Tę recen­zje książ­ki zacznę nie­co ina­czej. Swego cza­su pisa­łem, że war­to sto­so­wać regu­ły biz­ne­so­we w mode­lo­wa­niu pro­ce­sów. Zwracałem uwa­gę na to, że nie ma sen­su mode­lo­wa­nie decy­zji w BPMN…

… bo to pro­wa­dzi do masa­krycz­nej zło­żo­no­ści dia­gra­mów. Po dru­gie w każ­dym pro­ce­sie mają­cym ?w sobie? zda­rze­nie zwią­za­ne z odpi­sa­niem na pismo musie­li­by­śmy ?nary­so­wać? powyż­szy ciąg czyn­no­ści. Zarządzanie zmia­ną w takiej doku­men­ta­cji to kosz­mar. Model pro­ce­su powi­nien zawie­rać wyłącz­nie ele­men­tar­ne pro­ce­sy biz­ne­so­we (aktyw­no­ści z ich wej­ściem i wyjściem):Proces biz­ne­so­wy w nota­cji BPMN z wydzie­lo­ny­mi pro­ce­du­rą i regu­ła biznesową.

Diagram procesu biznesowego BPMN
Proces biz­ne­so­wy w nota­cji BPMN z wydzie­lo­ny­mi pro­ce­du­rą i regu­ła biznesową.

(Źródło: Reguły Biznesowe | Jarosław Żeliński IT-Consulting

Nie jest ta kon­klu­zja spe­cjal­ną nowością:

Powyższy cytat pocho­dzi z książki: 

? 2016 Domain-Specific Conceptual Modeling, Concepts, Methods and Tools Herausgeber: Karagiannis, Dimitris, Mayr, Heinrich C., Mylopoulos, John (Eds.) Presents nume­ro­us doma­in-spe­ci­fic con­cep­tu­al mode­ling methods by respec­ted tho­ught leaders (Domain-Specific Conceptual Modeling – Concepts, Methods | Dimitris Karagiannis | Springer

I w ten zawo­alo­wa­ny spo­sób recen­zu­je tę książ­kę. Książka do tanich nie nale­ży. Zawiera arty­ku­ły nauko­we na temat sze­ro­ko poję­te­go mode­lo­wa­nia. Materiał bar­dzo aka­de­mic­ki, jed­nak sta­no­wi pew­ne pod­su­mo­wa­nie obec­ne­go sta­nu wie­dzy. Warto jed­nak mieć wie­dzę o tym co się dzie­je na świe­cie i w nauce by po pierw­sze nie wywa­żać otwar­tych drzwi, po dru­gie by nie bro­nic tez daw­no obalonych.…

W książ­ce jest wie­le odnie­sień do narzę­dzia i nota­cji ADOnis. Autorzy podej­mu­ją pró­by two­rze­nia nowych nota­cji, co jest minu­sem tej pozy­cji. Jednak jeże­li abs­tra­ho­wać o tych pomy­słów to moż­na się zapo­znać z aktu­al­nym sta­nem podej­ścia do mode­lo­wa­nia organizacji. 

Źródło

Karagiannis, D., Mayr, H. C., & Mylopoulos, J. (Eds.). (2016). Domain-Specific Conceptual Modeling: Concepts, Methods and Tools (1st ed. 2016). Springer International Publishing. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​978 – 3‑319 – 39417‑6

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.