Książka ta (Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia w uję­ciu obiek­to­wym. UML, wzor­ce pro­jek­to­we i Java) leży na mojej pół­ce nie­mal­że od daty jej wyda­nia w 2011 roku. Po jej prze­czy­ta­niu nadal zaglą­dam do niej od czasu.

Jest to pozy­cja, któ­rą gorą­co pole­cam jako kom­pen­dium wie­dzy a meto­dach ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nych obiek­to­wo. Napisana jest jako pod­ręcz­nik aka­de­mic­ki, co powin­no bar­dzo pomóc począt­ku­ją­cym w tej dziedzinie.

Zawiera dość boga­te Wprowadzenie do inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia. Opisuje na pod­sta­wo­wym, na począt­ku wystar­cza­ją­cym pozio­mie, nota­cję UML oraz orga­ni­za­cję pro­jek­tu analitycznego.

Kolejna część, zaty­tu­ło­wa­na Zmagania ze zło­żo­no­ścią, to bar­dzo dobry opis, zorien­to­wa­ne­go na mode­le, zstę­pu­ją­ce­go (od ogó­łu do szcze­gó­łu) pro­ce­su ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia obiektowego.

Kolejna część to Zarządzanie zmia­ną czy­li co dalej z mode­la­mi w toku projektu.

W Dodatku zosta­ły opi­sa­ne pod­sta­wo­we, obiek­to­we wzor­ce projektowe.

Generalnie dosko­na­ła pozy­cja dla ana­li­ty­ków, któ­rzy chcą wkro­czyć w kolej­ny etap ana­li­zy i spe­cy­fi­ko­wa­nia wyma­gań jakim jest ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie obiek­to­we. Z uwa­gi na to, że ten etap wyma­ga wspól­ne­go języ­ka z archi­tek­tem i pro­gra­mi­stą (są adre­sa­ta­mi tej doku­men­ta­cji), zna­jo­mość OOAD (obiek­to­wo zorien­to­wa­na ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie) jest w tym zawo­dzie” nie­zbęd­na. Książka zawie­ra wie­le przy­kła­dów ilu­stro­wa­nych dia­gra­ma­mi UML i kodem Java. Zakres pre­zen­to­wa­nej w niej wie­dzy jest zgod­ny z [[mode­lem kom­pe­ten­cji zale­ca­nym przez IIBA]].

Tytuł: Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia w uję­ciu obiek­to­wym. UML, wzor­ce pro­jek­to­we i Java
Autorzy: Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit
Wydawca: Helion, Gliwice 2011r.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.