Dlaczego open source nie jest tak bezpieczny, jak powinien? – Computerworld

Z cyklu mity OpenSource:

Kwietniowa awa­ria OpenSSL, w wyni­ku któ­rej ser­we­ry dosłow­nie ?krwa­wi­ły? pouf­ny­mi dany­mi (stąd w języ­ku angiel­skim błąd ten nazwa­no ?heart­ble­ed?), jest nie­za­prze­czal­nym dowo­dem na to, że otwar­te kody źró­dło­we nie są ani ana­li­zo­wa­ne ani testo­wa­ne mimo wie­lu moż­li­wo­ści wery­fi­ka­cji otwar­te­go opro­gra­mo­wa­nia w celach bez­pie­czeń­stwa. Dlaczego open sour­ce nie jest tak bez­piecz­ny, jak powi­nien? – Computerworld.

Inne artykuły na podobny temat

Komentarze

 1. jacek2v 6 kwietnia 2015 at 16:30

  Polecam ana­li­zę bar­dziej tech­nicz­ną pro­ble­mu zamiast napa­wa­nia się sensacją :
  http://​seku​rak​.pl/​h​e​a​r​t​b​l​e​e​d​-​k​r​y​t​y​c​z​n​y​-​b​l​a​d​-​w​-​o​p​e​n​s​sl/
  Czy myśli Pan, że Ci sami pro­du­cen­ci, któ­rzy nie testu­ją kodu OpenSource będą testo­wać swój kod CloseSource lepiej – to chy­ba zało­że­nie wish­ful thinking” :)?

  • Jaroslaw Zelinski 6 kwietnia 2015 at 20:12

   Z moich roz­mów z użyt­kow­ni­ka­mi OS i nie tyl­ko wyni­ka, że ma tu miej­sce typo­wy psy­cho­lo­gicz­ny mecha­nizm inni testu­ją to ja już nie muszę… „, praw­dę mówić nigdy nie spo­tka­łem kogoś, kto by prze­glą­dał cały pozy­ska­ny kod OS”… ale może mam mało kontaktów…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.