Teleinfo100_1013
TELEINFO 100

Dzisiaj krót­ko. Regularnie zaglą­dam na stro­ny http://​www​.tele​in​fo​.com​.pl/ na któ­rych dostęp­ne są rapor­ty ryn­ku IT. Obecnie dostęp­ny jest raport Informatyzacja Polskiej Gospodarki 2011, czy­li po zakoń­cze­niu roku 2011 zebra­no dane (w tym ankie­ty) i opra­co­wa­no raport (uka­zał się w roku ubiegłym).

Polecam lek­tu­rę cało­ści, tu jed­nak chce zwró­cić uwa­gę na jeden frag­ment, zamiesz­czo­ny obok. Wyłania się z nie­go pewien cie­ka­wy wnio­sek: CloudComputing nie zawo­jo­wał ryn­ku więc jed­nak nowin­ką” był out­so­ur­cing i wyna­jem apli­ka­cji 10 lat temu, teraz mamy tyl­ko postęp tech­no­lo­gicz­ny pozwa­la­ją­cy auto­ma­ty­zo­wać korzy­sta­nie z opro­gra­mo­wa­nia jako usłu­gi: łatwość roz­po­czę­cia korzy­sta­nia (inte­gra­cja).

Drugie roz­cza­ro­wa­nie to roz­bież­ność pomię­dzy teza­mi firm ofe­ru­ją­cy­mi sys­te­my ERP (wzrost war­to­ści ryn­ku, popyt wśród firm MSP) a faktami.

Trzecia rzecz: nad­cho­dzi to co zapo­wia­da­łem już jakiś czas temu: po opa­no­wa­niu auto­ma­ty­ki obra­chun­ko­wej szyb­ko odkry­wa się pro­blem obsłu­gi doku­men­tów przed ich zaksię­go­wa­niem a wcze­śniej upil­no­wa­nia ofert czy umów, bez któ­rych nie ma zamó­wień ani fak­tur. Firmy odkry­wa­ją, że spraw­ny obieg doku­men­tów zaczy­na sta­no­wić więk­szą war­tość dla klien­tów niż spraw­ność racho­wa­nia. Dlaczego? Bo nasi klien­ci postrze­ga­ją nas poprzez to, jak spraw­nie ich obsłu­gu­je­my a nie przez to, jak spraw­nie księ­gu­je­my u sie­bie ich pie­nią­dze.

Tu war­to zwró­cić uwa­gę na to, że to co czę­sto nazy­wa­my sys­tem CRM, to jakaś” obsłu­ga klien­tów a potem dopie­ro jakieś zbęd­ne lej­ki sprze­da­ży”. Dlaczego zbęd­ne? Bo każ­da fir­ma, któ­ra w koń­cu z sen­sem wdro­ży­ła budże­to­wa­nie wie, że plan przy­cho­dów i jego bie­żą­ca reali­za­cja to po pro­stu budżet i jego bie­żą­ca reali­za­cja więc ów lejek” dublu­je coś, co i tak powin­no być (budżet przy­cho­dów). Po usu­nię­ciu lej­ka” z zakre­su wyma­gań pozo­sta­je nam zarzą­dza­nie spra­wa­mi” czy­li obsłu­ga zapy­tań, umów, fak­tur itp. To wszyst­ko robi (potra­fi) sys­tem work­flow (zarzą­dza­nie prze­pły­wem pra­cy i doku­men­tów). A rejestr klien­tów? Akurat to nie sta­no­wi żad­ne­go pro­ble­mu… Co mamy? Systemy CRM tak­że nie są przed­mio­tem wiel­kich pla­nów zaku­po­wych” bo w ich miej­sce wcho­dzą sys­te­my work­flow: mają dokład­nie taka funk­cjo­nal­ność. Tak więc CRM jako stra­te­gia jak naj­bar­dziej, CRM jako kolej­ny sys­tem w fir­mie już nie koniecz­nie. Kluczowe ryzy­ko: sys­te­mów tego typu nie da się wdra­żać zwin­nie” bo wyma­ga­ją one bar­dzo dokład­nej ana­li­zy tak­so­no­mii doku­men­tów przed roz­po­czę­ciem wdrożenia…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.