Dzisiaj będzie bar­dzo krót­ki wpis, któ­rym nie­mal­że w cało­ści będzie cytat z arty­ku­łu pew­ne­go pro­gra­mi­sty. Każdy ana­li­tyk i pro­jek­tant powi­nien prze­czy­tać cały arty­kuł (nie jest dłu­gi) i koniecz­nie komen­ta­rze pod nim. Jeden komen­tarz zacy­tu­je bo jest zna­mien­ny, choć­by dla­te­go, że moje doświad­cze­nia są dokład­nie takie same:

Co Ty czło­wie­ku, życia nie znasz? Przecież w realu jak­byś poszedł do takie­go i podzie­lił się taki­mi uwa­ga­mi to foch na pare tygo­dni co naj­mniej gwa­ran­to­wa­ny. Kiedyś mia­łem podob­ną sytu­ację (a raczej serię sytu­acji, ale doty­czą­cych rze­czy o mniej­szej ska­li) to efekt był taki, że wola­łem zmie­nić robotę 😉

A teraz zapra­szam do lek­tu­ry tek­stu, któ­ry napi­sał nie ana­li­tyk a pro­gra­mi­sta (a kim jest to pole­cam jego CV na stronie):

Jak to z każ­dym języ­kiem bywa, nie­kie­dy jeste­śmy w sta­nie wydo­być bar­dzo wie­le nawet bez zbyt­nie­go wgłę­bia­nia się w szcze­gó­ły, po pro­stu wie­my, że nie­któ­re rze­czy są waż­niej­sze niż inne. Tak jak w zda­niach, któ­rych spój­ni­kiem jest ?ale?. Każdy wie, że wszyst­ko to, co przed owym ?ale? się znaj­du­je jest nie­war­te słu­cha­nia 😛 I wła­śnie kil­ka takich przy­pad­ków chciał­bym dzi­siaj opi­sać. Sytuacji, w któ­rych rozu­mie­nie całe­go kon­tek­stu jest zbęd­ne, wystar­czy szyb­ki rzut okiem na dia­gram, aby wie­dzieć co jest najważniejsze.

W oma­wia­nych prze­ze mnie przy­pad­kach cho­dzi o szyb­kie wyła­pa­nie błę­dów pro­jek­to­wych, bez koniecz­no­ści zagłę­bia­nia się w logi­kę, któ­ra kry­je się za dia­gra­ma­mi. (Programistyka: Diagram praw­dę Ci powie)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.