Każdy ana­li­tyk to nie tyl­ko pisarz ;), to tak­że, a nawet przede wszyst­kim, pro­jek­tant. To tak­że ktoś, kto dba o pra­wa (powi­nien!) swo­ich klien­tów. Dlatego gorą­co pole­cam każ­de­mu, kto w pro­jek­tach two­rzy doku­men­ty, lub jest odpo­wie­dzial­ny za ich two­rze­nie, tę lek­tu­rę. W szcze­gól­no­ści roz­dzia­ły I do V, opi­su­ją­ce isto­tę praw autor­skich i pokrew­nych, pra­wa pokrew­ne i ochro­nę baz danych.

Często sły­szę, że to dome­na praw­ni­ków, otóż nie. Domeną praw­ni­ka jest pil­no­wa­nie zgod­no­ści doku­men­tów z sze­ro­ko-poję­tym pra­wem cywil­nym (autor­skim owszem tak­że), oce­na ryzy­ka pod­pi­sa­nia danej umo­wy itp. Jednak nie­ste­ty praw­ni­cy (z bar­dzo rzad­ki­mi wyjąt­ka­mi) nie rozu­mie­ją tego czym jest baza danych, pro­jekt archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia, model logi­ki biz­ne­so­wej, nota­cje UML czy BPMN, kod pro­gra­mu (ten postrze­ga­ją wyłącz­nie jako dzie­ło lite­rac­kie, co jest tyl­ko czę­ścią praw­dy). Nałożenie na to wszyst­ko ochro­ny know-how naszych klien­tów (usta­wa o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji) powo­du­je, że pro­blem prze­sta­je być try­wial­ny. Do tego nale­ży dodać ogrom­na ilość nad­użyć firm wdra­ża­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie i dedy­ko­wa­ne i goto­we (zawłasz­cza­nie praw i przej­mo­wa­nie know-how).

prawoautorskiebartamarkiewiczW szó­stym wyda­niu opra­co­wa­nia przed­sta­wio­no całość pro­ble­ma­ty­ki pra­wa autor­skie­go. Książka może więc sta­no­wić prze­wod­nik po pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym pra­wie autor­skim. Cenne dla czy­tel­ni­ków jest omó­wie­nie bar­dzo istot­nych w prak­ty­ce kwe­stii zwią­za­nych z wła­ści­wym reda­go­wa­niem umów z zakre­su pra­wa autor­skie­go. Autorzy wie­le uwa­gi poświę­ca­ją też sto­so­wa­niu pra­wa autor­skie­go w inter­ne­cie, a tak­że: poję­ciu utwo­ru w pra­wie Unii Europejskiej, dyrek­ty­wie o dzie­łach osie­ro­co­nych, zagad­nie­niu wol­ne­go dostę­pu. (Źródło: Prawo autor­skie i pra­wa pokrew­ne – Janusz Barta, Ryszard Markiewicz).

Polecam tak­że moje arty­ku­ły z tego zakre­su i dys­ku­sje pod nimi.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.