Praktyka bez teo­rii i badań jest tyl­ko serią prób a samo, nawet boga­te, doświad­cze­nie nigdy nie zastą­pi zrozumienia.

Dlatego sta­le pro­wa­dzę tak­że bada­nia nauko­we i kon­fron­tu­ję ich wyni­ki w prak­ty­ce i w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim.  Prowadzę zaję­cia na spe­cjal­no­ści ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW BIZNESOWYCH na WIT:

[21.06.2017]Ranking repu­ta­cji pol­skich uczel­ni wyż­szych Premium Brand 2017.

Niepubliczne uczel­nie magisterskie

W ran­kin­gu gene­ral­nym repu­ta­cji nie­pu­blicz­nych uczel­ni magi­ster­skich ponow­nie prym wio­dą ex aequo Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Z punk­tu widze­nia naj­lep­szych per­spek­tyw zawo­do­wych naj­wy­żej oce­nio­no Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

(Źródło: Aktualności | PremiumBrand) Ranking-repu­ta­cji-pol­skich-uczel­ni-Premium-Brand-2017.

W ran­kin­gu gene­ral­nym repu­ta­cji nie­pu­blicz­nych uczel­ni magi­ster­skich ponow­nie prym wio­dą ex aequo Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
)

Jako oso­bie pro­wa­dzą­cej wykła­dy i labo­ra­to­ria na tej uczel­ni tym bar­dzo miło mi, że mogę oso­bi­ście zapro­sić na swo­je i nie tyl­ko swo­je, zaję­cia na tej uczelni:

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA (ITZ) – to nowy uni­ka­to­wy kie­ru­nek stu­diów zatwier­dzo­ny przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku. (Źródło: Informacje ogól­ne – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT) 

oraz

INŻYNIERA OPROGRAMOWANIA – Absolwenci są przy­go­to­wa­ni do twór­czej pra­cy inży­nier­skiej na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów opro­gra­mo­wa­nia, inży­nie­rów opro­gra­mo­wa­nia, ana­li­ty­ków sys­te­mów, pro­gra­mi­stów apli­ka­cji i pro­gra­mi­stów sys­te­mo­wych, człon­ków i lide­rów zespo­łów pro­gra­mi­stycz­nych w róż­nych dzie­dzi­nach pro­duk­cji opro­gra­mo­wa­nia. (źró­dło: Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia ? WIT)

Jako wykła­dow­ca?

Miło mi też poin­for­mo­wać, że stu­den­ci bar­dzo wyso­ko oce­ni­li efek­ty mojej pra­cy w ankie­tach.

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Mateusz

    Dzięki za pod­su­mo­wa­nie, wła­śnie poszu­ku­je dla sie­bie szko­ły na kie­ru­nek zaocz­ny i już wcze­śniej przy­glą­da­łem się Polsko_japońskiej Akademii i jak nara­zie same pozy­tyw­ne głosy 🙂

    1. Jaroslaw Zelinski

      Życzę powo­dze­nia 🙂 i satys­fak­cji z nauki. 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.