Od 7 mar­ca urzęd­ni­cy będą mie­li obo­wią­zek pro­wa­dze­nia metry­ki każ­dej spra­wy admi­ni­stra­cyj­nej. MAiC okre­śli­ło wła­śnie wzór i spo­sób ich prowadzenia.

Zgodnie z pro­jek­tem roz­po­rzą­dze­nia metry­ka spra­wy, wraz z doku­men­ta­mi, do któ­rych odsy­ła ma sta­no­wić obo­wiąz­ko­wą część akt spra­wy admi­ni­stra­cyj­nej i ma być na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na. W tre­ści metry­ki uwi­dacz­nia­ne będą wszyst­kie oso­by, któ­re uczest­ni­czy­ły w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym wraz z okre­śle­niem podej­mo­wa­nych przez te oso­by czyn­no­ści. (za Serwis Samorządowy PAP) (o liście wyłączeń)

Treść usta­wy moż­na pobrać tu

Wzór metry­ki

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.