myśl dnia: Autorytet nie jest budo­wa­ny przez tytu­ły nauko­we, auto­ry­tet to ktoś kto poka­zał, że potra­fi wska­zać przy­czy­ny i uza­sad­nić je i tym samym potra­fi tak­że prze­wi­dzieć skut­ki.… (para­fra­za Arystotelesa: praw­dzi­wa wie­dza to zna­jo­mość przyczyn)

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Ten post ma 2 komentarzy

 1. wies

  Hm. Spróbujmy na pod­sta­wie tego zda­nia (dru­giej czę­ści) uło­żyć pro­ce­du­rę roz­po­zna­wa­nia auto­ry­te­tu wg. aktu­al­nie funk­cjo­nu­ją­cej tech­ni­ki. Niezbędne jest opra­co­wa­nie pro­ce­dur dla roz­po­zna­nia, że:
  1. auto­ry­tet to ktoś kto poka­zał ? – kto widział, że poka­zał? A jeże­li poka­zał, to przez przy­pa­dek, inni poka­za­li to samo w dodat­ku lepiej.
  2. że potra­fi wska­zać przy­czy­ny ? – jakie przy­czy­ny, nasi eks­per­ci wska­zu­ją inne, te są fałszywe
  3. i uza­sad­nić je ? – nasi eks­per­ci nie zga­dza­ją się z tymi uza­sad­nie­nia­mi, mamy swo­je, wła­ści­we uza­sad­nie­nia są zupeł­nie inne
  4. tym samym potra­fi tak­że prze­wi­dzieć skutki?
  a) te skut­ki wywo­ła­ne są zupeł­nie inny­mi przy­czy­na­mi, nasi eks­per­ci wie­dzą lepiej (nikt nam nie udo­wod­ni, że ?)
  b) jakie skut­ki, to fałsz i kłam­stwo! praw­dzi­we skut­ki są zupeł­nie inne

  i na zakoń­cze­nie krop­ka nad i:
  5. auto­ry­tet to ktoś ? – auto­ry­tet to wyłącz­nie ktoś z naszych, inni to łże autorytety ?

  Smutno się robi, gdy rozum zasy­pia i budzą się upio­ry ? I co ty na to Arystotelesie?

  1. Jaroslaw Zelinski

   odpo­wiedź jest pro­sta: https://​pl​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​T​e​o​r​i​a​_​n​a​u​k​owa

   Pokazał” ozna­cza, że opu­bli­ko­wał swo­ją teo­rię (model wyja­śnia­ją­cy), teo­ria jest praw­dzi­wa, gdy wyja­śnia to co inni obser­wu­ją, oraz nie uda­ło się wska­zać fak­tów prze­czą­cych teo­rii, da się na bazie tej teo­rii prze­wi­dzieć przy­szłość. Przykład: Newton opi­sał zacho­wa­nia się przed­mio­tów teo­rią powszech­ne­go cią­że­nia, któ­ra to teo­ria wyja­śnia obser­wo­wa­ne zacho­wa­nie upusz­czo­nych przed­mio­tów i fak­ty potwier­dza­ją to, że upusz­czo­ne przed­mio­ty zawsze będą spa­da­ły na grunt, co się fak­tycz­nie dzie­je. Obalenie teo­rii Newtona wyma­ga­ło by zaob­ser­wo­wa­nia fak­tów spa­da­nia przed­mio­tów do góry”. 

   Odnosząc się do zarzutów:
   1. sło­wo poka­zał ozna­cza, że ktoś to widział i dywa­ga­cje co i komu poka­zał są bezprzedmiotowe,
   2. jeże­li są fał­szy­we to patrz opis powyżej,
   3. uza­sad­nie­nie to pro­sta logi­ka, coś jest praw­dą lub nie, jeże­li nie to patrz pkt.2. a pra­wo logicz­ne zwa­ne pra­wem wyłą­czo­ne­go środ­ka” poka­zu­je, że nie jest moż­li­we mieć inną i tak­że praw­dzi­wą teorię”
   4. jest moż­li­we by te same skut­ki były powo­do­wa­ne przez róż­ne przy­czy­ny, nie jest moż­li­we by te same przy­czy­ny powo­do­wa­ły róż­ne skut­ki… (zno­wu ta logika) 

   Gdzie napi­sa­no, że auto­ry­tet to wyłącz­nie ktoś z naszych”?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.