Moja publi­ka­cja w COMPUTERWORLD, podsumowanie:

Każda fir­ma, szu­ka­jąc spo­so­bu na uzy­ska­nie prze­wa­gi ryn­ko­wej, sta­ra się pew­ne obsza­ry ope­ra­cyj­ne budo­wać według wła­snej stra­te­gii. To m.in. powo­du­je, że każ­de wdro­że­nie jest inne i nie ma jed­nej słusz­nej archi­tek­tu­ry IT. Podstawą jest moż­li­wość wdra­ża­nia tych pod­sys­te­mów w dowol­nie wybra­nej kolej­no­ści. Co cie­ka­we, naj­mniej pro­ble­mów w fir­mach spra­wia księ­go­wość kon­to­wa, zaś wdro­że­nie mono­li­tycz­ne­go ERP wyma­ga jej wymia­ny na nową już na samym początku.

Zapraszam do lek­tu­ry cało­ści: System mono­li­tycz­ny czy roz­wią­za­nia kom­po­nen­to­we – Computerworld – Wiadomości IT, biz­nes IT, pra­ca w IT, 

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Jaroslaw Zelinski

    Polskie fir­my odcho­dzą od wdra­ża­nia sys­te­mów mono­li­tycz­nych. W cza­sach cyfro­wej trans­for­ma­cji i dyna­micz­nych zmian na ryn­ku trwa­ją­ce ponad rok wdro­że­nia mono­li­tycz­nych sys­te­mów ERP nie zapew­nia­ją dosta­tecz­nej ela­stycz­no­ści. Długotrwałe, czę­sto kasto­mi­zo­wa­ne roz­wią­za­nia prak­tycz­nie unie­moż­li­wia­ją wpro­wa­dza­nie nowych funk­cji czy zmia­nę logi­ki sys­te­mu w trak­cie wdro­że­nia. Oznacza to duże ryzy­ko utra­ty jego zasad­no­ści przed zakoń­cze­niem prac, a jesz­cze więk­sze, zanim zaku­pio­ny sprzęt czy licen­cje zosta­ną zamor­ty­zo­wa­ne. Monolityczne sys­te­my wią­żą przed­się­bior­stwo z okre­ślo­nym dostaw­cą, co w śred­niej i dłu­giej per­spek­ty­wie cza­so­wej utrud­nia wpro­wa­dza­nie zmian i zwięk­sza koszty.”

    https://​www​.com​pu​ter​world​.pl/​n​e​w​s​/​P​o​l​s​k​i​-​r​y​n​e​k​-​E​R​P​-​d​o​j​r​z​e​w​a​,​4​1​0​0​2​7​.​h​tml

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.