Visual Paradigm 14.1

Dzisiaj mia­ła miej­sce pre­mie­ra pakie­tu Visual Paradigm. Poza wie­lo­ma nowy­mi udo­god­nie­nia­mi potęż­ny pakiet nowo­ści w obsza­rze pra­cy gru­po­wej i zarzą­dza­nia projektami.

 1. Wsparcie na PMI, zarzą­dza­nie cyklem życia projektu
 2. WBS czy­li Work Breakdown Structure jako dia­gram i lista
 3. Dodatkowy gene­ra­tor spra­woz­dań postę­pów w projekcie
 4. Poszerzone zarzą­dza­nie repo­zy­to­rium dokumentów
 5. Poszerzone wspar­cie dla TOGAF
 6. Integracja WBS z wykre­sa­mi PERT
 7. Narzędzia dla JIT (Just in Time)
 8. Szablony dla PMBOK
 9. Poszerzone wspar­cie dla meto­dyk zwin­nych i SCRUM w obsza­rze histo­rii użyt­kow­ni­ka (user story)
 10. Gantt – nowy wykres zin­te­gro­wa­ny z pozostałymi.
 11. Nowa opcja: mode­lo­wa­nie z uży­ciem WWW, bez potrze­by uru­cha­mia­nia klien­ta VP na komputerze.
 12. Nowy dia­gram ana­li­zy wpły­wu („ana­li­za rybich ości”)
 13. Integracja macie­rzy RACI z narzę­dzia­mi wspie­ra­ją­cy­mi zarzą­dza­nie projektorami.

Zrezygnowano z nazwy ArchiMetric dla wer­sji Enterprise, powrót do Visual-Paradigm dla całe­go pakietu.

Źródło: What’s New in Visual Paradigm 14.1?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.