Tym razem książ­ka adre­so­wa­na przez auto­ra dla pro­gra­mi­stów (autor książ­ki jest zna­ny w sie­ci jako Uncle Bob) . Długo się nad nią zasta­na­wia­łem ale w koń­cu kupi­łem i nie żału­ję mimo, że napi­sa­na ponad deka­dę temu. Po pierw­sze jako pro­jek­tant muszę (no powi­nie­nem ;)) znać ogra­ni­cze­nia oraz spe­cy­fi­kę narzę­dzia (Java). Po dru­gie jako ana­li­tyk, nie raz spra­wu­ją­cy nad­zór autor­ski nad deve­lo­pe­rem, muszę (no powi­nie­nem ;)) mieć z tymi ludź­mi wspól­ny język.

Generalnie: to jest książ­ka dla ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych” bo adre­sa­ta­mi ich doku­men­tów są wła­śnie dewe­lo­pe­rzy chcą­cy sko­rzy­stać z tych dokumentów!

UML

Książka dosko­na­le poka­zu­je to co zawsze mówię na szko­le­niach: UML jako nota­cja jest nad­mia­ro­wa i nie wol­no o tym zapo­mi­nać (cza­sem mam wra­że­nie, że auto­rzy wie­lu dia­gra­mów, jako zada­nie, posta­wi­li sobie uży­cie za wszel­ka cenę wszyst­kich sym­bo­li UML jakie zobaczyli).

UMLforJavaProgrammersDocsCartoon

Przypadki użycia

Jednym z naj­bar­dziej (po dia­gra­mie klas) nad­uży­wa­nym jest dia­gram przy­pad­ków uży­cia. Na każ­dym szko­le­niu zawsze mówię: to ma być pro­sty dia­gram, wszel­kie extends, inc­lu­de, dzie­dzi­cze­nie to dzi­siaj beł­kot UML-owy (te związ­ki powsta­ły w latach 80-tych, gdy dia­gram UC był samo­dziel­nym two­rem, nie zna­ją­cym dia­gra­mów klas czy komponentów… ).

UMLforJavaProgrammersUseCases

Po dru­gie kolej­na waż­na rzecz: w toku pro­ce­su two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia powsta­ją mode­le poję­cio­we (tak con­cep­tu­al zna­czy poję­cio­wy a nie kon­cep­tu­al­ny czy kon­cep­cyj­ny!) oraz mode­le logi­ki i archi­tek­tu­ry. Autor książ­ki opi­su­je dwa ostat­nie, w koń­cu to książ­ka dla pro­gra­mi­stów, ale nie zaka­za­na dla ana­li­ty­ków. Od sie­bie dodam, że w ramach ana­liz wyma­gań powsta­ją mode­le poję­cio­we i (nie raz uprosz­czo­ne) archi­tek­tu­ra + logi­ka (algo­ryt­my, scenariusze).

O modelowaniu

Po co modelować?

UMLforJavaProgrammersWhyModel

Na zakończenie

Gorąco pole­cam pro­gra­mi­stom, by w ogó­le zaczę­li korzy­stać z UML a ana­li­ty­kom, by wyle­czy­li się z wie­lu mitów o UML roz­po­wszech­nia­nych nie­ste­ty na wie­lu, nie zawsze tanich, szko­le­niach i w wie­lu kiep­skich porad­ni­kach UML” (pisa­nych nie raz nawet przez uczel­nia­nych dok­to­rów i nie tyl­ko).…. Może wte­dy prze­sta­ną two­rzyć nie­przy­dat­ne deve­lo­pe­rom dokumentacje. 

Poniżej tak­że – o dzi­wo jest dostęp­na – wer­sja pdf do pobrania.

UML for Java Programmers, June 6, 2003 by Robert C. Martin (Author): papie­ro­we wyda­nie na Amazoniedo pobra­nia pdf (pobież­ne przej­rze­nie wer­sji pdf wska­zu­je że jest trosz­kę uboższa)

Polecam tak­że pozy­cja po Polsku, z 2018 roku, tego same­go auto­ra .

Źródła

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Piotr

  Rozumiem, że recen­zo­wa­na książ­ka jest dobrą książ­ką o UMLu? Mimo że jest dosyć wie­ko­wa, pra­wie lat «90tych sięga.

  Może jesz­cze jakieś przy­kła­dy dobrych mate­ria­łów o UML?
  P.

  1. Jaroslaw Zelinski

   UML się nie sta­rze­je ;), jest masa lep­szych lub gor­szych stresz­czeń samej spe­cy­fi­ka­cji UML (z regu­ły gor­szych), ksią­żek o prak­tycz­nym uży­ciu i korzy­ściach z tego pły­ną­cych jest baaar­dzo mało. Ja mogę pole­cić jesz­cze swój blog 😉

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.