Myślenie obiektowe w programowaniu

Książka adre­so­wa­na do pro­gra­mi­stów, sam tytuł to suge­ru­je. Warto ją kupić (pro­gra­mi­ści) bo bar­dzo wyczer­pu­ją­co opi­su­je to, co nazy­wam imple­men­ta­cją obiek­to­wo­ści”. Samo naucze­nie się (seman­ty­ka i syn­tak­ty­ka) obiek­to­wo zorien­to­wa­ne­go języ­ka pro­gra­mo­wa­nia to mało, war­to poznać na czym ta imple­men­ta­cja pole­ga: czym jest obiekt, dzie­dzi­cze­nie czy kom­po­zy­cja. Autor sku­pia się jed­nak na imple­men­ta­cji samej obiek­to­wo­ści”.

Moim zda­niem książ­ka jak naj­bar­dziej przy­dat­na pro­gra­mi­stom, bo przy­kła­dy są ilu­stro­wa­ne kodem i dia­gra­ma­mi UML. Jednak nie znaj­dzie­cie tam zbyt wie­le o obiek­to­wo zorien­to­wa­nym opi­sie mode­lo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści, czy­li o biz­ne­so­wym aspek­cie pro­gra­mo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia. Z tre­ści książ­ki domy­ślam się, że autor zosta­wia obiek­to­wą ana­li­zę i pro­jek­to­wa­nie ana­li­ty­kom i pro­jek­tan­tom, pro­gra­mi­stów uczy korzy­sta­nia z obiek­to­wo zorien­to­wa­ne­go kom­pi­la­to­ra i rozu­mie­nia go.

Książkę gorą­co pole­cam każ­de­mu pro­gra­mi­ście korzy­sta­ją­ce­mu z obiek­to­wo zorien­to­wa­nych narzę­dzi. Jeżeli jakiś ana­li­tyk lub pro­jek­tant chce zro­zu­mieć ogra­ni­cze­nia imple­men­ta­cji, to jemu tak­że tę książ­kę polecam.

Tytuł: Myślenie obiek­to­we w programowaniu
Autor: Matt Wesfeld
Wydanie: Helion 2014

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.