Dzisiaj nie­spo­dzian­ka pod cho­in­kę 🙂 czy­li VP wer­sja 12.00. Zaczynam pra­ce a tu taki email:

Dear Jarek Zelinski,

We are thril­led to intro­du­ce to you the brand new Visual Paradigm – Visual Paradigm 12.0 with a new user inter­fa­ce and suite of new tools which impro­ves your mode­ling effi­cien­cy. One of the high­li­gh­ted impro­ve­ments is the incre­ase in dia­gram edi­ting spa­ce, which means you have more room for edi­ting your design and can be more focu­sed on mode­ling. Click here to watch the intro­duc­tion video of the Sleek UI, the offi­cial name of the new look and feel.

Besides the chan­ge of user inter­fa­ce, the­re are tons of new featu­res and enhan­ce­ments as well. Please visit our What’s New page for more deta­ils on both the new user inter­fa­ce and new features.

Hope you enjoy the new Visual Paradigm. Feel free to let us know if you have any questions or sug­ge­stions. Wish you all a Merry Christmas in advance.

Sincerely,

Visual Paradigm

Pierwsze co rzu­ca się w oczy po uru­cho­mie­niu nowej wer­sji to nowy inter­fejs użyt­kow­ni­ka. Wygodniejszy, ukry­wa na bie­żą­ce nie­po­trzeb­ne ele­men­ty menu, wię­cej miej­sca na ekra­nie ale z tym, widzę muszę się oswo­ić. Tak to teraz wy

Wśród wie­lu przy­dat­nych rze­czy poja­wi­ły się:

 • posze­rzo­ny panel edycyjny,
 • wyszu­ki­war­ka dia­gra­mów i obiek­tów na nich,
 • posze­rzo­ny panel prze­glą­du modeli,
 • bar­dzo przy­dat­ne: ostat­nie moje zmia­ny i ostat­nie zmia­ny jakie wpro­wa­dził zespól współpracujący,
 • gene­ra­tor doku­men­ta­cji inter­fej­sów REST,
 • boga­te zarzą­dza­nie user sto­ry (dla full zwin­nych peł­ny pakiet narzę­dzi wraz z zarzą­dza­niem sprin­ta­mi itp.),
 • doda­wa­nie dia­gra­mów pod­rzęd­nych do każ­de­go ele­men­tu zwin­ne­go” toku pro­jek­tu (tego aku­rat bra­ko­wa­ło a teraz jest: agi­le zorien­to­wa­ne na modele),
 • łącze­nie user sto­ry z przy­pad­ka­mi uży­cia i całym pro­jek­tem, śle­dze­nie postę­pów implementacji,
 • two­rze­nie sto­ry boar­dów”, bar­dzo przy­dat­ne w kon­tak­tach z klientem,
 • bar­dzo pomoc­na moż­li­wość robie­nia zrzu­tów ekra­nów pod­czas two­rze­nia mock-up’ów, szcze­gól­nie gdy doty­czy to ist­nie­ją­cej aplikacji,
 • w mode­lach BPMN wspar­cie dla symu­la­cji mode­lu zawie­ra­ją­cych pod-pro­ce­sy (wyko­ny­wa­ne są pod-pro­ce­sy w toku symulacji).

Więcej tu: nowe rze­czy w VP v.12.0

Gorąco pole­cam upgra­de, jest wie­le war­to­ścio­wych rozszerzeń.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 3 komentarzy

 1. Agnieszka

  Witam,
  Nie mia­łam oka­zji pra­co­wać na Visual Paradigm. Wygląda zachę­ca­ją­co. Przez cały czas pra­cu­ję wyłącz­nie na Enterprise Architect. Z tych dwóch narzę­dzi jaki Pan by pole­cał komuś, kto dopie­ro chce nabyć narzę­dzie do pra­cy – mode­lo­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia pro­jek­tów w celach utrzymaniowych?
  Pozdrawiam.

  1. Jaroslaw Zelinski

   Enterprise Architect (EA) jest tań­szy i o wie­le gor­szy za to bar­dzo popu­lar­ny. Więc jeże­li pla­nu­je Pani pra­ce na eta­cie w jakiejś fir­mie IT to naj­praw­do­po­dob­niej EA w CV będzie atu­tem. Jeżeli pla­nu­je Pani raczej samo­dziel­na pra­ce to EA gorą­co odradzam 🙂

 2. Ciekawy o narzędziach 🙂 

  Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia wyma­ga odpo­wied­nie­go wspar­cia narzę­dzi, ale też dobrze okre­ślo­nych pro­ce­sów. Nie opra­co­wać na potrze­by wytwa­rza­nia opro­gra­mo­wa­nia pro­ce­sów okre­ślo­nych tak dobrze, jak pro­ce­sy inży­nie­rii pro­duk­cji, ale moż­na nadać im pew­ne ramy, któ­re w przy­pad­ku dużych orga­ni­za­cji są nie­zbęd­ne. Wprowadzanie narzę­dzi i metod pra­cy oraz nie­ustan­ne ich ulep­sza­nie powin­no być tak samo istot­nym dzia­ła­niem w orga­ni­za­cji, jak ini­cja­ty­wy, któ­re kon­cen­tru­ją się na wdra­ża­niu nowych usług biz­ne­so­wych pozwa­la­ją­cych na osią­gnię­cie wyso­kie­go stop­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści na ryn­ku. Najistotniejszym wyma­ga­niem dla wpro­wa­dza­nych narzę­dzi jest auto­ma­ty­za­cja i inte­gra­cja, tak by nie poświę­cać zbyt wie­le cza­su na ich obsługę.

  Wszystko po to, by nie moż­na było powie­dzieć o dzia­le IT, że ?szewc bez butów chodzi?.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.