Jednym z moich nie­daw­nych nabyt­ków jest bar­dzo war­to­ścio­wa książ­ka, jed­nak nie jest to pod­ręcz­nik ana­li­zy i mode­lo­wa­nia, a opis wie­lo­let­nich doświad­czeń auto­rów w two­rze­niu i doku­men­to­wa­niu archi­tek­tu­ry oprogramowania.

The authors have struc­tu­red this edi­tion aro­und the con­cept of archi­tec­tu­re influ­en­ce cyc­les. Each cyc­le shows how archi­tec­tu­re influ­en­ces, and is influ­en­ced by, a par­ti­cu­lar con­text in which archi­tec­tu­re plays a cri­ti­cal role. Contexts inc­lu­de tech­ni­cal envi­ron­ment, the life cyc­le of a pro­ject, an organization?s busi­ness pro­fi­le, and the architect?s pro­fes­sio­nal prac­ti­ces. The authors also have gre­atly expan­ded the­ir tre­at­ment of quali­ty attri­bu­tes, which rema­in cen­tral to the­ir archi­tec­tu­re philosophy?with an enti­re chap­ter devo­ted to each attribute?and bro­ade­ned the­ir tre­at­ment of archi­tec­tu­ral patterns.

If you design, deve­lop, or mana­ge lar­ge softwa­re sys­tems (or plan to do so), you will find this book to be a valu­able reso­ur­ce for get­ting up to spe­ed on the sta­te of the art. (Źródło: Software Architecture in Practice (3rd Edition) (SEI Series in Software Engineering): Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman: 9780321815736: Amazon​.com: Books)

Autorzy opi­su­ją wszyst­kie aspek­ty archi­tek­tu­ry, od jako­ści, przez wydaj­ność, cykl życia do jej biz­ne­so­wych aspek­tów. Książka moim zda­niem jest bar­dzo dobrym źró­dłem wie­dzy dla kie­row­ni­ków pro­jek­tów, dla ana­li­ty­ków tak­że, ale raczej z per­spek­ty­wy tego co pro­jekt i doku­men­ta­cja archi­tek­tu­ry powin­ny zawierać.

Software Architecture in Practice (3rd Edition)
October 5, 2012
Len Bass (Author), Paul Clements (Author), Rick Kazman (Author)
ISBN-13: 978 – 0321815736 ISBN-10: 0321815734 Edition: 3rd

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.