dynamika systemów zarządzania Ryszard Łukaszewicz_1Są książ­ki nie­śmier­tel­ne. Polowanie na tę trwa­ło ponad rok. Zastanawia mnie to, że nie ma dodru­ków takich ksią­żek, bo pew­ne osią­gnię­cia nauki się nie sta­rze­ją. Piękna pozy­cja opi­su­ją­ca meto­dy ana­li­zo­wa­nia i mode­lo­wa­nia przedsiębiorstw.

Książka wyda­na w 1975 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Abstrahując od antycz­nych 🙂 nota­cji uży­tych do stwo­rze­nia bar­dzo jed­nak dobrze opi­sa­nych sche­ma­tów blo­ko­wych, nie stra­ci­ła nic na aktu­al­no­ści. Książka opi­su­je to, jak meto­da­mi sys­te­mo­wy­mi pro­wa­dzić ana­li­zy przed­się­biorstw i ich modelowanie.

Pierwsza klu­czo­wa teza, któ­ra wie­le powin­na wyjaśnić:

dynamika systemów zarządzania Ryszard Łukaszewicz_2

To mię­dzy inny­mi prze­słan­ka do tego, by w toku ana­li­zy nie two­rzyć mode­li i dia­gra­mów o mon­stru­al­nej ilo­ści deta­li, tyl­ko dla­te­go, że nas o tych szcze­gó­łach poinformowano.

Należy two­rzyć mode­le uogól­nio­ne, pano­wać nad ich zło­żo­no­ścią, sta­rać się zro­zu­mieć mecha­nizm dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, zamiast doku­men­to­wać wszyst­ko to co i tak wia­do­mo, np. z zakre­sów obo­wiąz­ków i procedur.

Kolejne waż­ne spo­strze­że­nie, wyja­śnia­ją­ce dla­te­go koniecz­ne jest ana­li­zo­wa­nie spo­so­bów podej­mo­wa­nia decy­zji (ste­ro­wa­nie w języ­ku cybernetyki):dynamika systemów zarządzania Ryszard Łukaszewicz_3

Pojęcie sys­tem jest dość obszer­ne jed­nak nie zna­czy to, że nie precyzyjne:

dynamika systemów zarządzania Ryszard Łukaszewicz_4

Do dzi­siaj w lite­ra­tu­rze przed­mio­tu spo­ty­ka­my się dwo­ma uzu­peł­nia­ją­cy­mi się podej­ścia­mi do ana­li­zy sys­te­mo­wej i jej zastosowań:

dynamika systemów zarządzania Ryszard Łukaszewicz_5

Gorąco pole­cam te lek­tu­rę każ­de­mu kto ma ambi­cję na stu­dio­wa­nie i roz­wi­ja­nie sys­te­mo­we­go podej­ścia do ana­liz i ana­li­zo­wa­ne­go otoczenia.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.