Poprzedni arty­kuł koń­czył się odpo­wie­dzią na tytu­ło­we pyta­nie (wg. mojej oceny):

Jest to ktoś, kto potra­fi ana­li­zo­wa­ną orga­ni­za­cję ?roz­ło­żyć na ele­men­ty skła­do­we?. Tymi ele­men­ta­mi są wzor­ce pro­jek­to­we, ele­men­ty sto­so­wa­nej nota­cji. Wynik ana­li­zy to nie ?rysu­nek?, to model w posta­ci sche­ma­tu blo­ko­we­go (dia­gra­mu), na któ­rym każ­dy ele­ment ma ści­śle okre­ślo­ne znacz­nie, kon­struk­cję i zasa­dy wza­jem­ne­go łącze­nia i oddziaływania.

Analiza Biznesowa to roz­ło­że­nie ana­li­zo­wa­ne­go ?przed­mio­tu? na skoń­czo­ny zestaw ele­men­tów, któ­ry z okre­ślo­ną dokład­no­ścią zacho­wu­je się tak, jak ana­li­zo­wa­na orga­ni­za­cja. Jeżeli te ele­men­ty skła­do­we mają tak­że swo­je odwzo­ro­wa­nie w kodzie pro­gra­mu, to wynik ana­li­zy sta­je się pro­jek­tem tego opro­gra­mo­wa­nia. (Poziomy szcze­gó­ło­wo­ści wyma­gań ? wzor­ce DDD ? czy­li czym jest ana­li­za obiek­to­wa).

Po tym arty­ku­le poja­wi­ły się dys­ku­sje na temat roli ana­li­ty­ka (ana­li­zu­je czy tak­że pro­jek­tu­je) i dostaw­cy (czy tyl­ko on ma kom­pe­ten­cje projektowe).

Moje prze­sła­nie” w tym tekście:

Skoro logi­kę biz­ne­so­wą pro­gra­mu­je się” (imple­men­tu­je się) z uży­ciem obiek­to­wych wzor­ców pro­jek­to­wych, to ide­ałem było by wska­zać te wzor­ce, któ­re wg. naj­lep­szych prak­tyk są wyko­rzy­sty­wa­ne do imple­men­ta­cji logi­ki biz­ne­so­wej i uczy­nić z nich kloc­ki”, na któ­re nale­ży, na eta­pie ana­li­zy biz­ne­so­wej, roz­ło­żyć pro­blem. To się np. nazy­wa DDD czy­li sie­dem wzor­ców spo­śród wie­lu.

Korzyści są ogrom­ne, bo wyci­na­my” etap głu­che­go tele­fo­nu mię­dzy Zamawiającym i wyma­ga­nia­mi w posta­ci pro­zy i tabel a deve­lo­pe­rem, któ­ry ma zro­bić obiek­to­wy model cze­goś cze­go tak na praw­dę nie rozu­mie, a opis pro­zą jest nie­ste­ty bar­dzo nie­jed­no­znacz­ny i podat­ny na prze­kła­ma­nia (głu­chy telefon).

Pytanie (jed­no z wie­lu) jakie dostałem:

Jarku, zgo­dzę się, że dobry ana­li­tyk potra­fi ana­li­zo­wa­ną orga­ni­za­cję roz­ło­żyć na ele­men­ty skła­do­we”. Ale pro­jek­tant? Projektant, to ktoś kto potra­fi powie­dzieć, jak ele­men­ty skła­do­we zło­żyć w całość. Człowiek od syn­te­zy, a nie od analizy 🙂

I gene­ral­nie jest w tym spo­ro racji, jed­nak odpi­sa­łem z pew­nym ale”:

OK, ale stety/niestety role analiza/synteza zacie­ra­ją na tym eta­pie, gdy narzę­dzia jakich uży­wa ana­li­tyk do udo­ku­men­to­wa­nia wyni­ków ana­li­zy to te same narzę­dzia, któ­re słu­żą do pro­jek­to­wa­nia… i tu jest pro­blem”, sko­ro ana­li­za potrzeb przed wybu­do­wa­niem domu daje w efek­cie pro­jekt tego domu to mamy archi­tek­ta któ­ry pyta po co ten dom” i pro­jek­tu­je go.. reali­zu­je dopie­ro developer

A tak to ogól­nie wygląda:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.