Enterprise Architecture As Strategy

Pełny tytuł książ­ki to: Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution.

Bardzo cie­ka­wa książ­ka, auto­rzy dzie­lą się wyni­ka­mi badan jakie pro­wa­dzą od 1995 roku a doty­czą­cy­mi spo­so­bów opi­sy­wa­nia i mode­lo­wa­nia orga­ni­za­cji. Zaryzykuje tezę, że jed­nak opi­sy­wa­nia gdyż w książ­ce sto­so­wa­ne są nie­for­mal­ne meto­dy opi­su (autor­skie nie­sfor­ma­li­zo­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we) jed­nak nie sta­no­wi to gor­szej jako­ści książ­ki, gdyż auto­rzy dość wyczer­pu­ją­co opi­sa­mi swo­je prze­my­śle­nia. We wstę­pie przy­zna­ją, że klu­czo­wym odkry­ciem” było dla nich to, że nie da się ana­li­zo­wać zło­żo­nych sys­te­mów, jaki­mi są duże orga­ni­za­cje, bez wznie­sie­nie” się ponad szczegóły.

Enterprise Architecture As Strategy Creating a Foundation for Business ExecutionCytat

Opisują krok po kro­ku jak stwo­rzyć i wdro­żyć stra­te­gię zarzą­dza­nia bazu­ją­cą na archi­tek­tu­rze kor­po­ra­cyj­nej, któ­rą defi­niu­ją jako:

logi­ka zor­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych i zaso­bów IT, odzwier­cie­dla­ją­ca wyma­ga­nia na inte­gra­cję i stan­da­ry­za­cję jakie sta­wia model ope­ra­cyj­ny organizacji

Autorzy pod­kre­śla­ją, że nie jest to pro­jekt IT, zwra­ca­ją uwa­gę, że klu­czo­wy błąd jaki sami na począt­ku popeł­nia­li, to brnię­cie w szcze­gó­ły. Tworzenie mon­stru­al­nej ilo­ści szcze­gó­ło­wej doku­men­ta­cji (do cze­go mają skłon­ność IT i fir­my dorad­cze) nicze­mu nie słu­ży. Na przy­kła­dzie kil­ku dużych kor­po­ra­cji, poka­zu­ją krok po kro­ku ja zbu­do­wać model i jak uży­wać go jako narzę­dzia zarzą­dza­nia podej­mo­wa­nia decy­zji. Dedykowany roz­dział poświę­ci­li outsourcingowi.

Książka adre­so­wa­na jest do wyż­szych kadr kie­row­ni­czych i takim też jest napi­sa­na językiem.

Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution Hardcover
August 1, 2006, Harvard Business Press
by Jeanne W. Ross (Author), Peter Weill (Author), David Robertson (Author)
Amazon

Inne artykuły na podobny temat

Komentarze

  1. Jaroslaw Zelinski 10 lutego 2015 at 12:46

    Ciekawy arty­kuł zwią­za­ny z AK: Stop Asking Your IT for a Roadmap

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.