Od 2005 roku jestem użyt­kow­ni­kiem pakie­tu CASE Visual-Paradigm (poprzed­nia nazwa Agilian). Od tam­tej pory nie zmie­ni­łem narzę­dzia mimo, że na warsz­ta­tach, któ­re pro­wa­dzę, mam prze­gląd chy­ba wszyst­kie­go co mamy na ryn­ku, a co przy­no­szą ze sobą na note­bo­okach uczest­ni­cy tych warsztatów.

Whats new in 12.1 – stro­na o tym tytu­le powi­ta­ła mnie dzi­siaj z rana gdy spraw­dza­łem pocztę.

  1. Rozszerzony gene­ra­tor rapor­tów. Nowy typ rapor­tu gene­ru­ją­cy doku­men­ty wyni­ko­we z sza­blo­nów word.
  2. Nowa wer­sja narzę­dzia to two­rze­nia mock-up’ów, doda­no tak­że moż­li­wość korzy­sta­nia z ist­nie­ją­cych WWW przy doku­men­to­wa­niu zmian.
  3. Ulepszona Postmania (stro­ny dla recen­zen­tów diagramów).
  4. Integracja Vpository z ActiveDirectory i LDAP.
  5. Ułatwienie zarza­dza­nia odno­śni­ka­mi wewnątrz modeli.
  6. Poprawiony sto­ry-board manager.

Źródło: Whats New in Visual Paradigm 12.1?

(wię­cej o nowin­kach: http://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​a​b​o​u​t​u​s​/​n​e​w​s​r​e​l​e​a​s​e​s​/​v​p​1​2​1​.​jsp)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.