Dzisiaj poka­za­ła się wer­sja 14.2 pakie­tu Visual-Paradigm. Podstawową nowo­ścią w wer­sji 14.2 są dia­gra­my czy­sto biz­ne­so­we, któ­re w czy­tel­ny spo­sób poka­zu­ją biz­ne­so­wy” pro­ces ana­li­zy, dzia­ła­nia na każ­dym jej eta­pie. Stanowią tak­że sobą plan dzia­ła­nia. Struktury TOGAF czy Siatki Zachmana są dla nor­mal­ne­go zja­da­cza chle­ba nie­czy­tel­ne, teraz w koń­cu moż­na szyb­ko przy­go­to­wać dia­gram poglą­do­wy taki jaki chce zoba­czyć klient: kil­ka pago­ni­ków, pod każ­dym wypunk­to­wa­ne klu­czo­we ele­men­ty. Śladowanie zagwa­ran­to­wa­ne na każ­dym etapie..

Na stro­nie What’s New in Visual Paradigm, poza inny­mi nowy­mi deta­la­mi znaj­dzie­cie zupeł­nie nową rzecz:

Customer Journey Mapping [1]

Customer Journey Mapping jest naj­czę­ściej defi­nio­wa­ne jako wizu­ali­za­cja histo­rii” klien­ta od momen­tu gdy okre­ślił swo­je cele i potrze­by, poprzez odczu­cia i barie­ry w kon­tak­tach z nami, aż do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia, na całej tej dro­dze. To narzę­dzie pozwa­la­ją­ce zebrać wie­dzę o klien­cie i jego zacho­wa­niach i potrze­bach w jed­nym miej­scu, w posta­ci zro­zu­mia­łej dla biz­ne­su, czy­li w takiej jaką jest w sta­nie bez dodat­ko­wych szko­leń zro­zu­mieć, zwe­ry­fi­ko­wać i zaak­cep­to­wać. Jest to infor­ma­cja ogól­na ale dosko­na­le nada­je się do okre­śle­nia np. zakre­su pro­jek­tu ana­li­tycz­ne­go i wdro­że­nio­we­go. Poniżej krót­ka pre­zen­ta­cja (i tuto­rial zarazem). 

Polecam też cie­ka­wy opis tego do cze­go słu­ży i jak może wyglą­dać: http://​blog​.uxe​ria​.com/​1​0​-​n​a​j​c​i​e​k​a​w​s​z​y​c​h​-​p​r​z​y​k​l​a​d​o​w​-​c​u​s​t​o​m​e​r​-​j​o​u​r​n​e​y​-​m​ap/ .

Bibliografia

[1]
?What?s New in Visual Paradigm?,? Visual-Paradigm. [Online]. Available: https://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​w​h​a​t​s​-​n​ew/. [Accessed: 14-Sep-2017]

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.