Model-Driven Software Engineering in Practice

ksiazka_MDSE

Większość ksią­żek z dzie­dzi­ny ana­li­zy sys­te­mo­wej i inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia to książ­ki tech­nicz­ne” opi­su­ją­ce nota­cje, przy­kła­dy ich sto­so­wa­nia czy wręcz kon­kret­ne meto­dy pra­cy sto­so­wa­ne przez ich auto­rów. Tym razem książ­ka nie­co inna. Cytat z okładki:

Ta książ­ka to dys­ku­sja o tym jak podej­ście zorien­to­wa­ne na mode­le dosko­na­li codzien­ną pra­ce pro­fe­sjo­na­li­stów inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia. Podejście to zna­ne jest jako Inżynieria Oprogramowania Zorientowana na Modelowanie (Model-Driven Software Engineering, MDSE).

Celem auto­rów książ­ki jest poka­za­nie aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy na ten temat i ich doświad­cze­nia. Bardzo czę­sto dys­ku­sje na forach, książ­ki opi­su­ją­ce kon­kret­ne spo­so­by postę­po­wa­nia” to poglą­dy ich auto­rów, ta książ­ka to rodzaj bez­stron­nej dzien­ni­kar­skiej rela­cji. Polecam ją każ­de­mu, kto ma zamiar wyro­bić sobie wła­sne zda­nie na temat mode­lo­wa­nia i tego jak może ono mu pomoc i czy w ogó­le może. Musze tu jed­nak zwró­cić uwa­gę na jed­ną rzecz: książ­ka jest tech­no­kra­tycz­na i przy­kła­dy dia­gra­mów, szcze­gól­nie dia­gra­my klas, to w moich oczach raczej” mode­le PSM

  • Tytuł: Model-Driven Software Engineering in Practice
  • Autor: Marco Brambilla, Jordi Cabot, Manuel Wimmer
  • Wydanie: Morgan & Claypool, 2012

Strona książ­ki: http://​mdse​-book​.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.