Kolejny arty­kuł z gatun­ku prze­my­śle­nia i rady na koniec roku” 🙂

Często spo­ty­kam się trak­to­wa­niem reguł biz­ne­so­wych jak jakie­goś pią­te­go koła u wozu (o ile w ogó­le się ktoś nimi zaj­mu­je w pro­jek­cie). Pół roku temu pisa­łem, że regu­ły biz­ne­so­we to, jeże­li sta­ją się wyma­ga­niem, sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment reali­zo­wa­nej logi­ki biznesowej:

Sprawdzoną meto­dą sku­tecz­ne­go (spój­ność, kom­plet­ność, nie­sprzecz­ność) zapi­sy­wa­nia wyma­gań dzie­dzi­no­wych (w tym ?wali­da­cje?) jest wydzie­le­nie w dokumentacji:

  • słow­ni­ka pojęć
  • słow­ni­ka reguł biznesowych
  • spe­cy­fi­ka­cji tablic decy­zyj­nych jako uzu­peł­nie­nia reguł biznesowych.

(Gdzie są te cho­ler­ne szcze­gó­ły).

Jest jed­nak dru­gi, nie mniej waż­ny, ele­ment każ­de­go pro­jek­tu zwią­za­ne­go z audy­tem i mode­lo­wa­niem orga­ni­za­cji: zasa­dy jej dzia­ła­nia czy­li wła­śnie regu­ły biz­ne­so­we. Taki audyt, ukie­run­ko­wa­ny na kon­tro­lę spój­no­ści i kom­plet­no­ści, pra­wie zawsze ujaw­nia luki. Pewnie zna­cie Machiavelliczną zasa­dę wol­no wszyst­ko to cze­go nie zabro­nio­no”? Należy się z tym liczyć zawsze, wręcz zało­żyć, że zosta­ną pod­ję­te pró­by szu­ka­nia luki w systemie”.

Analiza reguł biz­ne­so­wych w wie­lu orga­ni­za­cjach, w zasa­dzie prak­tycz­nie w każ­dej, pozwa­la odkryć oso­bli­we luki”. Zarządzenia wewnętrz­ne, regu­la­mi­ny upu­stów, pro­gra­my pro­mo­cyj­ne, te i wie­le innych to nic inne­go jak pakie­ty reguł biz­ne­so­wych. Często, szcze­gól­nie wła­śnie w posta­ci regu­la­mi­nu pro­mo­cji, sta­ra­my się zwięk­szyć obro­ty, zmniej­szyć stra­ty itp. Co się dzie­je jeże­li źle o opra­cu­je­my regu­ły? Tu np. opi­sa­no jed­ną z typo­wych takich wpadek:

Prokuratura oskar­ży­ła ich o oszu­stwo i haker­stwo, ale sąd ich unie­win­nił, bo prze­cież nigdzie nie jest napi­sa­ne, że nie wol­no wci­skać pew­nej kon­kret­nej sekwen­cji przy­ci­sków w auto­ma­cie. Ani też nie jest napi­sa­ne, że jeśli auto­mat nie­spo­dzie­wa­nie roz­da­je kar­ty tak samo jak wcze­śniej, to nale­ży natych­miast prze­rwać grę i zgło­sić obsłu­dze kasy­na, że chy­ba jest jakiś błąd w sys­te­mie. (Wielkie linie lot­ni­cze kon­tra chło­pak, któ­ry wyszu­ku­je ludziom tanie bile­ty… Pozywają go do sądu).

Inny, nie­co podob­ny przy­pa­dek opi­sa­łem kie­dyś tu:

Słowa ?brzyd­ko jest być nie­uczci­wym? pły­ną­ce z ust sta­no­wią­cych pra­wo, raczej roz­śmie­sza, bo to praw­da, że brzyd­ko, ale nie zmie­nia to fak­tu, że eko­no­mia jest bez­li­to­sna i na pew­no ludzie (wie­lu) znaj­dą ?wygry­wa­ją­cą? stra­te­gię, jeże­li tyl­ko taka ist­nie­je. Innymi sło­wy sko­ro mia­sto pobie­ra dwie róż­ne opła­ty za tę sama usłu­gę (z karą i bez), wybra­na zosta­je wer­sja o niż­szej opła­cie. (W stre­fie par­ko­wa­nia man­dat się opła­ca ? czy­li ana­li­za sys­te­mo­wa ? nie wyko­na­na).

Warto prze­czy­tać oba powyż­sze arty­ku­ły w cało­ści, może natchnie to Was to pochy­le­nia się nad regu­ła­mi w Waszych fir­mach, na Waszych por­ta­lach, sys­te­mach CRM i nie tylko.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.