Business Process Manifesto

Na stro­nach [[Business Process Trends]] uka­zał się cie­ka­wy doku­ment autor­stwa Rogera Burltona, o wdzięcz­nym tytu­le: Business Process Manifesto. Jego autor pisze, że

The Business Process Manifesto is the result of over 20 years of expe­rien­ce wor­king as a Business Process con­sul­tant along­si­de friends and col­le­agu­es wor­king as aca­de­mics, con­sul­tants and busi­ness pro­cess prac­ti­tio­ners. I have long belie­ved that a com­mon under­stan­ding of the foun­da­tion of Business Process would bene­fit all of us in the field of Business Process. (za Business Process Trends :: BP Manifesto ::).

Ogólnie rzecz bio­rąc ponad 20 let­nie doświad­cze­nie ana­li­ty­ków aka­de­mi­ków i prak­ty­ków zaowo­co­wa­ło pró­bą upo­rząd­ko­wa­nia tej, jak­że popu­lar­nej i nie­mal­że nie­sfor­ma­li­zo­wa­nej a bar­dzo potrzeb­nej wie­dzy. Kluczem mani­fe­stu jest defi­ni­cja pro­ce­su biz­ne­so­we­go:

Working defi­ni­tion of Business Process: An orga­ni­za­tio­n’s Business Processes cle­ar­ly descri­be the work per­for­med by all reso­ur­ces invo­lved in cre­ating out­co­mes of value for its custo­mers and other stakeholders

Proces biz­ne­so­wy opi­su­je pra­cę wyko­ny­wa­ną przez wszyst­kie zaan­ga­żo­wa­ne w nie­go zaso­by tej orga­ni­za­cji, two­rzą­cą pro­dukt, mają­cy war­tość dla klien­tów lub innych zain­te­re­so­wa­nych podmiotów.

Podejmowano wie­le prób upo­rząd­ko­wa­nia ter­mi­no­lo­gii w tym obsza­rze ana­li­zy, powyż­sza wyda­je się naj­lep­sza bo jest pro­sta, zgod­na (kom­pa­ty­bil­na) z uzna­ny­mi meto­da­mi mode­lo­wa­nia procesów.

Nie ukry­wam, że cie­szy mnie ta pró­ba stan­da­ry­za­cji” bo bez stan­dar­dów lub co naj­mniej uzna­nych prak­tyk i metod, ana­li­za biz­ne­so­wa i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów, jako pod­sta­wo­we narzę­dzie tej ana­li­zy, są nie porów­ny­wal­ne mię­dzy sobą. W efek­cie pro­jek­ty o wdzięcz­nej nazwie mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych” były, są mono­po­lem każ­dy sam dla sie­bie. W efek­cie nie da się zmie­nić wyko­naw­cy w trak­cie pro­jek­tu, a pro­duk­ty pra­cy nie raz są nie­przy­dat­ne innym usłu­go­daw­com niż autor mode­li, np. kon­ty­nu­ują­cym projekt.

Cieszy mnie ten Manifest tak­że dla­te­go, że moje dąże­nie do pro­sto­ty i for­ma­li­za­cji w posta­ci prag­ma­ty­ki jaką sto­su­ję w swo­jej metodyce:

proces biznesowy i jego otoczenie (c) Jarosław Żeliński 2010

są zgod­ne z tym Manifestem.

Uzupełnieniem defi­ni­cji pro­ce­su w Manifeście są defi­ni­cje klu­czo­wych jej pojęć. Praca to prze­twa­rza­nie rze­czy fizycz­nych lub infor­ma­cji. Produkt pro­ce­su to efekt pra­cy o mie­rzal­nej war­to­ści. Zasoby to ludzie i wszel­kie ich narzę­dzia pra­cy. Kontekst biz­ne­so­wy, musi wska­zy­wać na jasno okre­ślo­ne gra­ni­ce orga­ni­za­cji, zda­rze­nia ini­cju­ją­ce i koń­czą­ce każ­dą pra­cę (pro­ces). Proces musi mieć cel biz­ne­so­wy, któ­ry reali­zu­je lub wspie­ra. Model pro­ce­su to róż­ne per­spek­ty­wy, nota­cje i dia­gra­my (w zasa­dzie stan­dar­dem jest sto­so­wa­nie gra­ficz­nych nota­cji mode­lo­wa­nia pro­ce­su, opi­su struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej, sys­tem reguł biz­ne­so­wych i słow­nik pojęć, przyp. mój). Model pro­ce­su to tak­że wszel­kie ogra­ni­cze­nia takie jak regu­ły biz­ne­so­we i obo­wią­zu­ją­ce prawo.

Cieszę, że postę­pu­je pro­ces for­ma­li­za­cji i porząd­ko­wa­nia tego obsza­ru ana­li­zy, cie­szę się tym bar­dziej, że swe­go cza­su obra­łem taki sam kie­ru­nek, meto­dy­ka któ­rą sto­su­ję wpi­su­je się w 100% w ten Manifest.

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.