Z uwa­gi na zain­te­re­so­wa­nie moim pro­jek­tem demo” stwo­rzy­łem tę stro­nę. Tu będą się poja­wia­ły infor­ma­cje o kolej­nych eta­pach two­rze­nia tego doku­men­tu. Powiadomienia o postę­pach będą wysy­ła­ne mailem do subskrybentów.

Projekt Szachy ma na celu poka­za­nie na pro­stym przy­kła­dzie, toku ana­li­zy i pro­duk­tów jakie two­rzę w roli ana­li­ty­ka i pro­jek­tan­ta. Dokument ten może zawie­rać pew­ne bra­ki (brak pew­nych szcze­gó­łów) gdyż celem tego doku­men­tu jest zade­mon­stro­wa­nie zawar­to­ści tego rodza­ju doku­men­ta­cji a nie szcze­gó­ło­we opra­co­wa­nie real­ne­go pro­jek­tu, będzie to jed­nak zazna­czo­ne w treści.

Kliknij i pobierz aktu­al­ny plik projektu

Wszelkie pyta­nia i suge­stie na temat tre­ści pro­jek­tu pro­szę zgła­szać poni­żej, będę na nie sys­te­ma­tycz­nie odpowiadał.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 7 komentarzy

 1. Hania

  Bardzo się cie­szę, że coś takie­go powsta­ło! 🙂 Dobrze mieć kon­kret­ny wzór, z któ­re­go moż­na się uczyć o dobrych prak­ty­kach. W koń­cu widać jak wyglą­da dobra doku­men­ta­cja i czy nasza bar­dzo od niej odbiega 🙂

  Przy oka­zji mam kil­ka pytań i drob­ne uwagi.

  Pytania:
  2.1 Jak dzie­lić mode­le poję­cio­we w przy­pad­ku wystę­po­wa­nia dużej licz­by pojęć? Podzielenie mode­lu na kil­ka czę­ści powin­no być przed­sta­wio­ne w ten spo­sób, że każ­de poję­cie posia­da powią­za­nie z wszyst­ki­mi poję­cia­mi, z któ­ry­mi się wią­że? Skutkować to będzie poja­wia­niem się jed­ne­go poję­cia (powią­za­ne­go z naj­więk­szą licz­bą pojęć) nawet na wie­lu innych czę­ściach diagramu.

  4.2 Powyższe pyta­nie tak­że do struk­tu­ry wymagań.

  3. Czy model BMM jest zazwy­czaj opi­sy­wa­ny sze­rzej (np. wszyst­kie ele­men­ty) czy tyl­ko jed­nym klu­czo­wym zda­niem, jak w przykładzie?

  3. Czy dopusz­czal­ne jest pozo­sta­wie­nie zada­nia bez mie­rzal­ne­go kry­te­rium? Np. zysk ma się zwięk­szyć o x% lub x zł, ale klient nie potra­fi odpo­wie­dzieć jaki dokład­nie zysk chce.

  4.1 Jak roz­róż­nić wyma­ga­nia biz­ne­so­we od ogól­nie uję­tych przy­pad­ków użycia?

  6. Czy wyko­rzy­stu­je Pan mapy procesów?

  6. Czy uwzględ­nia Pan czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne auto­ma­tycz­nie przez sys­te­my? Np. wysy­ła­nie ofert klien­tom wyko­nu­je się auto­ma­tycz­nie. W jaki spo­sób uwzględ­nić to w pro­ce­sie? Komu przy­pi­sać odpo­wie­dzial­ność? Czy Działowi Marketingu, jeże­li teo­re­tycz­nie leży to w jego kom­pe­ten­cjach, ale fizycz­nie on tej czyn­no­ści nie wyko­nu­je i nie podej­mu­je w tym celu żad­nej akcji?

  6. Co, jeśli czyn­ność może być wyko­ny­wa­na przez dwie jed­nost­ki? Czy jest to pro­po­zy­cja do uspraw­nie­nia pro­ce­su, żeby to ujednolicić?
  Co, jeśli pro­ces może wziąć począ­tek z dwóch róż­nych źró­deł (np. zle­co­ny wewnętrz­nie lub przez inną komór­kę)? Czy jest to stan pożą­da­ny lub zwyczajny?
  Jak zapi­sać takie warian­ty bez wcho­dze­nia w zbyt­nie szcze­gó­ły na wykre­sie i two­rze­nia procedur?

  ? Czy nie włą­cza Pan do ana­li­zy orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w niej sys­te­mów? Wspieranych przez nie zadań i reali­zo­wa­nych funk­cji. Czy ma to miej­sce na eta­pie szcze­gó­ło­wej ana­li­zy wyma­gań? Wydaje mi się, że to waż­na infor­ma­cja dla poten­cjal­ne­go wyko­naw­cy z racji koniecz­no­ści inte­gra­cji, któ­re wno­sza ryzy­ko do projektu.

  9.1 Co z ana­li­zą pokry­cia zakre­su pro­jek­tu, jeśli pro­jek­to­wa­ne roz­wią­za­nie jest nowo­ścią w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji (do tej pory nie mie­li odpo­wia­da­ją­cych procesów)?

  Uwagi:
  1.3 Brak przy­kła­do­we­go zgło­sze­nia może powo­do­wać nie­jed­na­ko­we zro­zu­mie­nie tre­ści, jakiej spo­dzie­wa się autor doku­men­tu i prze­ka­zy­wa­nia zgło­szeń w róż­nej formie.
  Przykładem nowej tre­ści był­by przy­kład lub kil­ka przy­kła­dów zgło­szeń w for­mie zale­ca­nej przez autora.

  1.3 Brak uza­sad­nie­nia, dla­cze­go numer stro­ny nie może być iden­ty­fi­ka­to­rem może powo­do­wać gor­sze zapa­mię­ty­wa­nie tego fak­tu w przy­pad­ku nie domy­śle­nia się przyczyny.
  Proponowane jest poda­nie przy­czy­ny wyklu­cze­nia nume­ru stro­ny przy poda­wa­niu uwag.

  8. Niedokończony opis – Kluczowym celem tworzenia”

  Szczególnie podo­ba­ją mi się tabel­ki z wery­fi­ka­cją kom­plet­no­ści i spój­no­ści. Świetna sprawa 🙂

  1. Jarek Żeliński

   ad.

   2.1 Słownik pojęć, jeże­li się szyb­ko roz­ra­sta, to sygnał że coś jest nie tak z kry­te­rium kwa­li­fi­ko­wa­nia” pojęć do mode­lu, mecha­ni­zmem kwa­li­fi­ko­wa­nia” są fak­ty (nie powin­no być w słow­ni­ku nie­po­wią­za­nych z niczym pojęć). To powin­ny być klu­czo­we poję­cia a nie słow­nik bran­żo­wy”. Jeżeli się jed­nak coś roz­ra­sta, na osob­ne dia­gra­my moż­na prze­no­sić samo­dziel­ne drze­wa”, zosta­wia­jąc korzeń drze­wa na dia­gra­mie głów­nym. Pojawienie się jed­ne­go poję­cia na wie­lu dia­gra­mach nie jest niczym złym, to i tak to samo pojęcie… 

   4.2 z wyma­ga­nia­mi ana­lo­gicz­nie, tu łatwiej, dzie­li­my jest tema­tycz­nie, wg. źró­dła pocho­dze­nia itp..

   3. Model BMM, jego postać i zakres, jest raczej zawsze kwe­stią potrze­by, umiesz­czam na nim to co poma­ga a nie wszyst­ko co wiem o fir­mie (to bar­dzo rzad­ko i raczej w pro­jek­tach nieinformatycznych).

   4.1 Moje stu­dia nad wyma­ga­nia­mi” dopro­wa­dzi­ły do jed­ne­go wnio­sku: wyma­ga­nia biz­ne­so­we to jest to co biz­nes uwa­ża za wyma­ga­nia (i jego języ­kiem). Przypadki uży­cia poja­wia­ją się dopie­ro gdy mode­lo­wa­ne są usłu­gi sys­te­mu”. Nawet jeże­li biz­nes” wyar­ty­ku­łu­je z sie­bie sys­tem ma pozwa­lać na wysta­wia­nie fak­tu VAT” to na tym eta­pie jest to nadal wyma­ga­nie biz­ne­so­we, o przy­pad­kach uży­cia moż­na mówić dopie­ro wte­dy, gdy zna­ne sa gra­ni­ce sys­te­mu, czy­li nie­co dalej”. 

   6. Jeżeli jako mapę pro­ce­sów rozu­mie­my dia­gram o tej nazwie z VP to dość rzad­ko i tyl­ko na eta­pie bar­dzo ogól­nych roz­wa­żań”. Bywa, że doku­men­tu­ję w ten spo­sób jakieś spe­cy­ficz­ne sce­na­riu­sze na wyso­kim pozio­mie abs­trak­cji (co widać cza­sa­mi na blogu :)) 

   Temat auto­ma­tycz­nych czyn­no­ści wyma­ga usta­le­nia pew­nej prag­ma­ty­ki (kon­wen­cji). Ja z powo­dze­niem sto­su­ję zasa­dę: nawet czyn­ność auto­ma­tycz­na jest dzie­łem kogoś kto ją wcze­śniej opi­sał” i powin­na być ona przy­po­rząd­ko­wa­na do oso­by odpo­wie­dzial­nej za jakość wyni­ków tego auto­ma­tycz­ne­go pro­ce­su (zakła­dam, że jest bo jak nie eska­lu­je to do spon­so­ra pro­jek­tu). Przypominam, że ana­li­za pro­ce­sów to tak­że ich porząd­ko­wa­nie (i porząd­ko­wa­nie wie­dzy o nich).

   W cza­sie ana­li­zy pierw­szy etap to zro­zu­mie­nie to co i po co się dzie­je, dopie­ro po tym ma miej­sce spraw­dza­nie do cze­go jakich narzę­dzi uży­to. W prze­ciw­nym wypad­ku moż­na nie odkryć” że w ban­ku 90% kre­dy­tów jest oce­nia­nych w locie” auto­ma­tycz­nym scoringiem. 

   9.1 Zakres pro­jek­tu do model przy­pad­ków uży­cia. Zakres pokry­cia wyma­gań to macierz wyma­ga­nia biz­ne­so­we vs. przy­pad­ki użycia. 

   1.3 W kwe­stii uwag: mając histo­rycz­ne uwa­gi, kil­ka ich ite­ra­cji, pra­wie na pew­no nume­ry stron nie będą się zga­dza­ły z pier­wot­ną wer­sją, w efek­cie nie bez­ie moż­li­we odwzo­ro­wa­nie życia” jakie­goś zapi­su. (jakiś przy­kład zgło­sze­nia opracuję ;))

   8. fakt, doku­ment jest roz­wo­jo­wy (moje alibi)

 2. Daniel

  Podobnie jak Hania, cie­szę się, że taki doku­ment powstał. Liczę ponad­to, że będzie on sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja­ny i uzu­peł­nia­ny. Zgodzę się rów­nież, że kon­se­kwent­ne śla­do­wa­nie wyma­gań i wery­fi­ka­cja spój­no­ści to świet­na spra­wa ? nie­ste­ty prak­tycz­nie nie­wy­ko­nal­ne bez udzia­łu narzę­dzi takich jak VP.
  Poniżej moje pyta­nia i uwa­gi do zawartości.

  2.1 Model pojęciowy
  Model, moim zda­niem, zbyt­nio uprosz­czo­ny ? nawet jak na ?demo?. Pojęcie ?Książka? nie jest do koń­ca jed­no­znacz­ne – w rze­czy­wi­sto­ści czy­tel­nik wypo­ży­cza kon­kret­ny egzem­plarz książ­ki. W opi­sa­nym mode­lu dane o książ­ce (wraz ze stresz­cze­niem) zawar­te są w jej kar­to­te­ce – cięż­ko mi sobie wyobra­zić sytu­ację, w któ­rej stresz­cze­nie książ­ki zawar­te jest w kar­to­te­ce każ­de­go z jej egzem­pla­rzy. Dlatego też powin­ny poja­wić się w tym miej­scu dwa poję­cia, np. ?Publikacja? (iden­ty­fi­ko­wa­na przez ISBN, zawie­ra­ją­ca dane o książ­ce) oraz ?Książka? rozu­mia­na jako kon­kret­ny egzem­plarz danej publikacji.

  3. Cel biz­ne­so­wy ? dia­gram BMM: Ocena moż­li­wo­ści reali­za­cji projektu
  – Dlaczego taka nazwa dia­gra­mu? BMM to przed­sta­wie­nie uza­sad­nie­nia pro­wa­dzo­nych dzia­łań – wska­za­nie powią­zań z przy­ję­ty­mi cela­mi, któ­re reali­za­cja dzia­łań wspie­ra. Nie rozu­miem, jaki to ma zwią­zek z oce­ną moż­li­wo­ści reali­za­cji projektu.
  – Skąd tłu­ma­cze­nia (np. objec­ti­ve -> zadanie)?
  – Zadanie: ?Skrócenie pro­ce­du­ry wypożyczenia?:
  Brzmi jak jed­no­ra­zo­we zada­nie, a nie ?stan?, do któ­re­go dąży Biblioteka. Ponadto bra­ku­je okre­śle­nia ter­mi­nu reali­za­cji. Osobiście zapi­sał­bym bym to np. tak: ?Do koń­ca bie­żą­ce­go roku obsłu­gi­wać wypo­ży­cze­nia w cza­sie poni­żej 5min?.
  – Taktyka: ?Automatyzacja wszyst­kich czyn­no­ści nie wyma­ga­ją­cych decy­zji Bibliotekarza?:
  Podobnie jak wyżej – brzmi jak jed­no­ra­zo­we zada­nie, a nie ?przy­ję­te podej­ście? reali­zu­ją­ce posta­wio­ny cel. Zapisał bym to tak: ?Automatyczna reali­za­cja czyn­no­ści nie wyma­ga­ją­cych decy­zji Bibliotekarza?.

  4.1 Specyfikacja wyma­gań biz­ne­so­wych ? zesta­wie­nie: Wymaganie biznesowe
  – Zakładam, że ?BR? odno­si się do ?busi­ness requ­ire­ment?. Dokument jest w j. pol­skim, dla­te­go też odpo­wied­niej­sze było by ?WB?. Ponadto uży­wa Pan ?BR? tak­że do iden­ty­fi­ka­cji reguł biz­ne­so­wych, co stwa­rza ryzy­ko nie­jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji róż­nych konceptów.
  – BR04/BR05: dla­cze­go uży­wa­ny jest ter­min ?Klient?, sko­ro wcze­śniej zde­fi­nio­wa­ne został ter­min ?Czytelnik??

  4.2 Struktura wyma­gań ? dia­gram: Wymagania
  – Co to za notacja?

  4.3 Weryfikacja wyma­gań biz­ne­so­wych ? dia­gram macie­rzo­wy: Weryfikacja Wymagań Biznesowych
  – Dlaczego nie są wyko­rzy­sta­ne wpro­wa­dzo­ne wcze­śniej iden­ty­fi­ka­to­ry wymagań?
  – Jak by to wyglą­da­ło w przy­pad­ku więk­szej ilo­ści wyma­gań, stra­te­gii lub tak­tyk? Czy umiesz­cza Pan w takich przy­pad­kach dia­gram w oddziel­nym dokumencie?

  6.1 Rejestracja czytelnika
  – Diagram zawie­ra zda­rze­nie koń­co­we typu ?mes­sa­ge? bez wska­za­nia wysy­ła­nej wia­do­mo­ści. Nie jest to sprzecz­ne z regu­ła­mi BPMN, ale wpro­wa­dza oka­zję do odmien­nych inter­pre­ta­cji dia­gra­mu (?Czy cho­dzi o potwier­dze­nie wysła­ne w poprze­dza­ją­cym zada­niu, czy też jakaś inna wia­do­mość jest wysy­ła­na??). Jeżeli żad­na inna wia­do­mość nie jest wysy­ła­na, to zda­rze­nie powin­no być bez typu, tym bar­dziej, że w ścież­ce z prze­kro­czo­nym okre­sem ocze­ki­wa­nia na potwier­dze­nie żad­na wia­do­mość nie jest wysyłana.
  – Czy ?Karta czy­tel­ni­ka? to to samo co zde­fi­nio­wa­na wcze­śniej ?Kartoteka czytelnika??

  6.2 Obsługa wypożyczeni
  – ?Karta wypo­ży­czeń książ­ki? ? czy to poję­cie nie powin­no być zde­fi­nio­wa­ne w mode­lu pojęciowym?

  9 Wymagania funkcjonalne
  Ewidentnie bra­ku­je usłu­gi ?Wyszukiwanie książki?.

  1. Jaroslaw Zelinski

   2.1. Tu książ­ka to ele­ment księ­go­zbio­ru (a więc egzem­plarz), mil­czą­co jest to ?pro­sta biblio­te­ka?, czy­li każ­da pozy­cja wydaw­ni­cza ma w niej jeden tyl­ko egzem­plarz (co jest czę­sto spo­ty­ka­nym przy­pad­kiem). Projekt (jego dal­sza część) jest kon­se­kwen­cją począt­ko­wych zało­żeń (kon­tekst pro­jek­tu). Jakieś musia­łem przy­jąć, by pro­jekt nie roz­ra­stał się w nie­kon­tro­lo­wa­ny spo­sób. Ważna rzecz: to treść doku­men­tu nale­ży inter­pre­to­wać lite­ral­nie zgod­nie z poda­nym słow­ni­kiem (po to powsta­je) ale nie roz­wa­żać popraw­ność danej defi­ni­cji. Celem słow­ni­ka jest uzy­ska­nie jed­no­znacz­no­ści doku­men­tu a nie korek­ta słow­ni­ka języ­ka pol­skie­go. Podam przy­kład: pewien mój klient uży­wał na każ­de zda­nie wewnętrz­ne ter­mi­nu ?temat? (np. temat sprze­da­żo­wy, temat pro­duk­cyj­ny, temat kon­tra­hen­ta). Słownik pojęć jaki powstał miał za zada­nie dopro­wa­dze­nie do jed­no­znacz­no­ści tych pojęć a nie wal­kę z człon­kiem zarzą­du któ­ry tego nie­jed­no­znacz­ne­go ter­mi­nu – temat – używał. 

   3. Nazwa dia­gra­mu odzwier­cie­dla cel w jakim powstał. Typ dia­gra­my to ?model moty­wa­cji biz­ne­so­wej?. Co do tłu­ma­cze­nia to jest ono raczej efek­tem ana­li­zy meta­mo­de­lu, dłu­go się nad nim zasta­na­wia­łem, być może je kie­dyś zmie­nię ;)) ale ?od góry? mamy: wizja, cel, zada­nie. Wizja i misja zosta­ły tu celo­wo pomi­nię­te (może to nad­ro­bię) Jeżeli celem jest Sprawna obsłu­ga klien­ta to osią­gnię­cie kon­kret­ne­go ?rezul­ta­tu? jest ?zada­niem do osią­gnię­cia? i moim zda­niem tak nale­ży odbie­rać meta­mo­del BMM, to typo­we tłu­ma­cze­nie kon­tek­stu a nie lite­ral­ne słow­ni­ko­we (nie twier­dze że naj­lep­sze ale na razie… ;)).

   Taktyka to ?spo­sób w jaki coś nale­ży zro­bić?, pamię­taj­my, że ?stra­te­gia? to coś dłu­go­ter­mi­no­we­go, a tak­ty­ka to spo­sób wcie­la­nia stra­te­gii w życie (tak­ty­ka imple­men­tu­je stra­te­gię, woj­nę pro­wa­dzi­my zgod­nie z przy­ję­tą stra­te­gią, na poszcze­gól­ne bitwy opra­co­wu­je­my kon­kret­ną tak­ty­kę). Tak więc tak­ty­ka to ?zada­nie?, pole­ga­ją­ce na dopro­wa­dze­niu sta­nu obec­ne­go jakie­goś obsza­ru do sta­nu zgod­ne­go z przy­ję­tą strategią.

   Wpisanie do zada­nia, ?Do koń­ca roku?? powo­du­je, że łączy­my har­mo­no­gram z zada­niem a to nad­uży­cie, zada­nie samo z sie­bie nie deter­mi­nu­je ter­mi­nu, ter­min przyj­mu­je­my odręb­nie. Np. zle­ca­my komuś zada­nie napeł­nie­nia wodą base­nu, ale raz może­my usta­lić ter­min na godzi­nę a innym razem na całą noc, zada­nie (napeł­nie­nie base­nu) nie ule­ga zmia­nie. Analogicznie mamy w trój­ką­cie? pro­jek­to­wym: budżet, zakres (zada­nie do reali­za­cji) i ter­min, to nie­za­leż­ne zmien­ne (ale jako trój­kąt” mają wza­jem­ne ograniczenia). 

   4.1. Uwaga słusz­na, zmienię.

   4.2. Diagram wyma­gań SysML (pro­fil UML, roz­sze­rze­nie UML)

   4.3. Identyfikatorem (co prze­mil­cza­łem) jest tak­że nazwa (z zasa­dy musi być uni­kal­na). Pomyślę co z tym zro­bić bo to może być nieoczywiste.

   6.1. w BPMN nie jest wyma­ga­ne wska­zy­wa­nie adre­sa­ta komu­ni­ka­tu (z zasa­dy i tak jest w jego tre­ści), tu błąd (popra­wiam) to uży­cie Komunikatu zamiast Sygnału (mój nawyk z BPMN 1,1 gdzie nie było roz­róż­nie­nia pomię­dzy komu­ni­ka­tem a sygna­łem). Proces popra­wio­ny, doda­no ?rejestr? i wyja­śni­ła się kwe­stia Kartoteki.

   6.2. Model poję­cio­wy nie ma na celu pla­no­wa­nie ?klas? a zde­fi­nio­wa­nie prze­strze­ni poję­cio­wej pro­jek­tu ? zapo­bie­że­niu nie­jed­no­znacz­no­ści. Tak więc Kartoteka nie jest ?uni­wer­sal­nym poję­ciem słow­ni­ko­wym? a kon­kret­nym przed­mio­tem w tym pro­jek­cie. Słownik poję­cio­wy two­rzy się w ten spo­sób, że kolej­ne poję­cia defi­niu­je się wyłącz­nie wte­dy gdy są kon­tek­sto­wo powią­za­ne i rodzą ryzy­ko nie­jed­no­znacz­no­ści (jaki fakt z dzie­dzi­ny pro­ble­mu łączy nowe poję­cie z już ist­nie­ją­cym i jest taki fakt). Pamiętajmy, że sys­te­mu pojęć uży­wa­my np. w nazwach klas a nie do prze­kształ­ca­nia ich w kla­sy (co jest ogrom­na różnicą).

   9. Wyszukiwanie książ­ki ?wyle­cia­ło? bo nie jest wyma­ga­niem funk­cjo­nal­nym, wyma­ga­nie funk­cjo­nal­ne to przy­pa­dek uży­cia opro­gra­mo­wa­nia. W UML Przypadek uży­cia to usłu­ga sys­te­mu świad­czo­na akto­ro­wi, cechu­je się tym, że sta­no­wi odręb­na war­tość dla akto­ra. Tu nie jest celem ?spon­so­ra? udo­stęp­nia­nie komu­kol­wiek usłu­gi pole­ga­ją­cej jedy­nie na samym stwier­dza­niu czy dana pozy­cja jest w zbio­rach (np. spraw­dza­nie przez kon­ku­ren­tów). To zna­czy, że samo wyszu­ki­wa­nie do nicze­go nie słu­ży, wyszu­ki­wa­nie jest ele­men­tem ? jeden z pierw­szych kro­ków sce­na­riu­sza ? rezer­wa­cji książ­ki do wypo­ży­cze­nia. Bardzo czę­sto w pro­jek­tach widu­ję kla­sy­fi­ko­wa­nie jako ?funk­cjo­nal­no­ści? frag­men­tów sce­na­riu­szy przy­pad­ków uży­cia (np. roz­wi­ja­na lista kon­tra­hen­tów). Jest to zresz­tą nie­roz­strzy­gal­ne, jeże­li nie zde­fi­niu­je­my sobie czym jest przy­pa­dek uży­cia. Ja przyj­mu­je naj­prost­sza wer­sje bazu­ją­ca na ?seman­tic core? w OMG. Znaczy to, że ato­mo­wy pro­ces w BPMN mapu­je się na przy­pa­dek uży­cia. Jeżeli więc nie pla­nu­je­my samo­dziel­ne­go ?dzia­ła­nia? jakim mogło by być ?wyszu­ki­wa­nie? to zna­czy, że nie ma takie­go przy­pad­ku użycia. 

   Co do zasa­dy przy­pad­ki uży­cia w UML nie są z sobą powią­za­ne (zre­zy­gno­wa­łem z wie­lu powo­dów z korzy­sta­nia kon­struk­cji Include i Extend bo to pró­ba ?rela­cyj­nej nor­ma­li­za­cji? kro­ków sce­na­riu­szy, temat na inny arty­kuł), to ?aktor? (i pro­ces biz­ne­so­wy) wie w jakiej kolej­no­ści zosta­ną uży­te ?narzę­dzia? (poszcze­gól­ne narzę­dzia w skrzyn­ce narzę­dzio­wej nie są z sobą w żaden spo­sób powią­za­ne, ewen­tu­al­na kon­kret­na kolej­ność ich uży­cia wyni­ka z kon­tek­stu pra­cy a nie z samych narzędzi).

 3. Grzegorz Wojdyła

  Dzień dobry,

  Odwołanie do pli­ku PDF z pro­jek­tem pro­wa­dzi w próż­nię. Czy mógł­by Pan zak­tu­ali­zo­wać linka ?

  Pozdrawiam ser­decz­nie
  Grzegorz Wojdyła

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.