Projekty inte­gra­cyj­ne w śro­do­wi­sku zło­żo­nych (kil­ka­dzie­siąt apli­ka­cji) sys­te­mów nale­żą do bar­dzo trud­nych z uwa­gi na ich zło­żo­ność. Z pomo­cą przy­cho­dzi nam SOA jako model poję­cio­wy i ESB jako wzo­rzec archi­tek­tu­ry. Referat, wygło­szo­ny na kon­fe­ren­cji GigaCon, opi­su­je pro­ces ana­li­zy i mode­lo­wa­nia w toku spe­cy­fi­ko­wa­nia wyma­gań na ESB i interfejsy.

Poniżej struk­tu­ra archi­tek­tu­ry SOA na bazie stan­dar­dów OMG:

SOA_OMG_model

Kluczowe poję­cia:
– pro­ce­sy biz­ne­so­we, ele­men­tar­ne aktyw­no­ści, któ­ra wraz z wej­ściem i wyj­ściem sta­no­wią ele­men­tar­ny pro­ces biznesowy,
– usłu­ga biz­ne­so­wa (tak­że apli­ka­cyj­na) to przy­pa­dek uży­cia danej apli­ka­cji (apli­ka­cja świad­czy usłu­gi, każ­da usłu­ga ma stan począt­ko­wy, pro­dukt i sce­na­riusz realizacji),
– kom­po­nent, repre­zen­tu­je inte­gro­wa­ne aplikacje.

Treść pre­zen­ta­cji:

Polecam, kto nie czy­tał, ubie­gło­rocz­ny arty­kuł o integracji. 

Na koniec, dla zain­te­re­so­wa­nych SoaML (pro­fil UML do mode­lo­wa­nia integracji):
spe­cy­fi­ka­cja na stro­nie OMG
tuto­rial na stro­nie Visual-Paradigm

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.