Od cza­su do cza­su jestem pyta­ny o róż­ne fra­me­wor­ki” i meto­dy­ki doty­czą­ce cało­ścio­we­go opi­su fir­my”. Można spo­tkać wie­le róż­nych, lep­szych lub gor­szych mode­li i sza­blo­nów, ram (fra­me­wor­ków), jed­nak moim zda­niem, podej­ście mini­ma­li­stycz­ne (patrz [[brzy­twa Ockhama]]) jest naj­lep­sze. Zmusza do zro­zu­mie­nia isto­ty rze­czy, bez masko­wa­nia nie­wie­dzy nowy­mi i, nie raz, sztucz­ny­mi poję­cia­mi. Drugim powo­dem, któ­ry moim zda­niem leży u pod­staw pomy­słów na nowe mode­le”, jest pra­wo autor­skie. Opracowanie uni­kal­ne­go fra­me­wor­ka” czy­ni z auto­ra takie­go dzie­ła wła­ści­cie­la meto­dy”, za któ­rą ma pra­wo pobie­rać opła­ty licen­cyj­ne (przy­kła­dem jest np. TOGAF i nota­cja ArchiMate chro­nio­ne pra­wem autor­skim przez komer­cyj­ną orga­ni­za­cję The Open Group).

Takich fra­me­wor­ków” jest wię­cej, tu dwa inne przy­kła­dy na popar­cie mojej tezy, TOM:

TOMTarget Operating Model (TOM). Once you’ve arti­cu­la­ted your stra­te­gy, one of the next things to do is to design the orga­ni­sa­tion to deli­ver it. This is usu­al­ly expres­sed in the form of a Target Operating Model (TOM). The gene­ral appro­ach is to defi­ne the people, pro­ces­ses and tech­no­lo­gy requ­ired to deli­ver the stra­te­gy. (za How to design a Target Operating Model (TOM)).

albo ten nazwa­ny 7s:

McKinsey7-SMcKinsey and Co’s 7S fra­me­work pro­vi­des a use­ful fra­me­work for ana­ly­sing the streng­ths and weak­nes­ses of an orga­ni­sa­tion (see also 7 Essential Strategy Analysis Tools). The McKinsey Consulting Firm iden­ti­fied stra­te­gy as only one of seven ele­ments exhi­bi­ted by the best mana­ged com­pa­nies. (za McKinsey 7‑S).

Osobiście sto­su­ję (i nie ja jeden) dar­mo­wy i dobrze opi­sa­ny (moim zda­niem znacz­niej lepiej niż powyż­sze) spój­ny zestaw sys­te­mów poję­cio­wych rodem z OMG (www​.omg​.org, dostęp publicz­ny, nie wyma­ga­ją­cy żad­nych opłat licen­cyj­nych). Powyższe potrze­by” czy­li połą­cze­nie pojęć: ludzie, zaso­by, wie­dza, pro­ce­sy, połą­cze­nie w jeden mecha­nizm, wyglą­da­ją tak:

Jak opisać firmę wewnątrz: model procesów biznesowych

(opra­co­wa­nie wła­sne auto­ra na bazie spe­cy­fi­ka­cji nota­cji OMG​.org)

Łącznikiem jest abs­trak­cja, jaką jest pro­ces biz­ne­so­wy. Proces biz­ne­so­wy jako byt, nie ma w orga­ni­za­cji zma­te­ria­li­zo­wa­nej posta­ci, jed­nak jest ele­men­tem (poję­ciem) łączą­cym wie­dzę (doku­men­ty), ludzi i ich umie­jęt­no­ści, ich struk­tu­rę oraz regu­ły rzą­dzą­ce tym jak powsta­ją pro­duk­ty pro­ce­sów. Proces biz­ne­so­wy to mecha­nizm łączą­cy poję­cia opi­su­ją­ce orga­ni­za­cję. Są to takie poję­cia jak: wie­dza, regu­ły biz­ne­so­we, pro­ce­du­ry, ludzie i ich struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na, narzę­dzia pra­cy (w tym opro­gra­mo­wa­nie). Całość jest powią­za­na razem (o tych powią­za­niach pisa­łem w arty­ku­le Modelowanie w pro­jek­tach inte­gra­cyj­nych). Dysponujemy kom­ple­tem nota­cji pozwa­la­ją­cych opi­sać orga­ni­za­cję od stóp do głów”: [[BMM]] w sfe­rze moty­wa­cji biz­ne­so­wej, [[BPMN]] w sfe­rze prze­pły­wu pra­cy oraz [[UML]] w sfe­rze sys­te­mów. Opisałem to w arty­ku­le Architektura kor­po­ra­cyj­na z OMG​.org.

Tak więc po co mno­żyć byty? Profesjonalne narzę­dzia CASE, pozwa­la­ją na wyko­rzy­sta­nie opi­sa­nych tu nota­cji (tych chro­nio­nych pra­wa­mi autor­ski­mi nota­cji, raczej nie obsłu­gu­ją albo robią to za dodat­ko­wą opła­tą), OMG dba bar­dzo dobrze o ich spój­ność poję­cio­wą (opi­sa­na w arty­ku­le o SOA). Wydaje mi się, że nowe sys­te­my i fra­me­wor­ki” nie wno­szą żad­nej nowej war­to­ści, budu­ją jed­nak – gdy ich użyć – pew­ne uza­leż­nie­nie od ich twórców.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.