Pełny tytuł książ­ki to: Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution.

Bardzo cie­ka­wa książ­ka, auto­rzy dzie­lą się wyni­ka­mi badan jakie pro­wa­dzą od 1995 roku a doty­czą­cy­mi spo­so­bów opi­sy­wa­nia i mode­lo­wa­nia orga­ni­za­cji. Zaryzykuje tezę, że jed­nak opi­sy­wa­nia gdyż w książ­ce sto­so­wa­ne są nie­for­mal­ne meto­dy opi­su (autor­skie nie­sfor­ma­li­zo­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we) jed­nak nie sta­no­wi to gor­szej jako­ści książ­ki, gdyż auto­rzy dość wyczer­pu­ją­co opi­sa­mi swo­je prze­my­śle­nia. We wstę­pie przy­zna­ją, że klu­czo­wym odkry­ciem” było dla nich to, że nie da się ana­li­zo­wać zło­żo­nych sys­te­mów, jaki­mi są duże orga­ni­za­cje, bez wznie­sie­nie” się ponad szczegóły.

Enterprise Architecture As Strategy Creating a Foundation for Business ExecutionCytat

Opisują krok po kro­ku jak stwo­rzyć i wdro­żyć stra­te­gię zarzą­dza­nia bazu­ją­cą na archi­tek­tu­rze kor­po­ra­cyj­nej, któ­rą defi­niu­ją jako:

logi­ka zor­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych i zaso­bów IT, odzwier­cie­dla­ją­ca wyma­ga­nia na inte­gra­cję i stan­da­ry­za­cję jakie sta­wia model ope­ra­cyj­ny organizacji

Autorzy pod­kre­śla­ją, że nie jest to pro­jekt IT, zwra­ca­ją uwa­gę, że klu­czo­wy błąd jaki sami na począt­ku popeł­nia­li, to brnię­cie w szcze­gó­ły. Tworzenie mon­stru­al­nej ilo­ści szcze­gó­ło­wej doku­men­ta­cji (do cze­go mają skłon­ność IT i fir­my dorad­cze) nicze­mu nie słu­ży. Na przy­kła­dzie kil­ku dużych kor­po­ra­cji, poka­zu­ją krok po kro­ku ja zbu­do­wać model i jak uży­wać go jako narzę­dzia zarzą­dza­nia podej­mo­wa­nia decy­zji. Dedykowany roz­dział poświę­ci­li outsourcingowi.

Książka adre­so­wa­na jest do wyż­szych kadr kie­row­ni­czych i takim też jest napi­sa­na językiem.

Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution Hardcover
August 1, 2006, Harvard Business Press
by Jeanne W. Ross (Author), Peter Weill (Author), David Robertson (Author)
Amazon

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.