Przewodnik po Architekturze Korporacyjnej

Mam w ręku książ­kę Guide to Enterprise IT Architecture (Springer Professional Computing, auto­rzy Col Perks, Tony Beveridge). Co praw­da wyda­na w 2003 roku jed­nak, auto­rzy sku­pi­li się na pryn­cy­piach dzię­ki cze­mu uzy­ska­li pew­na ponad­cza­so­wość”. Co praw­da auto­rzy powo­łu­ją się dość czę­sto na TOGAF, ale książ­ka jest nie o TOGAF’ie (jest tu trak­to­wa­ny jako przy­kład ram) a o tym czym jest (jak postrze­gać) archi­tek­tu­rę kor­po­ra­cyj­ną, zwra­ca­ją uwa­gę, że cho­dzi o cel a nie o dokumentację.

Nie jest to abso­lut­nie żaden pod­ręcz­nik, jest to książ­ka ukie­run­ko­wa­na na poka­za­nie czym jest archi­tek­tu­ra kor­po­ra­cyj­na, jakie war­to­ści doda­ne ona wno­si. Mam na swo­jej pół­ce dzie­siąt­ki ksią­żek, wśród nich mam takie, któ­rych nie trak­tu­ję jako pod­ręcz­nik, opis, wzo­rzec dzia­ła­nia (bo gene­ral­nie takich mam mało…), jest to książ­ka, kora daje pogląd, pozwa­la wyro­bić sobie zda­nie. Nie znaj­dzie­cie tu pro­mo­cji AK, nie jest to mate­riał przy­go­to­wu­ją­cy do egza­mi­nu. Polecam te książ­kę jako zebra­na infor­ma­cję czym w ogó­le AK jest. Jest to moim zda­niem bar­dzo dobry przewodnik.

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.