logo-companySwego cza­su, pod­czas dys­ku­sji na pew­nym forum, poja­wił się temat sys­te­mów CRM i ich wdro­żeń zarów­no w mode­lu SaaS (out­so­ur­cing) jak i in-house (na wła­sność). Między inny­mi dys­ku­to­wa­no o cenach zaku­pu, wdro­że­nia i dzier­ża­wy. Pojawiały się oce­ny nasze­go ryn­ku, jed­ne bar­dziej inne mniej kry­tycz­ne. Jeden z dys­ku­tan­tów przy­wo­łał przy­kład fir­my Salesforce, któ­ra przy­mie­rza­jąc się do nasze­go ryn­ku zre­zy­gno­wa­ła jed­nak (cho­dzi­ło mie­dzy inny­mi o loka­li­za­cje pakie­tu), napi­sał o powodach:

Cena 15Euro za licen­cje na wstę­pie bńła mało zachę­ca­ją­ca. Osobiście uwa­żam że poten­cjal­ni klien­ci [w Polsce, przy­pis mój] nie prze­li­cza­ją takie­go wydat­ku w kon­tek­ście zwięk­sze­nia zysku a jedy­nie sta­ra­ją się wydać jak naj­mniej (ogra­ni­czyć koszty).

Moja kon­klu­zja i komen­ta­rze. Po wie­lu kon­tak­tach tak­że z fir­ma­mi MSP, ale nie tyl­ko, chwi­lo­wo jestem pesy­mi­stą. Spotykam na kon­fe­ren­cjach i nie tyl­ko wie­lu ludzi zaj­mu­ją­cych nie raz wyso­kie sta­no­wi­ska, tak­że człon­ków zarzą­dów. wie­lu z nich zada­je pyta­nia pre­le­gen­tom, wie­lu z nich wyra­ża swo­je wąt­pli­wo­ści. Co z nich wynika?

W wie­lu pol­skich fir­mach zarzą­dy są – wbrew temu co sami o sobie myślą – bar­dzo sła­be. Wyposażenie han­dlow­ca to wynik żądań han­dlow­ca a nie real­nych potrzeb jego spon­so­ra. Drogi samo­chód i wydat­ki na pali­wo porów­ny­wal­ne z comie­sięcz­ną ratą leasin­go­wą na ten samo­chód, z regu­ły wygry­wa­ją z opro­gra­mo­wa­niem wspo­ma­ga­ją­cym zarzą­dza­nie, z bar­dzo pro­ste­go powo­du: samo­chód widać gołym okiem a wydat­ki na pali­wo świad­czą o tym, że han­dlo­wiec cięż­ko pra­cu­je”, opro­gra­mo­wa­nie (15EUR za licen­cje mie­sięcz­nie to tyl­ko 60zł kosz­tów na oso­bę!) z gatun­ku” CRM nie przy­no­si żad­nych korzy­ści han­dlow­com nasta­wia­nym na doje­nie pra­co­daw­cy” i żad­nych korzy­ści wła­ści­cie­lom firm, któ­rych jedy­na wie­dza o sprze­da­ży zamy­ka się na tezie trze­ba być u klien­tów i sprze­da­wać”. Kolejna uwa­ga forumowicza:

Skoro [fir­ma] może mieć CRM za dar­mo (bo mamy masę open­so­ur­co­wych roz­wią­zań to po co ma pła­cić. Serwer w fir­mie zawsze jakiś jest, a jak nie ma, to posta­wi­my za małe pieniądze …

Za dar­mo nie ma nicze­go… jeże­li ktoś uwa­ża, że jakieś opro­gra­mo­wa­nie jest za dar­mo to zna­czy tyl­ko tyle, że nie wie (nie rozu­mie) gdzie i kie­dy za nie płaci …

IMHO potrze­ba zmia­ny postrze­ga­nia szans roz­wo­ju i nowych tech­no­lo­gi – do tego doj­rza­ły już fir­my zachod­nie oraz te któ­re wła­śnie powsta­ją (bez korze­ni PRLowskich 😉 )

To tyl­ko powol­na ewo­lu­cja wie­dzy i men­tal­no­ści” kadr zarząd­czych … 🙂 czy­li racje chy­ba mają ci z Saleforce​.com, że igno­ru­ją pol­ski rynek MSP.

I tyle pesy­mi­zmu na dzi­siaj, chy­ba uza­sad­nio­ne­go, nie? Może jed­nak war­to uży­wać rachun­ku ren­tow­no­ści, kosz­tów i innych dziw­nych rzeczy…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 4 komentarzy

 1. jacek2v

  To chy­ba pro­blem z pozio­mem wie­dzy na temat war­to­ści KNOW-HOW oraz mie­rze­niem pro­duk­tyw­no­ści handlowców.
  A jak Pan myśli czy to tyl­ko pro­blem CRM, czy też ogól­nie SaaS w Polsce?

  1. Jarek Żeliński

   Moim zda­niem to pro­blem sto­so­wa­nych metod zarzą­dza­nia… w wie­lu fir­mach obser­wu­je sto­so­wa­nie pro­stych, jed­nak nie dają­cych się udo­wod­nić, metod zarzą­dza­nia sprze­da­żą bazu­ją­cych na tezie: cięż­ka i mozol­na pra­ca przy­no­si wyni­ki” a to nie prawda…

 2. Michal Stachura

  Problemem jaki w moim odczu­ciu doty­ka więk­szość firm to wła­śnie brak wie­dzy na temat moż­li­wo­ści i sys­te­mów CRM. To co naj­trud­niej zmie­nić w fir­mie to stereotypy.
  1. Po co kupo­wać sys­tem CRM kie­dy jest tyle klien­tów do odwie­dze­nia, tyle pra­cy do zrobienia?
  2. Po co tra­cić czas na codzien­ną obsłu­gę CRMa sko­ro na skrzyn­ce cze­ka tyle nie­prze­czy­ta­nych emailii?
  3. Skoro się krę­ci – po co coś zmie­niać, pró­bo­wać nowego 🙂

  http://​sta​tic​.fjcdn​.com/​p​i​c​t​u​r​e​s​/​D​o​_​d​3​1​1​c​5​_​3​0​4​0​0​1​8​.​jpg

  1. Jarek Żeliński

   Wypada mi potwier­dzić, więk­szość firm zmie­nia się dopie­ro wte­dy gdy ma poważ­ne kło­po­ty a to naj­czę­ściej już za późno…

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.