slownik_filozoficvzny-o_naukachWakacje to czas na spo­koj­niej­sze lek­tu­ry i bada­nia (któ­re zresz­tą zaj­mu­ją mi nie­ma­ło cza­su). Swego cza­su pisa­łem o pro­ble­mach jakie two­rzą nie­jed­no­znacz­ne w swej tre­ści doku­men­ty (usu­nąć nie­jed­no­znacz­ność). Zawsze powta­rzam na szko­le­niach, że doku­men­ty two­rzo­ne przez ana­li­ty­ka to nie tyl­ko jego raport”, te doku­men­ty to wie­dza prze­ka­za­na” np. deve­lo­pe­rom, a wcze­śniej spon­so­ro­wi pro­jek­tu (ma np. potwier­dzić zgod­ność mode­lu orga­ni­za­cji z nią samą). Raporty z ana­liz to nie tyl­ko mode­le ale tak­że komu­ni­ka­cja, to nośni­ki prze­ka­zu­ją­ce wie­dzę adre­sa­tom tych dokumentów.

Dokumenty, mode­le, spe­cy­fi­ka­cje, to nic inne­go jak prze­kaz (komu­ni­ka­cja), a ten musi być (dla swej sku­tecz­no­ści) logicz­ny (dobry raport z ana­li­zy jest sam dla sie­bie dowo­dem swo­jej słusz­no­ści) i jednoznaczny.

Nauką roz­wi­ja­ją­cą te cechy i umie­jęt­no­ści jest filo­zo­fia, ale nie ta roz­trzą­sa­ją­ca np. ile dia­błów mie­ści na czub­ku szpil­ki, ale ta któ­ra sta­ra się zwal­czać nie­po­ro­zu­mie­nia” oraz uży­wać jasne­go języka”.

Po pra­wej cytat ze słow­ni­ka filo­zo­ficz­ne­go, a wam pole­cam teo­rię pozna­nia (epi­ste­mo­lo­gia), logi­kę, modelowanie…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.