PodstawyTechniczneInżynieriiOprogramowania1Tym razem anty­kwa­riat :). Książka leży u mnie nie­mal­że od dnia wyda­nia czy­li od roku 2004-go:
Podstawy tech­nicz­ne inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia (Dick Hamlet, Joe Maybee, WNT Warszawa 2003).

Przypomniałem sobie o niej gdy stu­dent popro­sił o zale­ca­ną lite­ra­tu­rę. Zaryzykuję tezę, że to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa każ­de­go ana­li­ty­ka biz­ne­so­we­go pro­jek­tan­ta (tak, ana­li­tyk biz­ne­so­wy to tak­że pro­jek­tant, odkryw­ca i pro­jek­tant logi­ki biz­ne­so­wej aplikacji).

Książka zawie­ra czte­ry części:

  1. Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia
  2. Wymagania i specyfikacja
  3. Projektowanie i kodowanie
  4. Testowanie

Od razy zazna­czą, że mało tam o suchym kodo­wa­niu”. To była pierw­sza książ­ka, któ­ra otwo­rzy­ła mi oczy na inży­nie­rię two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia, klu­czo­wą role ana­li­ty­ka, któ­ry jest pro­jek­tan­tem, i zro­zu­mie­nia tego czym jest tak zwa­ny para­dyg­mat obiek­to­wy. Autorzy pre­cy­zyj­nie i dobit­nie zara­zem opi­su­ją róż­ni­cę pomię­dzy rze­mio­słem a inżynierią…

Poniżej kil­ka słów o two­rze­niu dokumentacji:

PodstawyTechniczneInżynieriiOprogramowania3

PodstawyTechniczneInżynieriiOprogramowania2

Gorąco pole­cam polo­wa­nie w antykwariatach… 🙂

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.