Pakiet któ­re­go uży­wam (Visual-Paradigm) po ostat­nich zmia­nach ma szan­se stać się w moich oczach ide­ałem :). O jego nowej wer­sji pisa­łem tu: Visual-Paradigm v.11.1. Pisałem tez, że jest w 100% zgod­ny ze spe­cy­fi­ka­cja­mi nota­cji zarzą­dza­nych przez OMG, co jest bar­dzo waż­ne. Tu zwró­cę uwa­gę na kil­ka przy­dat­nych cech.

Moim zda­niem cechą dobre­go pro­jek­tu jest nie tyl­ko dobra meto­dy­ka ale tak­że to czy dys­po­nu­je­my narzę­dzia­mi, któ­re ją wspie­ra­ją. Tymi narzę­dzia­mi są nie tyl­ko nota­cje i sys­te­my poję­cio­we ale tak­że opro­gra­mo­wa­nie CASE, któ­re powin­no speł­niać trzy klu­czo­we warun­ki: wspie­rać (a przy­naj­mniej nie ogra­ni­czać) meto­dy­kę, wyko­ny­wać jak naj­wię­cej żmud­nej pra­cy by dać czas ana­li­ty­ko­wi na pra­cę twór­czą oraz wspie­rać pra­ce gru­po­wą. Pamiętamy, że cały pro­jekt powi­nien być kom­plet­ny, spój­ny i nie­sprzecz­ny, więc tak zwa­ne śla­do­wa­nie i ana­li­zy wza­jem­ne­go wpły­wu ele­men­tów pro­jek­tu są waż­ne ale bar­dzo żmud­ne. To narzę­dzie robi je w tle automatycznie.

Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych tech­nik ana­li­zy wyma­gań jest mode­lo­wa­nie pro­ce­sów i mapo­wa­nie ich na przy­pad­ki użycia:

Jeżeli z jakie­goś powo­du pre­fe­ro­wa­ne są w pro­jek­cie zwin­ne meto­dy pra­cy też można:

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​7​D​q​u​b​u​s​O​sr8

Jak może wyglą­dać ana­li­za fir­my i spe­cy­fi­ko­wa­nie wymagań:)?

Dobre opro­gra­mo­wa­nie powin­no tak­że poma­gać w pra­cy gru­po­wej, bo ana­li­za to zawsze pra­ca w zespo­le z pra­cow­ni­ka­mi (eks­per­ta­mi) orga­ni­za­cji ana­li­zo­wa­nej. Wspólna z klien­tem pra­ca nad modelami:

Opracowanie pro­to­ty­pów ekra­nów, waż­na część wyma­gań na dedy­ko­wa­ne oprogramowanie:

Zarządzanie zada­nia­mi w projekcie:

Pisanie rapor­tów z analiz:

http://​youtu​.be/​r​B​l​P​b​m​y​q​F8I

i wie­le innych… 🙂

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. grzesiek

    Wcale nie jest w 100% zgod­ny ze stan­dar­dem, wystar­czy spoj­rzeć choć­by na dostar­cza­ne typy rze­ko­mo UMLowe …

    1. Jaroslaw Zelinski

      Nie zro­zu­mia­łem… Chyba, że cho­dzi o dodat­ko­we ponad to co ofe­ru­je UML.. a o jakie chodzi?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.