Witam, mamy nową wer­sję pakie­tu CASE Visual-Paradigm. Kilka nowych roz­sze­rzeń, ucie­szy­ło mnie, że sta­le popra­wia się jakość pra­cy z klien­ta­mi czy­li opcje pra­cy grupowej.

Aug 24, 2015 – Visual Paradigm International Limited anno­un­ced today the rele­ase of Visual Paradigm 12.2. Visual Paradigm 12.2 intro­du­ces a num­ber of new featu­res, which includes:New search barWork on mul­ti­ple turns by cre­ating «stages’Resource catalogImproved usa­bi­li­ty of TasifierManagement of sha­red dia­grams in PostManiaTeam-based docu­ment tem­pla­tes and sty­les mana­ge­ment (Źródło: Visual Paradigm 12.2 Released

Klient postrze­ga nas przez pry­zmat kosz­tu usłu­gi oraz jako­ści komu­ni­ka­cji z nami. Koszt to pra­co­chłon­ność, ta jest tak­że kon­se­kwen­cją ergo­no­mii narzę­dzia CASE. Jakość obsłu­gi to spo­sób i wygo­da zbie­ra­nia infor­ma­cji, bie­żą­cej wery­fi­ka­cji (recen­zje zama­wia­ją­ce­go) oraz pro­dukt koń­co­wy czy­li raport.

Ergonomia to efek­tyw­ność, mozol­ne wyszu­ki­wa­nie wła­ści­wych sym­bo­li w trak­cie two­rze­nia mode­li potra­fi być gehen­ną… teraz w VP jesz­cze łatwiej: jed­na iko­na i pod­po­wiedź sym­bo­li moż­li­wych do uży­cia zgod­nie z syn­tak­ty­ką nota­cji. Przy pra­cy z duży­mi pro­jek­ta­mi wręcz bez­cen­ne jest kon­tek­sto­we i peł­no­tek­sto­we wyszu­ki­wa­nie oraz szyb­kie przy­wo­ła­nie wła­ści­we­go mode­lu. Zarządzanie zada­nia­mi po raz kolej­ny roz­sze­rzo­ne, to powo­li zaczy­na być narzę­dzie, któ­re zastą­pi nie tyl­ko XXX Project. Moja ulu­bio­na opcja do pra­cy gru­po­wej czy­li Panel recen­zen­ta Postmania. To cudow­ne narzę­dzie pozwa­la wysy­łać klien­to­wi (z dokład­no­ścią do oso­by) na bie­żą­co kolej­ne dia­gra­my do recen­zji two­rząc dla każ­de­go dia­gra­mu mini­fo­rum. Na bie­żą­co śle­dzi­my auto­ry­zo­wa­ne uwa­gi do rodzą­cej się doku­men­ta­cji, eks­per­ci recen­zen­ci mają wgląd w całą histo­rię swo­ich uwag. mecha­nizm recen­zji nie wyma­ga zaku­pu dodat­ko­wych licen­cji. I naj­waż­niej­sze: gene­ra­tor doku­men­ta­cji, teraz roz­sze­rzo­ny o wzo­ry i moż­li­wość ich udo­stęp­nia­nia. Czytaj wię­cej w Co nowe­go.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.