Od 17-go kwiet­nia mamy wer­sje 13.1 pakie­tu Visual-Paradigm (i peł­nej wer­sji dla ana­li­ty­ków i pro­jek­tan­tów: ArchiMetric). Twórcy pakie­tu bar­dzo sil­nie współ­pra­cu­ją z ana­li­ty­ka­mi w wie­lu kra­jach (nale­żę do nich 😉 ) , zbie­ra­ją suge­stie ale też fil­tru­ją je. Cieszy mnie to, że w prze­ci­wień­stwie do (jak obser­wu­ję) fir­my SPARX (pro­du­cent Enterprise Architekta), nie wycho­dzą poza stan­dar­dy. W VP odrzu­ca­ją wszel­kie for­my nie­stan­dar­do­wych pomy­słów (np. aktor czas” w Enterprise Architect to kurio­zal­na, nie­stan­dar­do­wa kon­struk­cja) ale za to imple­men­tu­ją spraw­dzo­ne pomy­sły na ergo­no­mie pra­cy oraz zarzą­dza­nie spój­no­ścią pro­jek­tu. Jeżeli to tego dodać zdro­we podej­ście do agi­le otrzy­mu­je­my kolej­ną odsło­nę opro­gra­mo­wa­nia CASE, któ­re z jed­nej stro­ny wręcz dosko­na­le wspie­ra stan­dar­dy OMG, nie nagi­na ich, daje swo­bo­dę pra­cy z nimi (SPARX poszedł w masę goto­wych wzor­ców, z któ­ry­mi się wal­czy two­rząc dia­gra­my i jest wyjąt­ko­wo mało intuicyjny).

Ta odsło­na zaowo­co­wa­ła jesz­cze więk­szą inte­gra­cją metod zwin­nych z for­ma­li­zmem nota­cji, mam wra­że­nie, że ludzie w Visual-Paradigm mają przy­bi­tą na ścia­nie całą biblio­tecz­kę Scott’a Amblera :). Poniżej przy­kłąd połą­cze­nia twar­de­go mode­lo­wa­nia pro­ce­sów w BPMN z User Story, sztan­da­ro­wym” narzę­dziem w meto­dy­kach zwin­nych. Po co? Ano po to, by pano­wać nas spój­no­ścią, kom­plet­no­ścią i nie­sprzecz­no­ścią”. To narzę­dzie pozwa­la­ją­ce połą­czyć zale­ty wymu­sze­nia spój­no­ści, jaką daje uży­cia nota­cji BPMN i ana­li­zy sys­te­mo­wej z kwie­ci­sto­ścią” ludz­kich pro­duk­cji słow­no-muzycz­nych” 😉 . Robię tak od lat ale teraz narzę­dzie daje peł­ne wspar­cie tej meto­dzie pracy.

Adhere User Stories to Any Diagrams User sto­ries can now be writ­ten in any dia­gram, such as BPD. This allows you to rela­te users? con­cern and / or requ­ire­ments in the form of a sto­ry card. Presented along with the sys­tem desi­gns. In par­ti­cu­lar, the visu­al map­ping betwe­en user sto­ries and BPMN acti­vi­ties. Which will help to iden­ti­fy user sto­ries based on a busi­ness pro­cess (dia­gram). Źródło: What’s New in Visual Paradigm 13.1?

Dla pury­stów (ja też nim jestem): nadal jest to zgod­ne z nota­cją BPMN, bo ta dopusz­cza defi­nio­wa­nie wła­snych sym­bo­li z ich skład­nią i uży­cie ich na diagramach.

Cieszy mnie, że to narzę­dzie współ­two­rzą prak­ty­cy dla prak­ty­ków, bez imple­men­to­wa­nia nie­uza­sad­nio­nych pseu­do­te­orii i wymu­sza­nia na użyt­kow­ni­kach jakich­kol­wiek słusz­nych poglądów”.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.