Pojawiła się ocze­ki­wa­na wer­sja 11 pakie­tu CASE fir­my Visual-Paradigm. Przede wszyst­kim roz­wój pro­duk­tu idzie w kil­ku głów­nych kie­run­kach: wspar­cie dla wizu­al­ne­go pro­jek­to­wa­nia apli­ka­cji (mock-up’y, kolej­ne uła­twie­nia w two­rze­niu i inte­gro­wa­niu mode­li UML), sta­ły roz­wój wspar­cia dla archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­nej (to narzę­dzie pozwa­la two­rzyć mode­le powią­za­ne ze sobą, pozwa­la na pro­wa­dze­nie ana­liz wpły­wu i wie­lu innych, wspie­ra tak­że nota­cję ArchiMate) oraz na praw­dę bar­dzo sil­ne wspar­cie dla pra­cy gru­po­wej. Co dzi­siaj ogła­sza producent:

Visual Paradigm International Limited today [16.12.2013] anno­un­ced the rele­ase of Agilian (AG) 11.0, a Visual Modeling tool for Agile Modeler. In this rele­ase, Agilian intro­du­ces 49 new featu­res and enhan­ce usa­bi­li­ty of vario­us types of diagrams.

What’s new in Agilian 11.0?

 • Supported ArchiMate Viewpoint
 • Use Case List
 • Actor List
 • Requirement List
 • Use Case Notes
 • Web wire­fra­me
 • Android pho­ne wireframe
 • Android tablet wireframe
 • iPhone app wireframe
 • iPad app wireframe
 • Desktop appli­ca­tion wireframe
 • Plan and mana­ge deve­lop­ment acti­vi­ty with Tasifier

(New Releases and Feature Enhancements of Visual Paragim Products).

Nowe narzę­dzie wspie­ra­ją­ce pro­ces ana­li­zy wymagań:

http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​7​D​q​u​b​u​s​O​sr8

W moich oczach to narzę­dzie wysu­wa się na czo­ło w tym seg­men­cie. Koszt vs. uży­tecz­ność zosta­wia w tyle zarów­no dro­gie pro­duk­ty IBM (Rational Rose) jak i mało przy­dat­ne (nie trzy­ma­nie stan­dar­dów) SPARX Enterprise Architect. Do tego pro­dukt VP jest w ok. 80% spo­lsz­czo­ny (pra­ce trwa­ją). pro­jek­ty Rational Rose mogą być impor­to­wa­ne, pro­jek­ty SPARX EA tyl­ko w czę­ści (EA nie respek­tu­je w peł­ni stan­dar­du UML/XMI).

Oprogramowanie Visual-Paradigm to tak­że wspar­cie dla gene­ro­wa­nia kodu, inży­nie­rii wstecz­nej (doku­men­to­wa­nie kodu ist­nie­ją­ce­go), pro­jek­to­wa­nia baz danych i mapo­wa­nia ORM, całe­go pro­ce­su ana­li­zy i rein­ży­nie­rii pro­ce­sów biz­ne­so­wych wraz z testo­wa­niem mode­li i symu­la­cja­mi procesów.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.