Tym razem książ­ka napi­sa­na jak pod­ręcz­nik. Co praw­da napi­sa­na w 2005 roku, ale opar­ta jest na UML w wer­sji 2.0 więc nie psu­je” czy­tel­ni­ka ;). Książka zawie­ra w posta­ci bar­dzo dobrze upo­rząd­ko­wa­nej, opis całe­go pro­ce­su two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia meto­da­mi obiek­to­wy­mi: od pla­no­wa­nia do implementacji.

Wstęp zawie­ra bar­dzo poucza­ją­ce porów­na­nie i pod­su­mo­wa­nie pro­ce­sów wytwór­czych: od kla­sycz­ne­go wodo­spa­du do pro­gra­mo­wa­nia eks­tre­mal­ne­go. Znajdziecie tak­że uwa­gi na temat metod będą­cych ich kom­bi­na­cja­mi i, w róż­nych warian­tach, chy­ba naj­czę­ściej stosowanych.

Omówiono: fazę ini­cja­cji w tym pla­no­wa­nie i zarzą­dza­nie pro­jek­tem deve­lo­per­skim. Fazę ana­li­zy w tym ana­li­zę wyma­gań, mode­lo­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści, struk­tu­ry i zacho­wa­nia. Fazę pro­jek­to­wa­nia w tym przej­ście z ana­li­zy na pro­jek­to­wa­nie, pro­jek­to­wa­nie klas i ich metod, pro­jek­to­wa­nie war­stwy danych, pro­jek­to­wa­nie komu­ni­ka­cji użyt­kow­ni­ka z sys­te­mem (GUI), pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry (szcze­gól­nie ma to zna­cze­nia dla dużych sys­te­mów). Na koń­cu faza imple­men­ta­cji i wdrożenia.

Książka zawie­ra wie­le boga­to ilu­stro­wa­nych przy­kła­dów. Co praw­da auto­rzy powie­la­ją jesz­cze coś, co w moim mnie­ma­niu jest błę­dem, a mia­no­wi­cie nie oddzie­la­ją (albo łączą) ana­li­zy poję­cio­wej od obiek­to­wej na eta­pie ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia struk­tu­ry. Niestety model dzie­dzi­ny sys­te­mu to nie model poję­cio­wy, łącze­nie ich w jeden to echa kla­sycz­nej ana­li­zy struk­tu­ral­nej (dia­gra­my ERD i mode­le relacyjnej).

System Analysis and Design with UML Version 2.0. An Object-Oriented Approach (Second Edition), Alan Dennis, Barbara Haley Wixdom, David Tergarden
System Analysis and Design with UML Version 2.0. An Object-Oriented Approach (Second Edition), Alan Dennis, Barbara Haley Wixdom, David Tergarden

Generalnie książ­kę pole­cam, mało jest tak dobrze napi­sa­nych kom­pen­diów na ten temat. Co do róż­ni­cy pomię­dzy ana­li­zą poję­cio­wą i pro­jek­to­wa­niem mode­lu dzie­dzi­ny sys­te­mu, nie raz pisa­łem (patrz art. Cholerny dia­gram klas) ale leży już w kolej­ce do prze­czy­ta­nia Business Rules Concepts Ronalda Ross’a. To czwar­ta edy­cja tej pozy­cji (mam wszyst­kie ;)) i już po pobież­nym przej­rze­niu widać ewo­lu­cje i stop­nio­we dora­sta­nie dziec­ka Ronalda Ross’a jakim jest kon­cep­cja reguł biz­ne­so­wych i mode­li poję­cio­wych jako narzę­dzia ana­li­zy i mode­lo­wa­nia. Koncepcja dosko­na­le pasu­je do metod obiek­to­wych ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia, ale o tym innym razem.

Książkę pole­cam przede wszyst­kim ana­li­ty­kom do nauki ale tak­że wyżar­tym” pro­gra­mi­stom, by sobie upo­rząd­ko­wa­li zdo­by­te doświad­cze­nie i moż­li­wie łagod­nie prze­cho­dzi­li od metod struk­tu­ral­nych do obiek­to­wych. Tu pew­nie nowin­ka dla nich: bazy danych pro­jek­tu­je­my na samym koń­cu, na eta­pie imple­men­ta­cji opra­co­wa­ne­go kom­plet­ne­go pro­jek­tu obiektowego.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.