Mój nie­daw­ny refe­rat na temat tren­dów w wybo­rze i wdra­ża­niu sys­te­mów work­flow i zapro­sze­nie na kolej­ną kon­fe­ren­cję z tego zakre­su, skło­ni­ły mnie do prze­rzu­ce­nia cię­ża­ru refe­ra­tu z isto­ty prze­pły­wu doku­men­tów, na prze­pływ doku­men­tów w kon­tek­ście wdro­że­nia narzę­dzia. któ­re w tym poma­ga. Poniżej pre­zen­ta­cja ilu­stru­ją­ca referat:

Na koniec tego krót­kie­go wpi­su dodam, że w swej głów­nej czę­ści, sys­tem obie­gu doku­men­tów to jeden przy­pa­dek uży­cia.

(refe­rat był wygło­szo­ny na kon­fe­ren­cji EOIF GigaCon, 9 Października 2014 we Wrocławiu).

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.