Narzędzie, któ­re­go uży­wam od 2005 roku (rezy­gnu­jąc wte­dy z MS Visio bo topor­ny i wyrzu­ca­jąc demo EA SPARX bo topor­ny i nie­zgod­ny z UML), sta­je się coraz lep­sze. To co powo­du­je, że nadal nie pla­nu­ję zmie­niać narzę­dzia to mega ergo­no­mia pra­cy, 100% zgod­no­ści ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG, a przede wszyst­kim ser­wer pra­cy gru­po­wej VPository, co razem daje mega plat­for­mę ana­li­tycz­no-komu­ni­ka­cyj­ną dla ana­li­ty­ka i klienta.

W nowej wersji:

Visual Paradigm 13.0 intro­du­ces a num­ber of new featu­res, which includes:
- Introduced web-based requ­ire­ments management
– Re-desi­gned sprint mana­ge­ment UI
– Context-based UeXceler toolbar
- Logged user sto­ry changes
- Improved bre­ad­crumb for bet­ter navigability
- Re-desi­gned user sto­ry filter
- Indication of branch-edi­ting use cases and user stories
Kolejna nowin­ka to uprosz­cze­nie licen­cjo­no­wa­nia i idą­ca za tym zmia­na nazwy fla­go­we­go pakie­tu Enteprise na ArchiMetric. Visual-Paradigm gene­ral­nie posta­wił na konia o nazwie Architektura Korporacyjna”. Moim zda­niem słusznie.
Od od lat obser­wu­ję to, że w zasa­dzie każ­dy mój pro­jekt zwią­za­ny z kom­plek­so­wą sys­te­mo­wą ana­li­zą orga­ni­za­cji (bez tego dora­dza­nie jej cze­go­kol­wiek jest rzu­tem mone­tą). Niezależnie od tego czy jest to rela­tyw­nie nie­wiel­ki pro­jekt ana­li­zy wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie czy pla­no­wa­ne duże wdro­że­nie ERP albo po pro­tu ana­li­za moż­li­wo­ści popra­wy efek­tyw­no­ści orga­ni­za­cji, to jest to zawsze kom­plek­so­wa ana­li­za sys­te­mo­wa tej orga­ni­za­cji. Skoro zało­że­nie, że dzia­łal­ność każ­dej orga­ni­za­cji jest wspie­ra­na róż­ne­go rodza­ju apli­ka­cja­mi moż­na uznać za praw­dzi­we, to zna­czy że każ­da taka ana­li­za orga­ni­za­cji wią­że się z mode­lo­wa­niem celów i stra­te­gii, pro­ce­sów biz­ne­so­wych i struk­tur orga­ni­za­cyj­nych, usług apli­ka­cyj­nych i archi­tek­tu­ry IT.
Tak więc cie­szy mnie, że fir­ma Visual-Paradigm po raz kolej­ny nadą­ża za roz­wo­jem wie­dzy, a patrząc na inne pakie­ty CASE, wyprze­dza kon­ku­ren­cję. Mam narzę­dzie, któ­re rośnie tak jak ja…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.