Nowoczesne metody inżynierii systemów

Bardzo cie­ka­wa książ­ka, przy­dat­na każ­de­mu kto zaj­mu­je się nie tyl­ko inży­nie­rią opro­gra­mo­wa­nia (ale tą tak­że). Analiza sys­te­mo­wa, pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów, to szer­sza dzie­dzi­na niż tyl­ko IT. O ogól­nej teo­rii sys­te­mów następ­na książka.

Modern Methods of Systems Enginieering to rodzaj pod­ręcz­ni­ka. Kolejne roz­dzia­ły opi­su­ją meto­dy i narzę­dzia sto­so­wa­ne w pro­jek­tach z obsza­ru sze­ro­ko poję­tej inży­nie­rii sys­te­mów. Można tu zna­leźć opis pro­ce­sów ana­li­zy sys­te­mo­wej, spis tre­ści klu­czo­wych doku­men­tów w kolej­nych eta­pach prac. Co nie­co o nota­cji SysML (Systems Modeling Language).

Opisana tu meto­da i narzę­dzia pra­cy są zgod­ne (kom­pa­ty­bil­ne) z [[DoD Systems Engineering Fundamentals]], [[NASA Systems Engineering Handbook]] i [[INCOSE Systems Engineering Handbook]].

Książka jest adre­so­wa­na zarów­no do począt­ku­ją­cych (pozna­ją meto­dę ana­li­zy) jak i do doświad­czo­nych ana­li­ty­ków (porów­na­ją opi­sa­ne tu meto­dy ze tymi któ­re sami stosują).

Końcowe roz­dzia­łu nawią­zu­ją do nota­cji UML i SysML. Książkę pole­cam jako opis meto­dy a nie jako boga­ty opis ana­li­zy. Bliżej jej do takich pozy­cji jak PMBook czy BABook niż do boga­tych opi­sów teo­rii i prak­ty­ki analizy.

Tytuł: Modern Methods of Systems Enginieering: With an Introduction to Pattern and Model Based Methods

Autorzy: Joe Jenney (Author), Mike Gangl (Contributor), Rick Kwolek (Contributor), David Melton (Contributor), Nancy Ridenour (Contributor), Martin Coe (Contributor)

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.