Jedna z cie­kaw­szych i popu­lar­niej­szych ksią­żek (ja mam dodruk z 2010 roku). Bardzo czę­sto spo­ty­kam się w sie­ci z powo­ły­wa­niem się na tę książ­kę w kwe­stii wzor­ców ana­li­tycz­nych”. Jednak po pierw­sze nie nale­ży zapo­mi­nać, że napi­sa­na zosta­ła w 1996 roku (od tam­tej pory mamy jed­nak pewien postęp, do tego książ­ka jest ilu­stro­wa­na sym­bo­la­mi opar­ty­mi na nota­cji ERD a nie UML), a po dru­gie, o czym wie­lu zapo­mi­na, Fowler pre­zen­tu­je w niej mode­le kon­cep­cyj­ne a nie struk­tu­ral­ne (wytłusz­cze­nie moje):

Analysis Patterns pro­vi­des a cata­lo­gue of pat­terns that have emer­ged in a wide ran­ge of doma­ins inc­lu­ding tra­ding, measu­re­ment, acco­un­ting and orga­ni­za­tio­nal rela­tion­ships. Recognizing that con­cep­tu­al pat­terns can­not exist in iso­la­tion, the author also pre­sents a series of sup­port pat­terns” that discuss how to turn con­cep­tu­al models into softwa­re that in turn fits into an archi­tec­tu­re for a lar­ge infor­ma­tion sys­tem. Included in each pat­tern is the reaso­ning behind the­ir design, rules for when they sho­uld and sho­uld not be used, and tips for imple­men­ta­tion. (Źródło: Analysis Patterns: Reusable Object Models: Martin Fowler: 9780201895421: Amazon.[1]com: Books)

Generalnie książ­kę pole­cam oso­bom doświad­czo­nym, czy­ta­jąc ją, nie wol­no zapo­mi­nać o tym, że Fowler bazu­je w nich na mode­lach poję­cio­wych. Książka nie zawie­ra mode­li dzie­dzi­ny (struk­tu­ra, mecha­nizm dzia­ła­nia apli­ka­cji). Modele poję­cio­we (słow­nik pojęć i związ­ków pomię­dzy nimi) słu­żą do zro­zu­mie­nia ana­li­zo­wa­ne­go obsza­ru wie­dzy, nie są (jak to ma miej­sce w dia­gra­mach ERD) ani mode­lem dzie­dzi­ny a nie struk­tu­rą kodu. Nie będę w tej recen­zji tego opi­sy­wał, opi­sa­łem to tu (cytat to pyta­nie pew­ne­go forumowicza):

Czy może­cie mi wytłu­ma­czyć co ozna­cza­ją poję­cia ?model dzie­dzi­ny? oraz ?model kon­cep­tu­al­ny?? Czy model dzie­dzi­ny zawie­ra tak­że dia­gram kon­cep­tu­al­ny klas? (Źródło: Czym jest a czym nie jest tak zwa­ny model dzie­dzi­ny sys­te­mu | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

Książkę pole­cam, duża daw­ka obiek­to­wej wie­dzy i przy­kła­dów, ale bierz­cie popraw­kę na powyż­sze. Fragmenty na Google books: czy­taj.[2]

Analysis Patterns: Reusable Object Models Hardcover
October 19, 1996, Martin Fowler

Footnotes
[1]M. Fowler, Analysis Patterns. Reusable Object Models, Addisson_Wesley 2010.
[2]J. Zelinski, Czym jest a czym nie jest tak zwa­ny model dzie­dzi­ny sys­te­mu [na:] ?Jarosław Żeliński IT-Consulting?, https://it-consulting.pl//2013/02/17/czym-jest-a-czym-nie-jest-tak-zwany-model-dziedziny-systemu/, udo­stęp­nio­no 16 lipiec 2017.

Bibliografia

Fowler, M., Analysis Patterns. Reusable Object Models, Addisson_Wesley 2010.
Zelinski, J., Czym jest a czym nie jest tak zwa­ny model dzie­dzi­ny sys­te­mu [na:] ?Jarosław Żeliński IT-Consulting?, https://it-consulting.pl//2013/02/17/czym-jest-a-czym-nie-jest-tak-zwany-model-dziedziny-systemu/, udo­stęp­nio­no 16 lipiec 2017.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.