Co praw­da książ­ka ma 12 lat i trze­ba brać na to lek­ka popraw­kę, jed­nak jest to war­to­ścio­wa, nafa­sze­ro­wa­na dia­gra­ma­mi UML, książ­ka trak­tu­ją­ca o tym, że zwin­ność nie ozna­cza bała­ga­nu i pospo­li­te­go rusze­nia. Scott Ambler to kolej­ny auto­ry­tet w inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia. I mimo, że niko­go nie ma sen­su mał­po­wać, na pew­no war­to się uczyć…

Agile Modeling (AM) is a prac­ti­ce-based metho­do­lo­gy for effec­ti­ve mode­ling and docu­men­ta­tion of softwa­re-based sys­tems. At a high level AM is a col­lec­tion of best prac­ti­ces, depic­ted in the pat­tern lan­gu­age map below (click on the prac­ti­ce for infor­ma­tion). At a more deta­iled level AM is a col­lec­tion of valu­es, prin­ci­ples, and prac­ti­ces for mode­ling softwa­re that can be applied on a softwa­re deve­lop­ment pro­ject in an effec­ti­ve and light-weight man­ner. (Źródło: Agile Modeling (AM) Home Page: Effective Practices for Modeling and Documentation)

Po co modelować?

agileModeling

Co dają nam narzę­dzia? Same z sie­bie nie­wie­le, bo to tyl­ko narzędzia:

agileModelingTools

Te książ­kę dla odmia­ny pole­cam doświad­czo­nym ana­li­ty­kom i pro­jek­tan­tom. 12 lat to szmat cza­su e tej bran­ży, ale doświad­czo­ny czy­tel­nik znaj­dzie w niej wie­le cen­nych wska­zó­wek, będzie w sta­nie porów­nać swo­je doświad­cze­nia z doświad­cze­niem auto­ra i zapew­ne wycią­gnie wie­le wniosków…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.