Krótki wpis o lite­ra­tu­rze dla studentów.

Te trzy pozy­cje, nie­ste­ty chy­ba już tyl­ko biblio­te­ki i anty­kwa­ria­ty, pole­cam uczą­cym się. W zasa­dzie drob­nych popra­wek wyma­ga­ły wybra­ne dia­gra­my ale książ­ki te są napi­sa­ne przez pro­gra­mi­stów, wiec ich treść ma uza­sad­nie­nie i książ­ki te bro­nią się. Same. Są to:

Martin Fowler, UML w kro­pel­ce, P.Graessle, H.Baumann, P.Baumann, UML 2.0 w akcji, Joseph Schmuler, UML dla każdego.

Do tego zesta­wu war­to dodać UML i wzor­ce pro­jek­to­we, C.Larrmana.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 3 komentarzy

 1. Profinfo

  Bardzo dobre książ­ki o tema­ty­ce infor­ma­tycz­nej. Teraz nie zawsze nowe książ­ki speł­nia­ją nasze ocze­ki­wa­nia. Bardzo dobry blog i świet­nie się czy­ta wszyst­kie wpi­sy. Pozdrawiam i powo­dze­nia w dal­szej pracy.

 2. Jajko

  UML w kro­pel­ce” est dosko­na­ła książ­ka dla tych, któ­rzy nie są zazna­jo­mie­ni z mode­lo­wa­nia wizu­al­ne­go i zdez­o­rien­to­wa­ny w wie­lu strzał­ki na wykre­sach, stu­diu­jąc nowy do sys­te­mu. Nie nad­miar wody, róż­ne rodza­je sche­ma­tów są szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne przy­kła­dy wyczer­pu­ją­co rozpatrywane.

  1. Jaroslaw Zelinski

   Książka UML w kro­pel­ce” (autor M.Fowler, tyt. oryg. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language”) jest fak­tycz­nie dobrą książ­ką, war­to jed­nak pamię­tać, że autor jest pro­gra­mi­stą i książ­ka (w tym przy­kła­dy) opi­su­je głów­nie pro­gra­mi­stycz­ne aspek­ty uży­cia nota­cji UML. Praktycznie nie zawie­ra opi­sów zasto­so­wań na polu ana­liz i pro­jek­to­wa­nia (autor nie opi­su­je UML z per­spek­ty­wy OMG/MDA mode­le PIM).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.