Documenting Software Architectures

Kolejna książ­ka, tym razem coś w rodza­ju pod­ręcz­ni­ka, zbio­ru metod. Jest to pra­ca zbio­ro­wa. Polecam wszyst­kim oso­bom, któ­rych rolą jest mię­dzy inny­mi doku­men­to­wa­nie archi­tek­tu­ry sys­te­mów IT. Wiele przy­kła­dów opar­tych o UML, SysML oraz pla­no­wa­ny do upo­wszech­nie­nia AADL (Architecture Analysis and Design Language). Ten ostat­ni jest w sfe­rze pla­nów, zobaczymy…

Autorzy w zwar­tej, łatwej do prze­szu­ki­wa­nia posta­ci opi­sa­li wraz z przy­kła­da­mi, jak doku­men­to­wać wszel­kie pozio­my i aspek­ty archi­tek­tu­ry sys­te­mów IT. Można prze­czy­tać od dechy do dechy ale jej duża przy­dat­ność w moich oczach pole­ga na tym, że war­to ją wni­kli­wie prze­wer­to­wać a potem posta­wić pod ręką i za każ­dym razem jak wpad­nie Wam zada­nie udo­ku­men­to­wa­nie jakichś ele­men­tów archi­tek­tu­ry IT, wziąć do ręki i podej­rzeć jak to moż­na zrobić.

Documenting Software Architectures. Views and Beyond 2nd Edition
by Paul Clements (Author), Felix Bachmann (Author), Len Bass (Author), David Garlan (Author), James Ivers (Author), Reed Little (Author), Paulo Merson (Author), Robert Nord (Author), & 1 more

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.