partnerstwoPokazał się cie­ka­wy arty­kuł o wybo­rze dostaw­cy IT. Jak pod­kre­śla jego autor, wła­ści­wie wybra­ny sys­tem IT Warunkuje […] jego [przed­się­bior­stwa] sys­te­ma­tycz­ny roz­wój, a tym samym osią­ga­nie coraz lep­szych wyni­ków finan­so­wych.”. Autor słusz­nie zwra­ca uwa­gę na fakt, że dostaw­ca sys­te­mu wspie­ra­ją­ce­go roz­wój fir­my powi­nien być part­ne­rem, a nie tyl­ko zwy­kłym dostawcą”.

Kolejna traf­na uwa­ga to Na czym jed­nak przed­się­bior­stwo może opie­rać zaufa­nie, jakim obda­rzy poten­cjal­ne­go dostaw­cę roz­wią­zań IT? Jednym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków jest zespół, a zatem ludzie sto­ją­cy za daną fir­mą.” Mogę tyl­ko potwier­dzić, że war­to pre­fe­ro­wać fir­my, któ­re mają sta­ły zespół spe­cja­li­stów a nie rekru­tu­ją ich ad-hoc do pro­jek­tu. Nawet, jeże­li ta rekru­ta­cja odby­wa się z pomo­cą firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w kom­ple­to­wa­niu zespo­łów, będzie ten zespół tyl­ko zlep­kiem ludzi, któ­rzy może się zin­te­gru­ją” ale to potrwa i odbę­dzie sie na koszt zama­wia­ją­ce­go. Wyjątkiem są moim zda­niem, sytu­acje, gdy wynaj­mo­wa­na jest (pod­wy­ko­naw­ca) fir­ma (lub oso­ba) do reali­za­cji całe­go eta­pu projektu.

Potem mała łyż­ka dzieg­ciu. Autor pisze: Pytając o kosz­ty wdro­że­nia kon­kret­ne­go roz­wią­za­nia nie nale­ży jed­nak ocze­ki­wać, że dobra fir­ma infor­ma­tycz­na poda je pre­cy­zyj­nie na samym począt­ku.” Dlaczego? Skoro mamy kon­kret­ne roz­wią­za­nie” to na czym pole­ga pro­blem z kon­kret­na wyce­ną”? Autor pisze, że Rozwiązania IT wyma­ga­ją bowiem głę­bo­kiej ana­li­zy potrzeb i biz­ne­su przed­się­bior­stwa”, na szczę­ście wspo­mniał, że wni­kli­wa ana­li­za potrzeb to klucz do suk­ce­su … ale o tym za chwilę.

Referencje. Tu cie­ka­wa i słusz­na pro­po­zy­cja, wery­fi­ka­cja pisem­nych refe­ren­cji po dłuż­szym okre­sie jest trud­na, dla­te­go Rozwiązaniem w takim przy­pad­ku są spo­tka­nia refe­ren­cyj­ne, któ­re zaini­cjo­wać powi­nien sam dostaw­ca usług IT.”

Ale… arty­kuł na począt­ku zawie­ra coś z moje­go podwór­ka”, z czym w sumie wypa­da się zgodzić :):

Po pierw­sze ? określ swo­je potrzeby

Punktem wyj­ścia w pro­ce­sie dobo­ru dostaw­cy usług IT jest pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie wła­snej potrze­by w tym zakre­sie. Warto by fir­ma była świa­do­ma jakie­go typu roz­wią­zań ocze­ku­je ? czy dedy­ko­wa­ne­go sys­te­mu wspar­cia sprze­da­ży czy np. pro­fe­sjo­nal­nej hur­tow­ni danych. Dominująca cześć pro­jek­tów infor­ma­tycz­nych opie­ra się na zało­że­niu, że klient, po uprzed­nim pre­cy­zyj­nym okre­śle­niu swo­ich potrzeb, poszu­ku­je zewnętrz­nej fir­my infor­ma­tycz­nej, któ­ra kom­plek­so­wo go obsłu­ży. Dlatego też nie­zwy­kle istot­ne jest udzie­le­nie przez przed­się­bior­stwo odpo­wie­dzi na pyta­nia: cze­go potrze­bu­je moja fir­ma by się roz­wi­nąć? Jakie sys­te­my będą dla niej naj­od­po­wied­niej­sze? Jakiego typu roz­wią­zań w związ­ku z tym poszu­ku­je­my? (źr. Czym kie­ro­wać się pod­czas wybo­ru dostaw­cy usług IT? ? Portal PR, pole­cam cały artykuł).

Jednak powyż­szy frag­ment, waga pro­ce­su opi­su wyma­gań, sta­no­wi tyl­ko 8% cało­ści tek­stu, któ­re­go auto­rem jest fir­ma dostar­cza­ją­ca dedy­ko­wa­ne roz­wią­za­nia. Dlaczego? Może rzecz w tym, sko­ro ana­li­za potrzeb (patrz powy­żej) powin­na być wyko­na­na przed wybo­rem roz­wią­za­nia i jego dostaw­cy to wnio­sek nasu­wa się sam: nie robi tego ten dostaw­ca i słusz­nie. Tak więc z dużym praw­do­po­do­bień­stwem moż­na przy­jąć, że okre­śla­nie potrzeb” nie jest moc­ną stro­ną firm, któ­re dostar­cza­ją kon­kret­ne rozwiązania :).

Skoro więc Punktem wyj­ścia w pro­ce­sie dobo­ru dostaw­cy usług IT jest pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie wła­snej potrze­by w tym zakre­sie „, to gorą­co zachę­cam Państwa do pre­cy­zyj­ne­go okre­śla­nia swo­ich potrzeb przed wybo­rem part­ne­ra, któ­ry je zrealizuje.

Jarosław Żeliński

Masz pytania to treści artykułu, potrzebujesz pomocy? Kliknij tu! BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.