ICONIX and Use Case Driven Object Modeling with UML

Tym razem recen­zje dwóch ksią­żek w jed­nym wpisie:

  1. Agile Development with ICONIX Process. People, Process, and Pragmatism. By Doug Rosenberg , Mark Collins-Cope, Matt Stephens
  2. Use Case Driven Object Modeling with UML. Theory and Practice. 2nd Edition. By Doug Rosenberg , Matt Stephens

Pierwsza wyda­na w 2005 roku, dru­ga 2013 r. Pierwsza meto­dę ICONIX opi­su­je na przy­kła­dach, w kon­tek­ście zwin­nych metod, pro­ces pro­jek­to­wa­nia i two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia bazu­ją­cy na mode­lach. Są to:

  1. Model przy­pad­ków uży­cia spe­cy­fi­ku­ją­cy wyma­ga­ne zacho­wa­nia aplikacji.
  2. Dziedzinowy model pojęciowy 
  3. Model dzie­dzi­ny (archi­tek­tu­ra).
  4. Robustness dia­gram” abs­trak­cyj­ny model zacho­wa­nia bazu­ją­cy na jed­no­znacz­nych tyl­ko biz­ne­so­wych poję­ciach (dia­gram komunikacji).
  5. Diagram sekwen­cji obra­zu­ją­cy zacho­wa­nia się ele­men­tów archi­tek­tu­ry sys­te­mu w toku reali­za­cji sce­na­riu­szy przy­pad­ków użycia. 
(wię­cej…)

Czytaj dalejICONIX and Use Case Driven Object Modeling with UML

Kopia treści czy dokumentu czyli co?

Niemalże w każ­dym pro­jek­cie spo­ty­kam się z doku­men­ta­mi w róż­nych for­mach. Bardzo czę­sto spo­ty­kam się tak­że z pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z ich uży­ciem w realu” i ich repre­zen­ta­cją zarów­no w doku­men­ta­cji papie­ro­wej jak i elek­tro­nicz­nej. Samo poję­cie doku­ment” potra­fi być trud­ne do jed­no­znacz­nej inter­pre­ta­cji. Najpierw jed­nak pro­szę prze­czy­tać ten nie­dłu­gi arty­kuł na temat pro­ble­mów z foto­ko­pią Dowodu Osobistego (moż­na prze­czy­tać na koniec, po prze­czy­ta­niu tego wpisu).

Jeśli sądy uzna­ją za zgod­ne z pra­wem wyko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii doku­men­tów toż­sa­mo­ści, to być może nale­ża­ło­by zmie­nić prze­pi­sy ? to odpo­wiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na prak­ty­kę sto­so­wa­ną przez dużą część przed­się­bior­ców zawie­ra­ją­cych umo­wy z kon­su­men­ta­mi. (Źródło: GIODO ukró­ci kse­ro­wa­nie dowo­dów oso­bi­stych. Trzeba zmie­nić prze­pi­sy – Prawo i wymiar spra­wie­dli­wo­ści – GazetaPrawna​.pl – wia­do­mo­ści, noto­wa­nia, kur­sy, pra­ca, eme­ry­tu­ry, podat­ki -)

(wię­cej…)

Czytaj dalejKopia treści czy dokumentu czyli co?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania