Tym razem trosz­kę cięż­szy kali­ber, czy­li dywa­ga­cje o tym co powszech­nie jest okre­śla­ne jako meto­dy obiek­to­we i o tym skąd kon­flik­ty i nie­po­ro­zu­mie­nia” mię­dzy pro­gra­mi­sta­mi i ana­li­ty­ka­mi pro­jek­tan­ta­mi.?*?

Wprowadzenie

Literatura przed­mio­tu zawie­ra wie­le róż­nych spo­so­bów gru­po­wa­nia metod pro­gra­mo­wa­nia w para­dyg­ma­ty. Autorzy z regu­ły sku­pia­ją się na tym, czym są pro­gra­my rozu­mia­ne jako zor­ga­ni­zo­wa­na lista pole­ceń dla maszy­ny. Mogą to być sekwen­cje pro­stych pole­ceń, mogą to być wyko­ny­wa­ne wg. okre­ślo­ne­go sce­na­riu­sza funk­cje. Typowym przy­kła­dem takie­go gru­po­wa­nia jest np. wykład (tu jego spis tre­ści) dostęp­ny w sie­ci Internet:

Wstęp
1.1 Przykład pierw­szy: pro­gra­mo­wa­nie impe­ra­tyw­ne
1.2 Przykład dru­gi: pro­gra­mo­wa­nie obiek­to­we
1.3 Przykład trze­ci: pro­gra­mo­wa­nie funk­cyj­ne
1.4 Przykład czwar­ty: pro­gra­mo­wa­nie w logi­ce (pro­gra­mo­wa­nie logicz­ne) ?1?

Wykład ten, z uwa­gi na to, że pocho­dzi ze stron mimów.edu .pl (Uniwersytet Warszawski, Wydział Informatyki) w moich oczach, po lek­tu­rze kil­ku­na­stu podob­nych, jest repre­zen­ta­tyw­nym dla wie­lu śro­do­wisk aka­de­mic­kich podejściem.

Programowanie strukturalne

Jest to para­dyg­mat pro­gra­mo­wa­nia opie­ra­ją­cy się na podzia­le kodu źró­dło­we­go pro­gra­mu na pro­ce­du­ry i hie­rar­chicz­nie uło­żo­ne blo­ki z wyko­rzy­sta­niem struk­tur kon­tro­l­nych w posta­ci instruk­cji wybo­ru i pętli. Rozwijał się w opo­zy­cji do pro­gra­mo­wa­nia wyko­rzy­stu­ją­ce­go pro­ste instruk­cje warun­ko­we i sko­ki. Programowanie struk­tu­ral­ne zwięk­sza czy­tel­ność kodu i uła­twia ana­li­zę pro­gra­mów, co sta­no­wi zna­czą­cą popra­wę w sto­sun­ku do trud­ne­go w utrzy­ma­niu ?spa­ghet­ti code? czę­sto wyni­ka­ją­ce­go z uży­cia instruk­cji go to”. Nadal jest to jed­nak dłu­ga lista sil­nie powią­za­nych procedur.

Metody struk­tu­ral­ne ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia bazu­ją na uzna­niu, że opro­gra­mo­wa­nie to stos funk­cji ope­ru­ją­cych na bazach (skła­dach) danych. Innymi sło­wy pod­sta­wo­we zało­że­nie to ist­nie­nie odręb­nych bytów jaki­mi są baza danych oraz funk­cje, któ­re na tych danych wyko­nu­ją ope­ra­cje. W meto­dach struk­tu­ral­nych two­rzy dwa się rodza­je mode­li: model pro­ce­su prze­twa­rza­nia i model struk­tu­ry danych. Pierwszy wyko­rzy­stu­je nota­cję DFD (Data Flow Diagram, np. nota­cja Gane?a- Sarsona) a dru­gi nota­cja ERD (Entity Relationship Diagram, np. nota­cja Martina) do mode­lo­wa­nia struk­tur rela­cyj­nych baz danych.

Rysunek 1 Diagram DFD w nota­cji Gene’a – Sarsona

Struktura apli­ka­cji w posta­ci tak zwa­nej ?czar­nej skrzyn­ki? zosta­ła poka­za­na na Rysunku 1. W meto­dach struk­tu­ral­nych, na pozio­mie opi­su archi­tek­tu­ry, apli­ka­cja ?dzie­lo­na jest? na pod­funk­cje (patrz Rysunek 2.).

Rysunek 2 Dekompozycja funkcji

Starsze pod­ręcz­ni­ki infor­ma­ty­ki i pro­gra­mo­wa­nia powo­łu­ją się na ?zasa­dę?: algo­ryt­my + struk­tu­ry danych = opro­gra­mo­wa­nie (apli­ka­cje). Kod zawie­ra­ją­cy funk­cje jest z regu­ły dzie­lo­ny jest na czę­ści zwa­ne ?pod­pro­gram?, jed­nak nie­za­leż­nie od tego jak jest zor­ga­ni­zo­wa­ny, jest to zwar­ty i nie­po­dziel­ny sys­tem funk­cji i algo­ryt­mów, któ­ry zapi­su­je i odczy­tu­je dane ze współ­dzie­lo­ne­go ?maga­zy­nu danych?. Najczęściej tym maga­zy­nem jest rela­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­na baza danych?2?, czy­li sys­tem powią­za­nych tablic, w któ­rym usu­wa się redun­dan­cje i two­rzy trwa­łe związ­ki logicz­ne mię­dzy tak zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi danymi.

Modelowania struk­tur rela­cyj­nych baz danych (nota­cja ERD, Entity Relationship Diagram, tu nota­cja Martina)

Architektura taka nie spra­wia więk­szych pro­ble­mów do momen­tu gdy apli­ka­cja nie zaczy­na się roz­ra­stać i nie poja­wia się potrze­ba wpro­wa­dza­nia kolej­nych nowych lub zmie­nio­nych ele­men­tów mecha­ni­zmu jej dzia­ła­nia. Wtedy każ­da inge­ren­cja w tak zor­ga­ni­zo­wa­ną archi­tek­tu­rę doty­czy pra­wie zawsze całej apli­ka­cji. Stabilne kie­dyś oto­cze­nie (śro­do­wi­sko użyt­ko­wa­nia tych apli­ka­cji) pozwa­la­ło na pro­jek­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia, od któ­re­go nikt nie ocze­ki­wał, że pozwo­li na łatwe i szyb­kie wpro­wa­dza­nie zmian. Po dru­gie, two­rze­niem opro­gra­mo­wa­nia zaj­mo­wa­ły się małe zespo­ły pro­gra­mi­stów, zaś logi­ka prze­twa­rza­nia pole­ga­ła raczej na reali­zo­wa­niu małej licz­by typów ope­ra­cji na wiel­kich ilo­ściach danych, to były głow­nie pro­jek­ty inży­nier­skie a nie badaw­cze. Zamawiający (tak zwa­ny dzi­siaj ?biz­nes?) musiał jedy­nie spi­sać dane i ope­ra­cje oraz wzo­ry (for­mu­ły) z jakich uży­ciem były one przeliczane.

Zmiana paradygmatu

Rosnąca zło­żo­ność opro­gra­mo­wa­nia wymu­si­ła szu­ka­nie nowych roz­wią­zań. Początkowo dzie­lo­no kod apli­ka­cji na sepa­ro­wa­ne czę­ści – modu­ły, jed­nak nadal sta­no­wi­ły one jed­ną całość z powo­du pra­cy z dany­mi w posta­ci jed­nej zwar­tej struk­tu­ry, jaką jest współ­dzie­lo­na rela­cyj­na baza danych. Fakt ten czę­sto jest postrze­ga­ny jako zale­ta: wska­zu­je się na brak redun­dan­cji, łatwy spo­sób uzy­ska­nia spój­no­ści danych, współ­dzie­le­nie jako łatwą inte­gra­cję. Problem w tym, że duże apli­ka­cje ope­ru­ją w wie­lu kon­tek­stach, co powo­du­je, że współ­dzie­lo­na baza danych o usta­lo­nej struk­tu­rze, musi sta­no­wić kom­pro­mis. Np. dane sta­no­wią­ce zapis kolej­nych zaku­pów amor­ty­zo­wa­nych środ­ków trwa­łych mają inną struk­tu­rę i logi­kę wza­jem­nych powią­zań, niż te same dane w kon­tek­ście zło­żo­nych kon­struk­cji mecha­nicz­nych jaki­mi są te środ­ki trwa­łe. Innym przy­kła­dem obra­zu­ją­cym kwe­stie kon­tek­sto­wo­ści jest przy­kład na blo­gu Martina Fowlera.?3?

Rysunek 3 Granice kon­tek­stu i zmia­na per­spek­ty­wy pojęć ?3?.

Jak widać na Rysunku 3., mamy tu dwa kon­tek­sty i redun­dan­cje (poję­cia Customer i Produkt powie­lo­ne po obu stro­nach: w obu dzie­dzi­nach). Powyższe powin­no być pod­sta­wą do podzia­łu pro­jek­tu na dwa odręb­ne kom­po­nen­ty z wła­sny­mi (nie współ­dzie­lo­ny­mi) dany­mi. Jak widać każ­dy kom­po­nent ope­ru­je poję­cia­mi Customer i Produkt, jed­nak inny jest ich kon­tekst. Inne cechy dzie­dzi­no­we tych pojęć nie są (nie powin­ny być) współ­dzie­lo­ną infor­ma­cją w jed­nej bazie danych, oba kom­po­nen­ty będą mia­ły swo­je odręb­ne mode­le danych, zapew­ne o róż­nią­cej struk­tu­rze. Powód pierw­szy to inne związ­ki poję­cio­we i być może nawet inne defi­ni­cje pojęć. Produkt w kon­tek­ście sprze­da­ży ma nazwę, cenę, dostęp­ność itp. Produkt w kon­tek­ście uszko­dzeń ma numer seryj­ny, wer­sję, użyt­kow­ni­ka itp. Inne będą regu­ły biz­ne­so­we w każ­dym kom­po­nen­cie. Drugi powód to łatwa dostęp­ność na ryn­ku spe­cja­li­zo­wa­nych pro­duk­tów typu CRM i TicketXXX, szu­ka­nie (two­rze­nie) jed­ne­go ?pakie­tu zin­te­gro­wa­ne­go? będzie bar­dzo trud­ne, bo kon­tek­stów sprze­da­ży a potem obsłu­gi uszko­dzeń czy rekla­ma­cji, jako pary, będą tysią­ce warian­tów. Wytworzenie (zakup) osob­no, i inte­gra­cja dwóch odpo­wied­nio dobra­nych kom­po­nen­tów (apli­ka­cji), będą znacz­nie łatwiejsze.

Powoli zaczę­ły swe­go cza­su powsta­wać apli­ka­cje dzie­dzi­no­we, jed­nak nadal wewnętrz­nie mia­ły one opi­sa­ne wyżej wady współ­dzie­le­nia danych w jed­nej bazie. Do tego ich inte­gra­cja pole­ga­ła na wza­jem­nym się­ga­niu do danych co sta­no­wi­ło bar­dzo duży pro­blem z powo­du róż­nych struk­tur tych danych, zaś wymia­na jed­nej z nich na inną wyma­ga­ła opra­co­wa­nia od nowa całej kon­cep­cji inte­gra­cji współ­dzie­lo­nych danych co poka­za­no na Rysunku 4.

Rysunek 4 Integracja apli­ka­cji strukturalnych

Obiektowy paradygmat

Co cie­ka­we powsta­nie metod obiek­to­wych nie było szu­ka­niem spo­so­bu usu­nię­cia wad sys­te­mów struk­tu­ral­nych. Pierwsze obiek­to­we narzę­dzia powsta­ły już w latach sześć­dzie­sią­tych XX w. narzę­dzia i pro­gra­my struk­tu­ral­ne tak­że powsta­ją do tej pory.

Do obec­nej popu­lar­no­ści metod obiek­to­wych dopro­wa­dzi­ły dwie ścież­ki: pro­blem rosną­cej zło­żo­no­ści kodu apli­ka­cji oraz potrze­ba utrzy­ma­nia zro­zu­mie­niu ?tego czym jest ta apli­ka­cja? po stro­nie zamawiającego.

Proces, powszech­nie zwa­ny zbie­ra­niem wyma­gań”, sta­je się coraz bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny i ryzy­kow­ny, w mia­rę jak rośnie zło­żo­ność tych systemów.

Wymagania na opro­gra­mo­wa­nie nali­cza­ją­ce wyna­gro­dze­nia tysiąc­om pra­cow­ni­ków to ?jeden wzór? na nali­cze­nie wyna­gro­dze­nia oraz pew­na licz­ba cech jako­ścio­wych takich jak wydaj­ność czy dostęp­ność. Jednak opi­sa­nie tą meto­dą jed­nej” apli­ka­cji, ope­ru­ją­cej dzie­siąt­ka­mi doku­men­tów o róż­nych struk­tu­rach i ogrom­nej ilo­ści zależ­no­ści mię­dzy nimi, z pomo­cą ?listy cech? zaczy­na przy­bie­rać postać setek, a nie raz tysię­cy, linii i danych w tabe­lach. Przy takiej ilo­ści wyma­gań” prak­tycz­nie żaden spo­sób ich orga­ni­za­cji nie wpro­wa­dza war­to­ści doda­nej, zaś ich licz­ba prak­tycz­nie nie pozwa­la na kon­tro­lę kom­plet­no­ści i niesprzeczności.

Popatrzmy na komen­tarz auto­ra wykła­du?1? do obiek­to­we­go programowania:

W pro­gra­mo­wa­niu obiek­to­wym pro­gram to zbiór poro­zu­mie­wa­ją­cych się ze sobą obiek­tów, czy­li jed­no­stek zawie­ra­ją­cych pew­ne dane i umie­ją­cych wyko­ny­wać na nich pew­ne ope­ra­cje
- Ważną cechą jest tu powią­za­nie danych (czy­li sta­nu) z ope­ra­cja­mi na nich (czy­li pole­ce­nia­mi) w całość, sta­no­wią­cą odręb­ną jed­nost­kę: obiekt.
- Cechą nie mniej waż­ną jest mecha­nizm dzie­dzi­cze­nia, czy­li moż­li­wość defi­nio­wa­nia nowych, bar­dziej zło­żo­nych obiek­tów, na bazie obiek­tów już ist­nie­ją­cych.
Zwolennicy pro­gra­mo­wa­nia obiek­to­we­go uwa­ża­ją, że ten para­dyg­mat dobrze odzwier­cie­dla spo­sób, w jaki ludzie myślą o świe­cie
- Nawet jeśli pogląd ten uzna­my za prze­jaw pew­nej egzal­ta­cji, to nie­wąt­pli­wie pro­gra­mo­wa­nie obiek­to­we zdo­by­ło ogrom­ną popu­lar­ność i wypa­da je uznać za para­dyg­mat obec­nie dominujący.

W cyto­wa­nym tek­ście widać ste­reo­ty­po­we podej­ście autora:

meto­dy obiek­to­we two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia, opie­ra­ją się na wyróż­nia­niu w two­rzo­nym opro­gra­mo­wa­niu dwóch rodza­jów skła­do­wych: pasyw­nych odzwier­cie­dla­ją­cych fakt prze­cho­wy­wa­nia w sys­te­mie pew­nych danych oraz skła­do­wych aktyw­nych odzwier­cie­dla­ją­cych fakt wyko­ny­wa­nia w sys­te­mie pew­nych ope­ra­cji. Metody obiek­to­we wyróż­nia­ją w sys­te­mie skła­do­we, któ­re łączą w sobie moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia danych oraz wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji.” (źr. wikipedia).

Schematycznie moż­na to przed­sta­wić tak:

Podejście, któ­re nazwę pro­gra­mi­stycz­nym, to uzna­nie, że trze­ba podzie­lić dużą apli­ka­cję na mniej­sze odręb­ne kom­po­nen­ty, z któ­rych każ­dy ma swo­je funk­cje i dane”. Tu tak­że pod­kre­śla­na jest kwe­stia re-uży­cia kodu w posta­ci tak zwa­ne­go dzie­dzi­cze­nia jako mecha­ni­zmu defi­nio­wa­nia nowych, bar­dziej zło­żo­nych obiek­tów, na bazie obiek­tów już ist­nie­ją­cych” .

Zupełnie inną dro­gą jest podej­ście opar­te na uzna­niu, że świat rze­czy­wi­sty to okre­ślo­ny mecha­nizm, któ­ry da się odwzo­ro­wać jako pew­na abs­trak­cja za pomo­cą kodu (jego struk­tu­ry). Tu struk­tu­ra kodu jest kon­se­kwen­cją struk­tu­ry tego obsza­ru świa­ta rze­czy­wi­ste­go”, któ­re­go doty­czy two­rzo­ne opro­gra­mo­wa­nie (o czym już na swo­im blo­gu nie raz pisałem).

Skutek jest taki sam”: pro­gram stwo­rzo­ny zgod­nie z obiek­to­wym para­dyg­ma­tem będzie się owszem skła­dał z klas obiek­tów, któ­re komu­ni­ku­ją się wza­jem­nie. Jednak nie jest to podej­ście zorien­to­wa­ne na dzie­le­nie dużej apli­ka­cji na pod­pro­gra­my trak­tu­ją­ce obiek­ty jako jakieś” kom­po­nen­ty zawie­ra­ją­ce w sobie kod funk­cji i dane na jakich one ope­ru­ją. Podejście zorien­to­wa­ne na mode­lo­wa­nie świa­ta rze­czy­wi­ste­go” zaowo­cu­je obiek­ta­mi sta­no­wią­cy­mi abs­trak­cje (mode­le) ele­men­tów świa­ta rze­czy­wi­ste­go. Struktura takie­go kodu w obu przy­pad­kach będzie obiek­to­wa” ale jej sens nie raz jest skraj­nie inny np. obiekt fak­tu­ra będzie zawie­rał dane o sprze­da­ży ale nie będzie miał ope­ra­cji nowa fak­tu­ra”, bo fak­tu­ry nie two­rzą nowych fak­tur (ani nie nio­są infor­ma­cji o tym jak powsta­wa­ły). Faktury będą two­rzo­ne przez inny obiekt np. Twórca fak­tur (albo jak w nie­któ­rych wzor­cach: fabry­ka fak­tur).?4?

Od lat sześć­dzie­sią­tych pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad meto­da­mi obiek­to­wy­mi w inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia, powsta­je języ­ka SIMULA w 1967 roku. W 1968 roku opu­bli­ko­wa­no pierw­sze ofi­cjal­ne wyda­nie Ogólnej Teorii Systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego (publi­ka­cje na jej temat poja­wia­ły się od już 1964 roku). Teoria sys­te­mów mówi, że sys­tem to współ­pra­cu­ją­ce obiek­ty”, język SIMULA powstał do two­rze­nia (pro­gra­mów) symu­la­cji obiek­tów świa­ta rzeczywistego.

Oba wska­za­ne podej­ścia są zna­ne od lat, jed­nak podej­ście inży­nier­skie” (dzie­le­nie duże­go kodu na małe kawał­ki) domi­nu­je, nie tyl­ko jak widać w sys­te­mie kształcenia.

Ogólna teo­ria sys­te­mów trak­tu­je wszyst­ko jak sys­tem” (współ­pra­cu­ją­ce obiek­ty). Z zewnątrz sys­tem to obiekt reagu­ją­cy na bodź­ce. Reakcja ta może być opi­sa­na mecha­ni­zmem jej powsta­wa­nia, to wewnętrz­na struk­tu­ra sys­te­mu. Jeżeli uznać, że opro­gra­mo­wa­nie (i kom­pu­ter) zastę­pu­je okre­ślo­ną rze­czy­wi­stość (np. mecha­nicz­ny zegar zastą­pio­ny pro­gra­mem wyko­ny­wa­nym w kom­pu­te­rze) to moż­na przy­jąć, że kom­pu­ter to maszy­na abs­trak­cyj­na, jej imple­men­ta­cja reali­zu­je kon­kret­ne sys­te­my i (lub) ich kom­po­nen­ty?5?.

Nie cho­dzi więc o to by podzie­lić opro­gra­mo­wa­nie na skła­do­we, któ­re łączą w sobie moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia danych oraz wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji”. Chodzi o to by mecha­nizm, o dowie­dzio­nej popraw­no­ści, zaim­ple­men­to­wać w okre­ślo­nej wybra­nej technologii. 

Chodzi też o to by nie uda­wać, że pro­gra­mo­wa­nie jako podzie­lo­ne na obiek­ty” par­tie kodu, nadal korzy­sta­ją­ce z jed­nej wspól­nej bazy danych, róż­ni się czym­kol­wiek od struk­tu­ral­ne­go kodu”. Chodzi o to by kod pro­gra­mu fak­tycz­nie imple­men­to­wał okre­ślo­ny (zba­da­ny i opi­sa­ny) mechanizm.

Tak więc obiek­to­wy para­dyg­mat” to nie nowe pro­gra­mo­wa­nie”, to archi­tek­tu­ra kodu: obiek­to­wa” archi­tek­tu­ra???.

Proces pro­jek­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia, idąc tro­pem ana­li­zy sys­te­mo­wej i opi­sa­nia mecha­ni­zmu dzia­ła­nia tego cze­goś”, zaczy­na się już na eta­pie ana­li­zy. Programista imple­men­tu­je model a nie wymy­śla pro­gram”. Oczywiście pod warun­kiem, że mamy tu na myśli ana­li­zę obiek­to­wą i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mu a nie jakiś podział kodu na klasy”.

Na zakoń­cze­nie jeden z moich ulu­bio­nych cyta­tów na temat ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia obiektowego:

(źr. Martin Fowler, Analysis Patterns, 1997)
(źr. Martin Fowler, Analysis Patterns, 1997)?6?

Polecam wysłu­cha­nie refe­ra­tu na temat roli architeltury:

A Philosophy of Software Design | John Ousterhout | Talks at Google

Oraz refe­ra­tu na temat zalet pro­jek­to­wa­nia poprze­dza­ją­ce­go kodowanie:

Oraz kolej­ne­go refe­ra­tu o archi­tek­tu­rze i dekompozycji: 


 1. ?*?
  Artykuł został opu­bli­ko­wa­ny w mate­ria­łach pokon­fe­ren­cyj­nych: https://www.academia.edu/37284192/Materiały_pokonferencyjne_III_Ogólnopolskiej_Konferencji_Interdyscyplinarnej_Współczesne_zastosowania_informatyki_Architektura_kodu_aplikacji_jako_pierwszy_etap_tworzenia_oprogramowania
 2. ???
  Wielu auto­rów przy­wo­łu­je tu poję­cie kom­po­nen­tów a nie obiek­tów. Komponentem jest tu każ­dy samo­dziel­ny, komu­ni­ku­ją­cy się z oto­cze­niem, obiekt nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści i stop­nia złożoności. 

Źródła:

 1. 1.
  Paradygmaty programowania/Wykład 1: Co to jest para­dyg­mat pro­gra­mo­wa­nia? – Studia Informatyczne. MIMUW. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Paradygmaty_programowania/Wykład_1:_Co_to_jest_paradygmat_programowania%3F. Accessed July 16, 2017.
 2. 2.
 3. 3.
  Fowler M. bli­ki: BoundedContext. mar​tin​fow​ler​.com. https://​mar​tin​fow​ler​.com/​b​l​i​k​i​/​B​o​u​n​d​e​d​C​o​n​t​e​x​t​.​h​tml. Published January 15, 2014. Accessed July 16, 2017.
 4. 4.
  Żeliński J. Analiza biz­ne­so­wa. Praktyczne mode­lo­wa­nie orga­ni­za­cji. one​press​.pl. http://​one​press​.pl/​v​i​e​w​/​2​2​3​9​k​/​s​f​o​m​o​d​.​htm. Accessed July 16, 2017.
 5. 5.
 6. 6.
  Martin Fowler, Analysis Patterns, 1997.

Dodatek

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.