Zadano mi nie­daw­no po raz kolej­ny dość trud­ne pytane:

Czy Pan to robi lepiej od dużych firm doradczych?

Po pierw­sze zapy­ta­łem co”. I tu poja­wił się pro­blem. Z zamia­rem napi­sa­nia tego arty­ku­łu nosze się od pew­ne­go cza­su, i w koń­cu rosną­ca czę­sto­tli­wość zada­wa­nia tych pytań skło­ni­ła mnie do tego aktu odwa­gi”.

Ja sam zada­ję to pyta­nie spo­ty­ka­nym przed­sta­wi­cie­lom dużych firm dorad­czych a tak­że w kulu­arach kon­fe­ren­cji, na któ­rych nie raz ich spo­ty­kam. Zawsze dosta­ję tę sama odpo­wiedź: Jarek, Ty i my ofe­ru­je­my zupeł­nie inny produkt.

Przekopałem się przez ofer­ty wiel­kiej czwór­ki” i wszyst­kie one w zasa­dzie są iden­tycz­ne. Zwięźle to uję­to” w WIKI, wszyst­kie fir­my wiel­kiej czwór­ki” mają tam w zasa­dzie iden­tycz­ny opis:

jest jed­ną z naj­więk­szych firm na świe­cie świad­czą­cych tzw. usłu­gi pro­fe­sjo­nal­ne (audyt, doradz­two podat­ko­we i doradz­two gospo­dar­cze).

(wytłusz­cze­nie moje). Sądząc po tre­ści tych wpi­sów domnie­my­wam, że ich auto­ra­mi są te fir­my (czy­li stan­dard w WIKI).

Popatrzmy do słow­ni­ka j.polskiego:

audyt ?kon­tro­la przed­się­bior­stwa pod wzglę­dem finan­so­wym i orga­ni­za­cyj­nym, wyce­na jego mająt­ku oraz ana­li­za per­spek­tyw jego roz­wo­ju, prze­pro­wa­dza­na przez ekspertów?

doradz­two ?udzie­la­nie facho­wych porad?

facho­wy: 1. ?zwią­za­ny z jakimś zawo­dem?, 2. ?bie­gły w jakimś zawo­dzie?, 3. ?będą­cy wyni­kiem czy­jejś fachowości?

A czym ja się zaj­mu­ję? Jestem ana­li­ty­kiem sys­te­mów, zgod­nie z defi­ni­cja zna­ną z lite­ra­tu­ry (WIKi na ten moment nie zawie­ra takiej definicji):

ana­li­tyk sys­te­mów to reali­za­tor pro­gra­mu ana­li­zy sys­te­mo­wej, oso­ba sto­su­ją­ca ana­li­zę sys­te­mo­wą do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów; cechy ana­li­ty­ka systemów:

  • myśle­nie alter­na­tyw­ne, czy­li zdol­ność cią­głe­go dostrze­ga­nia alter­na­tyw­nych rozwiązań,
  • myśle­nie anty­cy­pa­cyj­ne, czy­li zdol­ność prze­wi­dy­wa­nia dal­szych skut­ków pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań pro­ble­mow praktycznych,
  • myśle­nie pro­ba­bi­li­stycz­ne i posy­bi­li­stycz­ne, czy­li zdol­ność ana­li­zo­wa­nia obiek­tów w kate­go­riach nie­pew­no­ści i ryzy­ka oraz możliwości,

Celem ana­li­ty­ka sys­te­mów nie jest stwier­dze­nie jaka powin­na być decy­zja, lecz przed­sta­wie­nie okre­ślo­nych reko­men­da­cji opar­tych wca­le nie na jego war­to­ścio­wa­niu. Gdyby tak nie było, nie speł­niał by on roli ana­li­ty­ka, lecz dorad­cy. (Sienkiewicz, 1994).

Proszę popa­trzeć na ostat­ni aka­pit: ja jestem ana­li­ty­kiem sys­te­mów a fir­my dorad­cze są doradcami. 

Pytanie więc do Państwa: szu­ka­cie pora­dy co robić czy raczej zro­zu­mie­nia Waszej sytu­acji by same­mu pod­jąć decy­zję? Praktycznie każ­da ta fir­ma dorad­cza ofe­ru­je na ryn­ku bran­żo­we roz­wią­za­nia, pro­ce­sy refe­ren­cyj­ne, spraw­dzo­ne metody:

We wszyst­kich kra­jach, gdzie obsłu­gu­je­my klien­tów, zapew­nia­my jed­no­li­te podej­ście do reali­za­cji usług, opar­te na facho­wej wie­dzy, zna­jo­mo­ści inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań z wie­lu dzie­dzin i pozna­niu spe­cy­fi­ki licz­nych sek­to­rów gospo­dar­ki. […] Zespół xxx ds. kon­sul­tin­gu wspie­ra swo­ich klien­tów w zakre­sie wdro­że­nia roz­wią­zań stra­te­gicz­nych i ope­ra­cyj­nych. (ofer­ty firm wiel­kiej czwórki).

Tak więc mamy tu typo­we doradz­two oraz cza­so­we odde­le­go­wa­nie spe­cja­li­stów. Druga rzecz, któ­ra odróż­nia fir­my dorad­cze od ana­li­ty­ków to narzę­dzia. Firma, któ­ra korzy­sta ze swo­jej boga­tej bazy wie­dzy, dobie­ra z niej klien­tom pora­dy naj­bar­dziej pasu­ją­ce do zada­ne­go pyta­nia, dosko­na­le radzi sobie z pomo­cą bazy danych, edy­to­ra tek­stu i pro­gra­mu do robie­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych. Biorąc pod uwa­gę fakt, że baza wie­dzy firm dorad­czych, zawie­ra dane wie­lu ich klien­tów na świe­cie, jest w czym wybie­rać. Analityk korzy­sta z narzę­dzi ana­li­tycz­nych, korzy­sta z nich nie po to by miał czym ilu­stro­wać doku­ment (choć są one ilu­stro­wa­ne) lub pre­zen­ta­cję, ale by móc two­rzyć i testo­wać mode­le jakie powsta­ją pod­czas analiz.

Tak więc fak­tycz­nie, Ci ludzie, przed­sta­wi­cie­le firm dorad­czych, mają rację: ja z nimi abso­lut­nie nie kon­ku­ru­ję. Czy to co napi­sa­łem to jakaś kry­ty­ka ich usług? Absolutnie nie, jak mi ostat­nio jeden z nich odpo­wie­dział: fir­my dorad­cze wiel­kiej czwór­ki”, ofe­ru­ją swo­im klien­tom dokład­nie to cze­go Ci klien­ci od nich ocze­ku­ją. Mają też dru­gi pro­dukt: mar­kę. Korzystanie z usług dorad­cy mają­ce­go mię­dzy­na­ro­do­wą mar­kę” pod­no­si war­tość udzie­lo­ne­go doradz­twa. Czy ich usłu­gi są gor­sze lub lep­sze od moich? Nie, to są zupeł­nie inne usłu­gi. Potwierdza to zresz­tą wie­lu mich klien­tów, któ­ry korzy­sta­li z usług dorad­ców a potem z moich.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.