Rola archi­tek­tu­ry danych zna­la­zła tak­że odzwier­cie­dle­nie w zarob­kach archi­tek­tów danych. Diagram 3 przed­sta­wia śred­nie zarob­ki rocz­ne archi­tek­tów róż­nych spe­cjal­no­ści w tysią­cach USD (dla porów­na­nia doda­no tak­że inne spe­cjal­no­ści z obsza­ru IT). Widać wyraź­nie, że archi­tek­ci danych są wśród naj­wy­żej opła­ca­nych spe­cja­li­stów. (źr. Architekt danych ? zawód przyszłości?).

ja obser­wu­je coś obok”, otóż dane są wtór­ne w sto­sun­ku do fak­tów, obec­ne sys­te­my raczej odcho­dzą od jed­no­li­tych współ­dzie­lo­nych baz danych”, i nie dla­te­go, że RDBMS są nie­mod­ne”, a dla­te­go, że same dane pozba­wio­ne kon­tek­stu, są mało war­to­ścio­we (do tego nor­ma­li­za­cja mode­li danych to pro­ces strat­ny), w moich oczach ma war­tość np. fak­tu­ra jako zapis fak­tu do jakiej trans­ak­cji doszło, zaś roz­dzie­le­nie danych z fak­tu­ry na kil­ka tabel, czy­ni każ­dą z nich z osob­na mało war­to­ścio­wą albo i bez­war­to­ścio­wą… To, że archi­tek­tu­ra danych ma dziś naj­niż­szy słu­pek nie koniecz­nie zna­czy, że ktoś to będzie nad­ra­biał (słyn­ne dywa­ga­cje o tym, czy cho­dzą­cy boso miesz­kań­cy Afryki wró­żą mega rynek na obu­wie), war­to pamię­tać o tym, że inte­gra­cja pomię­dzy sys­te­ma­mi coraz czę­ściej odby­wa się na pozio­mie logi­ki biz­ne­so­wej, poprzez wymia­nę obiek­tów opi­su­ją­cych zda­rze­nia i byty rze­czy­wi­ste, a nie poprzez współ­dzie­le­nie (baz) danych, cze­go się zresz­tą nie da robić w sie­ciach roz­pro­szo­nych takich jak chmu­ry… Osobiście wró­żę karie­rę ana­li­ty­kom, potra­fią­cym cało­ścio­wo (holi­stycz­nie ;)) patrzeć na orga­ni­za­cje, rośnie zło­żo­ność orga­ni­za­cji, co w toku ana­liz i mode­lo­wa­nia, zmu­sza do abs­tra­ho­wa­nia od pew­nych szcze­gó­łów, tu wra­ca do łask ana­li­za sys­te­mo­wa … (nie mylić z ana­li­za sys­te­mów IT). Pamiętajmy, że:

(Designing Object Systems: Object-Oriented Modelling with Syntropy Textbook Binding ? November 18, 1994 by Steve Cook (Author), John Daniels (Author))
Cook, S., & Daniels, J. (1994). Designing object sys­tems: object-orien­ted model­ling with Syntropy. New York: Prentice Hall. 

[2021 – 09-07]

No cóż, mamy już BigData, bazy NoSQL, i ogrom­ne roz­pro­sze­nie danych. pro­gno­zy zda­ją sie potwier­dzać: co opi­sa­łem w arty­ku­le Bazy NoSQL jako imple­men­ta­cje wzor­ców struk­tur infor­ma­cji.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.