Książka, któ­rą pole­cam (z kil­ko­ma uwa­ga­mi, poni­żej) każ­de­mu ana­li­ty­ko­wi korzy­sta­ją­ce­mu z nota­cji BPMN. Są dwa ku temu powo­dy: po pierw­sze jest to moim zda­niem świet­na książ­ka o samej nota­cji BPMN, po dru­gie napi­sał ją czło­wiek, któ­ry do 2009 roku był w komi­te­cie pra­cu­ją­cym nad tą nota­cją. I choć są momen­ty gdy nie zga­dzam się z auto­rem (o czym dalej), nie zmie­nia to fak­tu, że to jak do tej pory, jest to naj­lep­sza książ­ka jaką czy­ta­łem o tej nota­cji i mode­lo­wa­niu z jej pomocą.

Autor na swo­jej stro­nie pisze:

The new edi­tion expla­ins how BPMN con­cepts like ?acti­vi­ty? and ?pro­cess? are ali­gned (or not) with tho­se same terms as used in BPM Frameworks and simi­lar aspects of enter­pri­se archi­tec­tu­re. It takes advan­ta­ge of the fact that BPMN sty­le, descri­bed in the first edi­tion as ?best prac­ti­ces?, is bet­ter vie­wed as a set of rules that can be used to vali­da­te models in a BPMN tool. (BPMN Method and Style | BPMS Watch).

Autor w kil­ku miej­scach sam przy­zna­je, że nagi­na” seman­ty­kę nota­cji. Nie licząc jed­nak kil­ku drob­nych” nagięć (odsy­łam do lek­tu­ry), poważ­nym” nagię­ciem jest prak­tycz­nie zmia­na zna­cze­nia poję­cia pool z biz­nes” na pro­ces”. Dziwi mnie to, gdyż w BPMN for­mal­nie pro­ces biz­ne­so­wy to dia­gram” (kon­kret­ny model, defi­ni­cja poję­cia pro­ces biz­ne­so­wy” z per­spek­ty­wy zarząd­czej to prag­ma­ty­ka a nie ele­ment tej nota­cji). Prowadzi to nie­zgod­no­ści z mode­lem współ­pra­cy (też BPMN). Jednak zain­te­re­so­wa­nym pro­po­nu­je prze­czy­ta­nie uza­sad­nie­nia same­go auto­ra w tre­ści książ­ki i samo­dziel­ną ocenę. 

Pomijając powyż­sze, jest to jed­na z lep­szych moim zda­niem ksią­żek, wyja­śnia­ją­ca na przy­kła­dach, obja­śnia­ją­ca nota­cję BPMN i spo­sób jej uży­cia oraz imple­men­ta­cji. Tak, poło­wa (dru­ga) tej książ­ki to opis imple­men­ta­cji (przej­ścia) z dia­gra­mu na skryp­ty BPEL, dla­te­go pole­cam ją tak­że deve­lo­pe­rom budu­ją­cym moto­ry pro­ce­so­we” opar­te na BPMN i XPDL.

Bardzo waż­na uwa­ga! Jest to książ­ka o mode­lach wyko­ny­wal­nych, a z uży­ciem BPMN two­rzy sie tak­że pro­ce­sy poglą­do­we i ana­li­tycz­ne i sta­no­wią one ponad 90% mode­li powsta­ją­cych w ana­li­zach. Modele wyko­ny­wal­ne two­rzy się wyłącz­nie na uży­tek wdro­że­nia okre­ślo­nych BPMS i ta książ­ka adre­so­wa­na jest do tego typu pro­jek­tów .

Źródła

Jarosław Żeliński

Masz pytania to treści artykułu, potrzebujesz pomocy? Kliknij tu! BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.