To będzie chy­ba naj­krót­szy wpis w tym blo­gu: jeden aka­pit i duży cytat (dwie stro­ny książki).

Z racji tego, że nie wyobra­żam sobie dobre­go ana­li­ty­ka nie posłu­gu­ją­ce­go się spraw­nie logi­ką (tak­że for­mal­ną, bo czym­że są nota­cje jak nie for­mal­ny­mi sys­te­ma­mi poję­cio­wy­mi) pole­cam np. tę książkę.

Tadeusz Kotarbiński, Kurs logi­ki dla praw­ni­ków. Ja mam wyda­nie PWN z 1963 roku ale logi­ka się nie sta­rze­je a autor zacny. Co praw­da pod­ty­tuł zawie­ra dla praw­ni­ków”, jed­nak książ­ka nie jest praw­ni­cza” a o logi­ce. Przypomnę dwa daw­ne wpi­sy: Modelowanie pro­ce­sów biz­ne­so­wych – dla­cze­go sens maja tyl­ko meto­dy for­mal­ne oraz Analityk biz­ne­so­wy czy­li wyple­nić dwu­znacz­ność doku­men­tów. Przeczytajcie wkle­jo­ne poni­żej wpro­wa­dze­nie do Logiki, a dowie­cie się dla­te­go wie­le spe­cy­fi­ka­cji wyma­gań i treść pro­jek­tów, to doku­men­ty ryzy­kow­ne i nie­przy­dat­ne (na koń­cu link do pdf z tymi stronami):

Kotarbinskki Kurs logiki 2

Kotarbinskki Kurs logiki 1

W ostat­nim zda­niu wystar­czy zastą­pić praw­ni­ka” sło­wem ana­li­ty­ka”.…. i też będzie ok.

Pobierz cytat pdf: Koratbinski Kurs logiki

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.