OMG’s MetaObject Facility

Końcówka roku, wręcz ostat­ni jego dzień 😉 …

Mając przed ocza­mi kolej­ny pro­jekt badaw­czy, kolej­ny raz gapię się na stro­ny OMG i mała reflek­sja: porząd­ki dobie­ga­ją koń­ca. W arty­ku­le o UML v.2.5. wspo­mi­na­łem, że zre­zy­gno­wa­no w koń­cu z poję­cia agre­ga­cji” (zwa­nej cza­sa­mi sła­bą kom­po­zy­cją”), odcho­dzi się od cał­ko­wi­cie zbęd­nych związ­ków extend” i inc­lu­de” w przy­pad­kach uży­cia (kon­struk­cje te nadal pozo­sta­ją w spe­cy­fi­ka­cji z uwa­gi na kom­pa­ty­bil­ność wstecz narzę­dzi CASE i doku­men­tów jakie w nich są nadal two­rzo­ne lub archi­wi­zo­wa­ne). Paradoksalnie spe­cy­fi­ka­cja UML jest uprasz­cza­na (sta­le tkwi w niej echo pier­wot­ne­go zlep­ku kil­ku nota­cji z lat 99-tych). Oczyma wyobraź­ni widzę jak ktoś, w toku prac nad UML, sta­le wyma­chu­je brzy­twą Ockhama”… 

(wię­cej…)

Czytaj dalejOMG’s MetaObject Facility

Visual Paradigm 14.0 czyli efektywniejszy analityk

19 Grudnia opu­bli­ko­wa­no nową wer­sję pakie­tu Visual Paradigm: 14.0, w sto­sun­ku do poprzed­nie (13.2) wie­le ulep­szeń i kil­ka nowych zaba­wek”. Nie będę opi­sy­wał wszyst­kich (szcze­gó­ły na stro­nie pro­du­cen­ta, link na koń­cu artykułu). 

Na począ­tek waż­na uwa­ga i wyja­śnie­nie: korzy­sta­nie z narzę­dzi CASE z rów­no­le­głym two­rze­niem doku­men­tów na boku”, z uży­ciem pakie­tów biu­ro­wych jest kom­plet­nie pozba­wio­nym sen­su podej­ściem: tra­ci­my 3/4 war­to­ści tych narzę­dzi, jaką jest gene­ro­wa­nie ad-hoc wyso­kiej jako­ści, spój­nej, kom­plet­nej i nie­sprzecz­nej doku­men­ta­cji. Modele two­rzy­my z kil­ku powo­dów: zapi­su­je­my wyni­ki ana­li­zy, pro­jek­tu­je­my roz­wią­za­nia, testu­je­my je, ale przede wszyst­kim prze­ka­zu­je­my tę wie­dzę, czy­li two­rzy­my doku­men­ty opi­su­ją­ce efek­ty naszej pra­cy. Główną pra­cą jaką wyko­nu­je ana­li­tyk jest ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie. Jeżeli więc two­rze­nie doku­men­tów zaj­mu­je mu wię­cej niż umow­ne 20%, sta­je się po pro­stu nie­efek­tyw­ny czy­li bar­dzo kosz­tow­ny. Często spo­ty­kam się z sytu­acją gdy tak na praw­dę 90% cza­su ana­li­zy zaj­mu­je spo­ty­ka­nie się i mozol­ne two­rze­nie doku­men­tów, 10% to fak­tycz­na ana­li­tycz­na i twór­cza pra­ca. To mega mar­no­traw­stwo (lub kom­plet­ny brak sza­cun­ku dla zama­wia­ją­ce­go). Dlatego gene­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści mery­to­rycz­nej doku­men­ta­cji (a nie tyl­ko ślicz­nie sfor­ma­to­wa­nej) jest klu­czo­wym ele­men­tem dobre­go pakie­tu CASE (poza oczy­wi­ście zesta­wem nota­cji i ich zgod­no­ścią ze stan­dar­da­mi). Tu tyl­ko wspo­mnę, że od wie­lu lat nie uży­wam edy­to­rów tek­stów do two­rze­nia pro­duk­tów swo­jej pra­cy (w tym obsza­rze). (wię­cej…)

Czytaj dalejVisual Paradigm 14.0 czyli efektywniejszy analityk

Ściąganie plików okiem prawnika – pro​ce​so​wy​.pl

Prawo autorskie jest trudne głównie z tego powodu, że pojęcia takie jak utwór czy egzemplarz utworu, potrafią sprawić niemały kłopot nawet prawnikom. Pewien portal opublikował krótki wpis, tu jeden jego istotny fragment: Plik czy program? Podział może nie do końca zgodny z zasadami logiki (bo każdy program jest plikiem), jednak na potrzeby niniejszego wpisu pozwoliłem sobie  podzielić to co najczęściej ściągają internauci na dwie osobne kategorie: pliki (mp3, filmy itp.) oraz programy (w tym gry). Podział ten ma bowiem kolosalne znaczenie dla późniejszego ustalenia ewentualnej odpowiedzialności karnej.  [...] to co…

Czytaj dalejŚciąganie plików okiem prawnika – pro​ce​so​wy​.pl

Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji

Analityk jest w projekcie informatycznym jak architekt w projekcie budowlanym. W obszarze analiz biznesowych wykształciły się standardy: należą do nich definicje kluczowych pojęć opisujących procesy biznesowe oraz notacje  stosowane do dokumentowania wyników tych analiz. Stosowanie własnych nietypowych metod, niestandardowych definicji pojęć i niestandardowych systemów notacyjnych, w obecnych czasach, prowadzi do sytuacji, w której inna firma (np. dostawca oprogramowania) ma problem ze zrozumieniem tego co otrzyma, to zaś skutkuje wieloma nieporozumieniami, a najczęściej prowadzi zarzucenia korzystania z takich dokumentów. Książka powstała dla wszystkich zlecających analizy i wykonujących je. Opisuje metody prowadzenia…

Czytaj dalejAnaliza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji
Read more about the article Związki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość
#1 - a 3d render series showing change and motion

Związki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość

Wstęp Tym razem o kilku powszechnie popełnianych błędach w korzystaniu z UML. Chodzi o pojęcia abstrakcji, metamodeli i zależności oraz o związki między elementami na diagramach. Kluczową, moim zdaniem, przyczyną tworzenia "złych" modeli obiektowych jest używanie notacji UML do tworzenia modeli strukturalnych, nie mających z obiektowym paradygmatem nic wspólnego. Druga to niezrozumienie pojęcia paradygmatu obiektowego. Ogromna ilość diagramów wykonanych z  użyciem symboli notacji UML, z UML i paradygmatem obiektowym ma niewiele wspólnego. Najpierw kilka definicji i pojęć. Paradygmat programowania (ang. programming paradigm) ? wzorzec programowania komputerów przedkładany w danym okresie…

Czytaj dalejZwiązki w UML czyli abstrakcja vs rzeczywistość

Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

Kolejne projekty IT zaliczają kolejne wpadki i wśród przyczyn prawie zawsze pojawia się utrata panowania nad złożonością projektu. Jednym z kluczowych elementów analizy, także systemowej, jest redukowanie złożoności. Robi się to budując modele i metamodele analizowanej rzeczywistości, a na wstępnych etapach projektowania abstrahuje się od szczegółów. Jak? Operując właśnie modelami i metamodelami. Od dawna noszę się z zamiarem napisania czegoś o zarządzaniu złożonością i spójnością dokumentów. W końcu "nawinął" się dokument, na którym moim zdaniem warto "poćwiczyć". Jest to ciekawy dokument zatytułowany: Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych We wstępie poznajemy cel i…

Czytaj dalejMetareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

User Story c.d.

Wokół metod zwinnych narasta wiele mitów, szczególnie tych o skuteczności w dużych projektach.  Dzisiaj kolejne kilka słów o popularnym narzędziu jakim jest tak zwane "user story" czyli historyjka użytkownika, o ich ewolucji i o tym, że mogą być przydatne i kiedy. Co prawda, jako źródło informacji wolę dokumenty, ale bywa, że tym źródłem informacji są jednak użytkownicy, bo dotyczy to projektowania np. nowych portali biznesowych. Tu niestety nie ma ani ustaw z wzorami dokumentów ani "dotychczasowego papierowego obiegu dokumentów".  Bardzo podobnie wyglądają start-up'y w obszarze operacyjnym. Podobnie wygląda analiza i…

Czytaj dalejUser Story c.d.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Każdy analityk to nie tylko pisarz ;), to także, a nawet przede wszystkim, projektant. To także ktoś, kto dba o prawa (powinien!) swoich klientów. Dlatego gorąco polecam każdemu, kto w projektach tworzy dokumenty, lub jest odpowiedzialny za ich tworzenie, tę lekturę. W szczególności rozdziały I do V, opisujące istotę praw autorskich i pokrewnych, prawa pokrewne i ochronę baz danych. Często słyszę, że to domena prawników, otóż nie. Domeną prawnika jest pilnowanie zgodności dokumentów z szeroko-pojętym prawem cywilnym (autorskim owszem także), ocena ryzyka podpisania danej umowy itp. Jednak niestety prawnicy (z…

Czytaj dalejPrawo autorskie i prawa pokrewne

CMMN czyli Case Management Model and Notation

  O notacji tej mówi się od kilku już lat. Początkowo spotkać można było opinie, że będzie częścią BPMN, a także że będzie jej konkurencją itp..  Pojawiały się nawet tezy (wróżby lub groźby ;) ), że będzie to dobre narzędzie do "rozrysowywania" złożonych przepływów w procesach (nadzieja dla zwolenników algorytmizacji firm...). Jednak nie. Walka z "kilerem" projektów, jakim jest "utrata panowania nad złożonością diagramów", z tworzeniem monstrualnych diagramów ocierających się o próby algorytmizowania organizacji trwa. Niedawno napisałem: Modele analityczne, jak sama nazwa wskazuje, to modele których celem jest stworzenie abstrakcji,…

Czytaj dalejCMMN czyli Case Management Model and Notation

Język czy notacja czyli co?

Od czasu do czasu jestem pytany czy UML, BPMN, itp.. to notacje czy języki, a padają nawet pytania czy to metody. Otóż metody na pewno nie... (np. mamy dwie metody modelowania procesów biznesowych: z użyciem notacji BPMN i notacji eEPC). A pozostałe dwa? Nie jest to proste. Dzisiaj pójdę może nieco na skróty dlatego wnikliwym polecam lekturę przede wszystkim na temat semiotyki, logiki i rachunku zdań. Język i znaczenie Na początek kilka definicji ogólnych (wszystkie sł. j. polskiego PWN): język 5. ?utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub…

Czytaj dalejJęzyk czy notacja czyli co?

Analityczne i wykonywalne modele

Obserwuję wiele nieporozumień z tworzeniem modeli i samym modelowaniem. Generalnie modele mogą być modelami abstrakcyjnymi lub wykonywalnymi. Te pierwsze są także nazywane analitycznymi. Większość notacji ma dodatki (rozszerzenia) zatytułowane Execution Semantics (lub podobnie). Generalnie są to opisy warunków jakie musi spełnić model by był wykonywalny (pozwala na realizacje - uruchomienie - tego co modeluje). Zapewnienie wykonywalności wymaga podania dodatkowych elementów do modelu. Zbliża go to do modeli PSM (MDA, Platform Specific Model). Np. dla notacji BPMN jest to rozszerzenie [[BPEL]]. W poprzednim artykule napisałem, że... Modele wykonywalne, w tym te tworzone automatycznie…

Czytaj dalejAnalityczne i wykonywalne modele

MDA – Cztery produkty czyli dwa etapy: wymagania i produkt

Ten artykuł można czytać na dwa sposoby: analitycy czytają od dechy do dechy po kolei ;). Menedżerowie i tak zwany biznes czytają od razu koniec, to jest część Na zakończenie, gdy uznają, że nie wierzą w te wnioski (wyrok) to zaczynają od początku czyli czytają uzasadnienie :). Niedawno napisałem: Pomiędzy pojęciami abstrakcja i model jest pewna kluczowa różnica: abstrakcja to pojęcie zaś model to opis mechanizmu, jego konstrukcja, działanie, budowa. Prosty przykład: nazwane prostokąty na typowym diagramie struktury organizacyjnej to abstrakcje komórek organizacyjnych i osób w nich zatrudnionych, prostokąty te…

Czytaj dalejMDA – Cztery produkty czyli dwa etapy: wymagania i produkt

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania